Pågående projekt

Constructivate
Constructivate  är ett projekt inom forskningsprogrammet Mistra Closing the Loop II som pågår mellan 2016 och 2019. Constructivate tar ett helhetsgrepp för att hitta vägar till en mer effektiv återvinning av bygg- och rivningsavfall (CDW*).
Projektets fokus är brett och spänner över närmast hela värdekedjan. Grundtanken med detta upplägg är att skapa en naturlig ordningsföljd där förslag och utvecklandet av metoder kan bedömas i fl era led och bli formade utifrån ett helhetsperspektiv.
En övergripande målsättning är att ta fram konkreta resultat för att bidra till en ökad användning av sekundära råvaror i byggindustrin samt att återvinna bygg- och rivningsavfall mer effektivt. Detta kan i sin tur ge en mer konkurrenskraftig bygg- respektive återvinningsindustri. Som mål fi nns även att kunna bidra till utvecklingen av framtidens återvinningssystem för detta avfallsslag. Läs mer om projektet här.

Explore
Bilar blir allt mer komplexa med mer elektronik och nya lättviktsmaterial. Många material förekommer i förhållandevis små mängder, har hög miljöpåverkan och är strategiskt viktiga. Det ställer svensk fordonsåtervinning inför stora utmaningar. Mistra Explore ska stärka den svenska fordonsåtervinningens roll i en mer cirkulär ekonomi och skapa samarbeten mellan tillverkande och återvinnande företag.
Läs mer om projektet här.


Sidansvarig Publicerad: fr 09 jun 2017.