Om CCR


Bred samverkan om återvinningens komplexa frågeställningar 

Återanvändning av produkter och komponenter och att utveckla teknik som gör det möjligt är centrala delar för att världen ska kunna gå mot mer cirkulär materialanvändning. Det ger i sin tur ökad konkurrenskraft och ett mer hållbart samhälle. Vi vet att den här omställningen måste ske, samtidigt som den ställer oss inför många, komplexa frågeställningar, som måste bearbetas utifrån olika aspekter. Competence Centre Recycling har som målsättning att vara en kreativ mötesplats och plattform för en bred samverkan inom området cirkulär materialanvändning. I dagsläget har centrumet ett tjugotal medlemmar. Tillsammans utgör medlemmarna en palett av kompetenser för att göra den här utvecklingen möjlig. Här återfinns universitet, företag och institut som alla strävar mot ett mer effektivt resursutnyttjande.

Kompetenscentrumet har sin hemvist på forskningsgruppen Industriell Materialåtervinning, Chalmers tekniska högskola, Göteborg, som även innehar Stenas professur i Materialåtervinning och en forskargrupp på fem seniorer och tio doktorander. CCR tillhör Chalmers Styrkeområde Produktion, men arbetar också nära Chalmers Styrkeområde Material och Styrkeområde Energi.


CCR syftar till att:

  • Samordna kompetens och resurser för forskning och innovation inom cirkulär materialanvändning
  • Fungera som en mötesplats och stimulera till gränsöverskridande samarbeten och nätverk
  • Initiera nationella forsknings- och innovationsprojekt
  • Vara en internationell nod för samarbeten med Europa (t ex inom *FoU-programmet Horisont 2020)
  • Generera högkvalitativa forskningsresultat och nyttiggöra dessa
  • Utveckla och implementera teknik och innovationer för industri och samhälle
  • Kommunicera med forskningsfinansiärer och ge synpunkter på inriktning och strategi för svensk FoU inom området


Centrumets utveckling och historik  

Competence Recycling startade 2007 som en del av Stenas satsning på återvinningsforskning vid Chalmers. Det fanns en ömsesidig önskan att man skulle inte bara bedriva forskning inom en viss typ av återvinningstekniker som gjordes vid den nybildade gruppen för Industriell Materialåtervinning utan även samla relevant och bred kompetens inom hela området. I sin första form blev CCR mer som en diskussionsklubb för återvinningsintresserade med vitt skilda kompetenser som spänner från kemiska återvinningstekniker, miljösystemanalyser, toxikologi och filosofi. Centrumets första föreståndare och grundare var den nyutsedde professorn i Industriell Materialåtervinning, Christian Ekberg. Efter cirka två år erhöll centrumet ett betydande anslag från VINNOVA och en koordinator kunde anställas. Den praktiska filosofen Dr. Petra Andersson hade rollen som koordinator i cirka två år. Diverse samarbeten och anslag började sökas och beviljas och en forskarskola, POWRES startades.

2012 förändrades centrumet väsentligt. Professor Britt-Marie Steenari blev föreståndare och Dr Johan Felix koordinator. CCR inlemmades nu i den officiella centrumgruppen på Chalmers Strukturen och formen blev då mer lik traditionella centrum med företag, institut och akademi som medlemmar. Nya samarbeten inleddes som bland annat resulterade i att konferensserien Circular Materials knöts starkare till CCR.

2021 förändrades CCR igen. Dåvarande föreståndaren Britt-Marie Steenari gick i pension samtidigt som ett fördjupat samarbete med Svenska Miljöinstitutet IVL inleddes, med avsikt att ta fram en tydlig forskningsagenda i samarbete med medlemmarna. Christian Ekberg blev föreståndare igen och Tomas Rydberg blev huvudsaklig ledare från IVL.


Sidansvarig Publicerad: må 07 feb 2022.