Vetenskapligt råd


CCR har tillsatt en granskningsgrupp i form av ett vetenskapligt råd. Några av anledningarna till detta är att man inom CCR och dess aktivitetsområden ser ett ökat behov av att bl a kunna granska ansökningar, bedöma insända bidrag till konferenser och workshops som anordnas av centret, samt välja pristagare bland de nominerade till det vetenskapliga pris som delas ut årligen.

Ledamöter

Hervé Corvellec - Lunds universitet och Göteborgs universitet
Jonas Aspling - SWEREA IVF
Maria Ljunggren Söderman - Miljösystemanalys, Chalmers
Stefan Allard - Kärnkemi Chalmers
Britt-Marie Steenari - Industriell Materialåtervinning, Chalmers
Pär Jönsson - Material vetenskap, KTH
Tomas Ekvall - IVL

Huvudsakliga uppgifter

  1. Rådet ska bidra till arbetet med att arrangera vetenskapliga konferenser och workshops genom att föreslå teman för sessioner, föreslå inbjudna talare och kontakta dessa samt bedöma inskickade abstracts till presentationer och posters.
  2. Rådet ska välja och ge en skriftlig motivering till sitt val av pristagare bland dem som nominerats till Jan Rydbergs pris för bästa avhandling (doktorsavhandling eller licentiatavhandling) och bästa projekt. Priset delas ut en gång per år.
  3. När CCR utlyser anslag för projekt inom centret ska rådet bedöma inkomna ansökningar och rangordna dem för finansiering.
  4. Rådet ska vara rådgivande till medlemsgrupperingar när det gäller det vetenskapliga djupet i projektansökningar som grupperingarna tar fram.

Sammansättning och procedur för val av ledamöter

  1. Rådet ska bestå av 5-7 personer.
  2. Ledamöterna ska ha en akademisk examen inom något av de ämnesområden där CCR är verksamt. Ledamöternas kompetensområden bör tillsammans täcka CCRs arbetsområde.
  3. Ledamöterna väljs på 2 år.
  4. Ledamöterna tillfrågas och nomineras av CCRs föreståndare och koordinator. Styrelsen tar beslut om de föreslagna ledamöterna.

Sidansvarig Publicerad: må 12 feb 2018.