Medlemmar i CCR

 

Elektronikåtervinning i Sverige

Elektronikåtervinning i Sverige är ett kollektivt insamlings- och återvinningssystem för elprodukter och batterier. Vi erbjuder producenter av elprodukter och batterier kompletta lösningar för att hantera producentansvaret. Vi är också engagerade i utvecklingen av producentansvaret och en mängd hållbarhetsfrågor som berör elektronik- och producentansvarsbranschen. Läs mer om Elektronikåtervinning i Sverige.ChalmersIndustriteknik-RGB (002).jpgChalmers Industriteknik 
 Chalmers Industriteknik (CIT) är ett forskningsinstitut som fungerar som en länk mellan näringslivet och Chalmers resurser. Detta innebär att viktig kunskap från forskning och akademi ges möjlighet att tillämpas i industrin. Med Chalmers omfattande forskningsbas som verktygslåda får företag genom CIT tillgång till ett brett, tvärvetenskapligt spektrum av spetskompetens inom naturvetenskap och teknologi. Läs mer om Chalmers Industriteknik

 

Swerea

Swerea-koncernen skapar, förädlar och förmedlar forskningsresultat inom områdena material-, process-, produktionsteknik samt produktframtagning. Alla instituten i Swerea arbetar med återvinning inom sina respektive områden. Läs mer om Swerea.


 

Datec Technologies Ltd.

Datec Technologies Ltd. är ett av de ledande företagen inom elektronikåtervinning och IT Asset Management i Europa. Kretskortsdemontering är ett av Datecs specialistområden som erbjuds den internationella marknaden. Ett annat område är återvinning och avyttrande av OEM-överskott, föråldrade elektroniska komponenter, elektronikavfall och batterier av alla typer. Läs mer om Datec Technologies Ltd. 


 

Stena Metallkonlogotyp Stena Metallkoncernencernen

Stena Metallkoncernens vision är att vara en förebild och det mest innovativa företaget inom alla våra verksamheter. Våra återvinningsbolag Stena Recycling och Stena Technoworld finns i flera länder och bidrar varje sekund till en bättre hushållning med de naturliga resurser som finns i gruvor, skogar, marker, vatten och luft. Vi återvinner varje år cirka fem miljoner ton avfall. Stena Metallkoncernen grundades 1939 och har idag verksamhet på runt 250 platser i 13 länder. Läs mer om Stena Metallkoncernen.


 

RISE

RISE Research Institutes of Sweden är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. I internationell samverkan, med akademi, näringsliv och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Läs mer om RISE.


 


 

Renova

Renova AB är Västsveriges ledande miljöföretag inom avfall och återvinning. Som kommunägt bolag har vi ett bredare och djupare mål än att generera så stor vinst som möjligt: Vi vill leda utvecklingen inom återvinnings- och avfallsområdet mot en långsiktigt hållbar tillväxt. Renova delar årligen ut ett miljöstipendium på 100 000 kronor till unga forskare verksamma inom avfall och miljö-området. Läs mer om Renova.


 

Industriell Materialåtervinning (Chalmers)


 

Industriell materialåtervinning startades genom en satsning av Stena metall. Verksamheten har från början inriktats på återvinning av ädelmetaller och sedan kommit att inkludera också sällsynta jordartsmetaller. Då återvinning är ett viktigt steg mot ett hållbart samhälle har fler och fler projekt kommit att sammanstråla inom gruppen. Forskningsprojekt inkluderar projekt inom återvinning av batterier, WEEE (elektroniskt avfall),  bilkatalysatorer, brandvarnare och andra produkter som innehåller ädelmetaller eller jordartsmetaller. Dessutom är undersökning och återvinning av metaller från förbränningsaskor från hushållsavfall ett forskningsområde inom Industriell Materialåtervinning. Läs mer om Industriell Materialåtervinning.


 

Andra grupper på Chalmers som är aktiva i CCR är: Avdelningen för Miljösystemanalys.

Polymera material och kompositer, Produktionssystem, samt Material och beräkningsmekanik


 

 
 Kretslopp och vatten - Göteborg Stad

Kretslopp och vatten arbetar för att ge alla göteborgare effektiv och miljömässig vattenförsörjning, avloppshantering och hantering, återbruk och återvinning av hushållsavfall. Läs mer om Kretslopp och vatten.

 

KTH

Miljöbioteknik och hydrometallurgi för resursåtervinning
Utveckling av hållbara processer för resursåtervinning är en av utmaningarna i omställningen till en cirkulär ekonomi. I vår grupp bedriver vi forskning med syfte att utveckla nya och förbättrade tekniker och processer för resursåtervinning. Forskningen bedrivs både på en grundläggande och tillämpad nivå. Arbetet bedrivs i projekt med målsättning att t.ex. återvinna resurser från avloppsvatten, från förbrukade konsumentprodukter (t.ex. batterier) eller från gruvavfall (t.ex. rödslam). Läs mer här.


KTH tar sitt ansvar för utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Med cirka 50 forskargrupper inom miljö och hållbar utveckling är KTH:s verksamhet drivande i omställningen genom att förbättra, utveckla, analysera och utvärdera samhällets och industrins resurser. Det handlar om att bidra i omställningen till hållbara tekniska och sociala system som svarar mot våra behov av till exempel mat och dryck, värme, bostäder, transporter, kommunikation och avkoppling. Kontakt å enheten Processer, Pär Jönsson.


 

Högskolan i Borås

Vår planet står inför stora klimathot. Flera av dem beror på att vi inte tar tillvara på jordens resurser. Den flervetenskapliga forskningsmiljön Swedish Centre for Resource Recovery inom området syftar till att förbättra och utveckla nya metoder och processer för materialåtervinning och för förädling av avfall och restprodukter till energi, material, foder och även mat. Läs mer om resursåtervinning.

Refind Technologies AB

Refind uses cameras and machine learning software to teach systems to recognize items based on their looks. The systems are mainly used for grading and sorting of used products, enabling producers, retailers and recyclers to squeeze out as much value as possible from used and returned electronics, batteries, lamps or other complex products that otherwise would have been dumped or treated inefficiently.
Our vision is to create systems that minimizes waste, be it by keeping products alive as long as possible or by collecting information to make better sorting decisions. Läs mer om Refind Technologies AB.

 

IVL Svenska Miljöinstitutet

IVL Svenska Miljöinstitutet grundades 1966 av staten och näringslivet gemensamt med syfte att bedriva forskning kring industrins luft- och vattenvårdsfrågor. I dag är vi ett miljöinstitut som fokuserar på långt mycket mer än så. Våra konsultuppdrag vilar på vetenskaplig grund och vår forskning präglas av tvärvetenskap och systemtänkande.Vi driver på omställningen till det hållbara samhället genom att omvandla vetenskap till verklighet, miljöproblem till möjligheter och linjära processer till en cirkulär ekonomi. Läs mer om IVL Svenska Miljöinstitutet.

Volvo Car Group

Our commitment is about re-thinking sustainability, and goes beyond our operations and our cars, and into society. It makes us think again every time we take decisions that affect the world and the lives of people. There is a Swedish word that means “caring” and “consideration”, but also importantly “to think again”. This word is “omtanke” and summarises our way of protecting what’s important to you. Omtanke is the name of our programme of sustainability commitments. Läs mer om Volvo Car Group.


 

NCC

Ambitionen med NCC Recycling är att ta ett större ansvar för det avfall som vår bransch står för. Målet är att sluta vårt eget kretslopp. Via våra anläggningar tar vi emot, hanterar och bearbetar allt bygg-, anläggning- och rivningsavfall som en byggarbetsplats genererar. Därefter återvinner och återanvänder vi avfallet eller säljer det som nytt, återvunnet material och nya, återvunna material.Genom en ökad återvinning och återanvändning kan vi spara mer energi och minska vårt beroende av värdefulla naturresurser. Läs mer om NCC.

 

Nilar AB

Nilar develops and manufactures powerful and advanced NiMH battery energy storage solutions – from battery cell to functional system – to meet the ever-increasing demands put on energy providers, telecom companies and commercial property owners. In today’s fast-moving smart grid market, our game-changing technology is contributing to the transition from fossil fuels to renewable energy. Läs mer om Nilar AB.


 

 

Boliden AB

I drygt nittio år har Boliden prospekterat, utvunnit och förädlat bas- och ädelmetaller. Produktionen bygger på erfarenhet, innovation och modern teknik, utvecklad i samarbete med nordiska teknik- och ingenjörsföretag. Idag är Boliden AB branschledande i Norden när det gäller hållbar metallproduktion, från fynd till återvinning av förbrukad metall. Läs mer om Boliden AB.

 
 
 

Sidansvarig Publicerad: on 23 maj 2018.