Forsknings- och utvecklingsprojekt


Pågående

Bostäder i Norrköping

Norrköpings kommun genomför två markanvisningstävlingar under 2022 i samarbete med forskare från Chalmers och Halmstad högskola. Tävlingarna genomförs på två olika tomter i Norrköping, en i Björkalund nära Vrinnevisjukhuset och en i Inre hamnen.

Tävlingarna organiseras som professionella laboratorier med forskarstöd för utveckling av innovativa bostadslösningar där fokus svarar mot viktiga utmaningar i samhället såsom anpassbara bostäder och smarta energilösningar med reducerad CO2-utsläpp till överkomliga hyror. Tävlingarna genomförs som en inbjuden tävling respektive en allmän tävling under 2022. Inbjudan till designteam, programarbete och utlysning av tävlingar görs innan sommaruppehåll, och inlämning av tävlingsförslag och juryarbete görs under hösten. Forskningsprojekt syftar till att utveckla markansvisningstävlingen som ett verktyg för innovationer för ett hållbart bostadsbyggande. Forskningen är kopplad till CBA (Centrum för boendets arkitektur) och projektet genomförs av forskarna Magnus Rönn, Christian Koch och Anna Braide med stöd från Vinnova. Referensgrupp är Boverket, Sveriges byggherreförening, Varbergs kommun och Partille kommun, och arbetet genomförs med Sveriges arkitekter som tävlingssekreterare.


INBJUDEN TÄVLING BJÖRKALUND

Intresseanmälan för prekvalificering

Beslut och urval av inbjudna designteam (info kommer)

Tävlingsprogrammet med bilagor (166 mb)

Tävlingsförslag (info kommer)

Expertgranskning - utvärdering av klimatavtryck (klimatdeklaration) (info kommer)

Expertgranskning - utvärdering av energilösning (info kommer)

Juryutlåtande (info kommer)


ALLMÄN TÄVLING INRE HAMNEN

Tävlingsprogrammet med bilagor

Tävlingsförslag (info kommer)

Expertgranskning - utvärdering av klimatavtryck (klimatdeklaration) (info kommer)

Expertgranskning - utvärdering av energilösning (info kommer)

Juryutlåtande (info kommer)


Norrköpings kommun hemsidaInnovativt och hållbart byggande av bostäder

CBA har fått forskningsanslag från Boverket utlysning om innovativt och hållbart byggande av bostäder. Av fem CBA ansökningar beviljades tre projekt:

Den anpassbara lägenheten. Där forskaren Anna Braide kommer att utforska och presentera några designmodeller för lägenhetsplanlösningar. Modellerna ska ge vägledning i hur de lägenheter vi bygger kan utformas för att ge en ökad och breddad användning, med målet att bättre kunna möta fler boendesituationer för olika hushåll och en större mångfald av boendebehov.


D
igital analys, simulering och verifiering av boendekvaliteter. Gästforskaren Kaj Granath arbetar tillsammans med Ola Nylander med forskningsprojektet ”Volym med kvalitet” för Framtidenkoncernen i Göteborg. I det projektet utvecklas ett verktyg för att definiera och säkerställa bostadskvaliteter i det nya bostadsbyggandet. I det nya projektet med anslag från Boverket handlar det om att utveckla redskap för att hantera boendekvaliteter i en digital planerings- och projekteringsprocess.


Sp
a
ces – glasade utrymmen för ett resurseffektivt, socialt och hälsofrämjande boende, Kajsa Crona, i samarbete
med Paula Wahlgren byggnadsfysik. Ett projekt med tvärvetenskaplig forskning för att undersöka och utveckla
glasade utrymmen i bostadshus som en robust lösning inför nya klimatutmaningar ur ett energiperspektiv,
hälsoperspektiv och matperspektiv.

Volym med kvalitet
Förvaltnings AB Framtiden (nedan kallat Framtiden) har fått i uppdrag att väsentligt öka sin av nyproduktion av bostäder under de kommande åren. Som en del i den processen har man genomfört en intern studie av kostnadsdrivande faktorer. Nu önskar man få stöd av Chalmers ACE med att även definiera kvalitetskrav för den kommande nyproduktionen, så att det blir möjligt att höja produktionstakten samtidigt som man med god kostnadskontroll producerar bostäder med goda boendekvaliteter.

Projektet har arbetsnamnet ”Volym med kvalitet”, och genomförs som ett treårigt samverkansprojekt mellan Framtiden och Chalmers ACE. Mer info.


Avslutade


Populariseringar

Två populariseringar har genomförts av CBA: Eva Minoura - Bostadsgården, och Pernilla Hagbert - Det hållbara hemmet. De resulterande böckerna används nu som kurslitteratur i Chalmers bostadskurser och har spridits till branschen i stort. Publikationen gjordes i samarbete med förlaget Studentlitteratur. Urvalet av forskning att popularisera stämdes av inom CBA styrgrupp.

 
AIDAH
Den starka forskningsmiljön AIDAH avsedde att möta utmaningar i ett framtida hållbart samhällsbyggande för bättre hälsa och ökad livskvalitet genom att utveckla nya integrerade former av boende och vård.
 
Bostadsundersökning Älvstranden
Under 2017-2018 pågick en studie om flerbostadshus byggda 1990-2015 på Norra Älvstranden i Göteborg. Fokus för projektet var att undersöka möjligheterna att bo kvar i sina lägenheter även om behov av vård och omsorg skulle uppkomma.
 
Bostadsundersökning Främlingsvägen
Tillsammans med medlemsföretaget Brunnberg & Forshed gjordes en bostadsundersökning på Främlingsvägen, Midsommarkransen, Stockholm. De ansvariga arkitekterna, tillsammans med forskare från CBA återvände till projektet genom att ställa frågan – Hur blev det? Vad tyckte de boende om alla de intentioner som fanns med vid designarbetets olika faser. Vad blev bra och uppskattat och vad kan man ta med sig till nästa projekt?
 
Framtidens klimatsmarta och hållbara bostad: Arkitektonisk utformning som möter sociala mål kring funktion, tillgänglighet och anpassning över tid samtidigt som klimatpåverkan begränsas
Projektet syftade till att ta fram generaliserbar kunskap och riktlinjer för mer klimatsmart och hållbar utveckling och design av bostäder. Projektet var ett samarbete med partners involverade i HSB Living Lab och tog som utgångspunkt en förstudie kring materialflöden och klimatpåverkan till följd av brukardrivna inre renoveringar i bostäder. Läs mer om projektet här >>

Sidansvarig Publicerad: må 29 aug 2022.