Temagrupp 6: Kallt klimat

​I Sverige har vi idag en ökning av vindkraftsprojekt i områden med kallt klimat. Även om minst 20 GW vindkraft har installerats internationellt i kalla områden, bygger kunskapen på erfarenhet mer än vetenskapliga bevis. Hittills har fokus för kallt klimat forskning varit inom prognostisering, detektering av is och avisningsutrustning. Kallt klimat och nedisning kan orsaka produktionsförluster och minskad livslängd för vindkraftverken och det är därför viktigt att få mer insikt i hur man använder maskinerna i kallt klimat. 

Drifterfarenhet från vindkraft i de fyra nordligaste länen visar att kallt klimat och nedisning medför låg tillgänglighet och lägre effektivitet vintertid. Under vintrarna 2010/2011 och 2013/2014 har det förekommit stillestånd vilka tydligt kan relateras till tekniska problem vid drift i kyla. Stora delar av den planerade utbyggnaden ligger i den region där kallt klimat måste beaktas och vindkraftverken måste utvecklas och anpassas till rådande klimat. Med kallt klimat avses en miljö med risk för isbildning eller temperaturer under tillåten drifttemperatur for verket. Idag finns en osäkerhet bland leverantörer av vindkraftverk om möjligheterna att leverera anläggningar med tillräckligt bra teknik för kallt klimat. Om dessa problem ej kan lösas äventyras utbyggnadstakten av vindkraftproducerad el i de fyra nordligaste länen.
 
Forskningsmässigt har fokus för kallt klimat-forskning varit inom prognostisering och detektering av is samt utveckling av avisningsutrustning. I Etapp 1 har temagrupp 6 arbetat med initiala studier av effektivitet hos avisningssystem samt modeller för att simulera dessa. Även utrustning för att indikera is har studerats i mindre projekt. Avisningssystem, mätteknik för identifiering av is samt mätutrustning behöver utvecklas för att klara den svåra miljö som kallt klimat och is medför. Framöver finns potential att gå vidare med dessa projekt samt att även inkludera studier av laster och dynamik på grund av is.


De frågeställningar som finns inom Kallt klimat är:

  • Vilka sensorer är tillförlitliga och nödvändiga för att driva ett vindkraftverk i kallt klimat? 
  • Vilken är den bästa tekniken för ”de/anti icing”? 
  • Hur maximeras produktionen av vindkraftverk i kallt klimat? 
  • Vilka simuleringsverktyg är nödvändiga för att simulera isbildning och avisning? 
  • Hur skall vi modellera dynamik och utvärdera belastningar på grund av isbildning? 
  • Hur kan tillgängligheten och tillförlitligheten ökas för vindkraftverk som är verksamma i kallt klimat?

Följande projekt inom Centrumet sorteras under temagrupp 6:
TG6-2 Effektivitet och påverkan av avisningsutrusning på blad till vindkraftverk
TG6-21 Ökad tillgänglighet på avisningsutrustning på blad till vindkraftverk

Sidansvarig Publicerad: må 01 feb 2016.