Händelser: Globalhttp://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumAktuella händelser på Chalmers tekniska högskolaFri, 17 Sep 2021 12:24:33 +0200http://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/transport/kalendarium/Sidor/Initiativseminarium-2021.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/transport/kalendarium/Sidor/Initiativseminarium-2021.aspxInitiativseminarium: Where are we going?<p>Digitalt event</p><p>Trends and research directions in transports</p>​<br /><span style="background-color:initial">Transport är inte längre bara transport.</span><div><br /></div> <div>Idag ser vi på transporter på ett helt nytt sätt: som del av olika kontexter och system. Nya transportlösningar är nyckeln till att uppnå en hållbar personmobilitet och godstransporter, i ett nytt – och säkert – samhälle. Den tekniska utvecklingen av delade och/eller självkörande transporter och hållbara bränslen går nu fort. Samtidigt har e-handeln växt dramatiskt under pandemin, och nya transport- och logistiklösningar efterfrågas.</div> <div><br /></div> <div>Gränserna mellan olika forskningsfält börjar också suddas ut. Vi ser en ökad tvärvetenskaplig ansats, och transportfrågor integreras därmed med frågor som rör energi, stadsbyggnad och informationsteknologi. I Göteborg är Green City Zone ett exempel på detta nya sätt att se på transport och stadsbyggnad.</div> <div><br /></div> <div>Dessa snabbväxande trender ger upphov till nya idéer, och skapar också behov av diskussioner och dialog. Styrkeområde Transport arrangerar den 21 september initiativseminariet Where are we going? Trends and research directions in transports. Dagen delas in I fem delar, med focus på dialog och interaktion:</div> <div><br /></div> <div>• Transport and urban development</div> <div>• Horizontal collaboration for efficient and effective logistics and transport</div> <div>• Safety in the value chain</div> <div>• Active mobility</div> <div>• The role of hydrogen in the transport system</div> <div><br /></div> <div><strong>Välkommen till detta digitala initiativseminarium</strong>, med avstamp i att transport inte bara är att förflytta sig från A till B; det handlar om hur vi lever våra liv.</div> <div><br /></div> <div><a href="https://ui.ungpd.com/Events/92c497eb-6c52-4f5e-8c48-9d5d545750c1" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Läs mer och anmäl dig på eventsidan.</a><br /></div> <div>​<br /></div>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/mc2/kalendarium/Sidor/promotion-per-lundgren.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/mc2/kalendarium/Sidor/promotion-per-lundgren.aspxBefordransföreläsning, Per Lundgren MC2<p>Kollektorn, lecture room, Kemivägen 9, MC2-huset</p><p>Välkommen att lyssna till Per Lundgrens befordransföreläsning för titeln biträdande professor! The lecture will be held in Kollektorn and online: https://chalmers.zoom.us/j/64995672479​ To be admitted, please enter: 997590​ As you enter the meeting, please make sure that your username reflects your actual full name for easy recognition.​</p><img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/MC2/BNSL/per%20lundgren.jpg" class="chalmersPosition-FloatRight" alt="" style="margin:5px;height:262px;width:200px" /><div><strong>Titel: ​<br /></strong><span style="color:rgb(33, 33, 33);font-family:inherit;font-size:16px;font-weight:600;background-color:initial">Academic alignments – </span></div> <div><span style="background-color:initial"><strong></strong></span><span style="background-color:initial"><strong>ways of forming relationships in higher education</strong></span></div> <div><br /></div> <div> </div> <div><div>When trying to improve something, we typically use some kind of metric to decide what is better or worse. One example of academic alignment is the relationship between the applied metric and the qualities we are actually interested in knowing something about in higher education. In my presentation I will discuss the alignment between different measurements of student learning and of course of course quality (pun intended). I will argue that we can improve assessment efficiency by selectively employing multiple choice testing in engineering education, and I will remind us that evaluations of student satisfaction measure student satisfaction, and not quality of learning.</div> <div><br /></div> <div>A very different kind of academic alignment is the comparison between phenomena observed in one field with those of an entirely different field. Along those lines, I will present a selection of research outcomes in microtechnology (where I have been involved) aligned with some findings (by myself and others) from engineering education research. Can we learn something from the similarities in dynamics between electrons and engineering students?</div> <div><br /></div> <div>I will also talk about academic alignments in general and show examples of different sets of concepts that can be aligned in an academic manner.</div> <div><br /></div> <div>At the end I will present arguments in favor of paying more attention to engineering engineering education education and that a critical element in this endeavor is the alignment of academics.</div></div> <div>​<br /></div> <div></div>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Installationsforelasning-–-Angela-Sasic-Kalagasidis.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Installationsforelasning-%E2%80%93-Angela-Sasic-Kalagasidis.aspxInstallationsföreläsning – Angela Sasic Kalagasidis<p>Online</p><p>​From stagnation to a palette of possibilities: On discovering new research directions in building physics</p><div>​<br />Välkommen att delta vid Angela Sasic Kalagasidis installationsföreläsning till professor vid institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, avdelningen för byggnadsteknologi.<br /><br />Abstact:<br /></div> <div>After decades of moving forward as a research field and teaching discipline, a point of stagnation has been reached in building physics. Or so appeared to me some years ago. In this talk I will speak about how several inspiring research directions have opened for me after I changed a viewpoint on problems that traditional building physics has been developed around. Some directions involve investigation of molecular solar thermal systems, wherein understanding of atomic scale phenomena is not only a challenge of fundamental research but also carries the potential for later technological applications in buildings. Others are found at urban scales, where the so-called bottom-up integration of buildings into energy, stormwater, or urban climate systems tells us about the challenges that real-life preferences inevitably put on all technical innovations.</div> <br />https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/halsa-och-teknik/kalendarium/Sidor/Workshop-diagnostik-bildbehandling-och-AI.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/halsa-och-teknik/kalendarium/Sidor/Workshop-diagnostik-bildbehandling-och-AI.aspxWorkshop: Diagnostik, bildbehandling och AI<p></p><p>​Välkommen till denna workshop!​​</p><span style="background-color:initial"><br /></span><span></span><div>Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska akademin och Chalmers, via CHAIR och styrkeområde Hälsa och teknik, arrangerar en workshop för att initiera forskningssamverkan inom diagnostik, bildbehandling och  AI. Syftet är att skapa nya konstellationer som kommer att driva på den viktiga och nödvändiga utvecklingen för att lösa hälso- och sjukvårdens utmaningar.<br /><br />Workshopen kommer att vara innehålla korta presentationer från PIs (cirka fem minuter vardera), en kafferast med posterutställning, samt tematiska diskussioner där forskningsbehov och gemensamma intressen ska identifieras. Förmiddagen avslutas med en gemensam lunch.</div> <div><br /></div> <div>Workshopen hålls på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Blå Stråket 5.<br /><br /></div> <div><div>Frågor? Kontakta <a href="mailto:magnus.kjellberg@vgregion.se">Magnus Kjellberg​</a> (magnus.kjellberg@vgregion.se)</div> <h2 class="chalmersElement-H2"><a href="https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=VaJi_CBC5EebWkGO7jHaX9rTyo5oUE5MhBAD5UPV_d5UOVhLNzFJV0VaS1FZWFFMMEhFN0dXSzFBSS4u">Anmäl dig här!​</a></h2></div> https://www.chalmers.se/sv/centrum/gmv/kalendarium/Sidor/Barns-och-ungas-inflytande-i-genomförandet-av-Agenda-2030.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/centrum/gmv/kalendarium/Sidor/Barns-och-ungas-inflytande-i-genomf%C3%B6randet-av-Agenda-2030.aspxBarns och ungas inflytande i genomförandet av Agenda 2030<p></p><p>​På denna forumträff med Agenda 2030 i Väst zoomar vi in på barns och ungas möjlighet till inflytande och delaktighet i regionala beslutsprocesser i Västsverige. Hur kan vi skapa strukturer för att möjliggöra barns och ungas inflytande och delaktighet i demokratiska processer? Hur gör vi för att säkerställa att barn och unga ses som en naturlig tillgång i dessa? Och hur ska vi veta vad de barn och unga som inte kommer till tals tycker om olika frågor? Det är några exempel på frågeställningar som kommer att beröras på träffen.</p>​<div>Agenda 2030 fick stor genomslagskraft för ställningstagandet att ingen ska lämnas utanför (Leave no one behind). Att inte lämna någon utanför är en nödvändighet för att de Globala målen ska nås för alla människor, överallt, och för kommande generationer. Unga ska finnas representerade i alla samtal som handlar om ungas verklighet och Agenda 2030 måste pådriva förflyttningen av barn och unga från marginal till centrum.<br /></div> <div><br /></div> <div>Programmet kommer att bestå av föreläsningar samt en avslutande workshop om arbetssätt för att öka barns och ungas delaktighet och inflytande som leds av Digidem Lab Future Minds. Digidem Lab utvecklar metoder och verktyg för medborgardeltagande som inkluderar underrepresenterade grupper i beslutsfattande och Future Minds är Sveriges största samverkansplattform för utbildning och kraftsamling med målet att involvera unga i genomförandet av Agenda 2030. Deltagarna i workshoppen kommer att delas in i grupper med minst två unga personer i varje grupp, som bidrar med sina perspektiv. Workshoppen kommer ha ett begränsat antal deltagare, för att få en plats är det först till kvarn som gäller.<br /></div> <div><br /></div> <div><div>Forumträffen arrangeras av Agenda 2030 i Väst, i samarbete med Digidem Lab, We_change och Future Minds.</div> <div>Träffen arrangeras helt digitalt som en del av <span style="background-color:initial">Demokratistugan under dess tid vid Länsstyrelsen i Västra Götaland.</span></div></div> <div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><span style="background-color:initial"><div><a href="https://ui.ungpd.com/Events/177eb7ad-ae45-4144-b0b7-b7cf762bafa7">Läs mer om forumträffen, se programmet och anmäl dig här</a></div> <div><br /></div> <div><a href="https://www.2030vast.se/">Agenda 2030 i Väst</a> är ett samverkansforum med syfte att engagera och stimulera till partnerskap mellan näringsliv, akademi, offentlig och idéburen sektor i Västsverige som tillsammans kan och vill bidra i genomförandet av de Globala målen. Agenda 2030 i Väst är en del av <a href="http://www.gmv.chalmers.gu.se/">Göteborgs centrum för hållbar utveckling (GMV)</a> vid Chalmers och Göteborgs universitet. </div> <div><br /></div></span></div> <div><br /></div>https://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendarium/Sidor/Höstterminens-seminarier-på-CLS.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendarium/Sidor/H%C3%B6stterminens-seminarier-p%C3%A5-CLS.aspxHöstterminens seminarier på CLS<p></p><p>​​Institutionen för vetenskapens kommunikation och lärande presenterar nu höstterminens seminarier som är öppna för alla. De kommer att hållas i Zoom tills vidare.</p><br />Höstens andra seminarium ges av Johanna Larsson och rubriken är The identity work of students training to become physics teachers. Mer information kommer längre fram.<h1 class="page-header__title" style="font-family:&quot;open sans&quot;, -apple-system, blinkmacsystemfont, &quot;segoe ui&quot;, roboto, helvetica, arial, sans-serif, &quot;apple color emoji&quot;, &quot;segoe ui emoji&quot;, &quot;segoe ui symbol&quot;;line-height:48px;margin-bottom:12px"></h1> ​https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/Vattenkraftens-FoU-dagar-.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/Vattenkraftens-FoU-dagar-.aspxVattenkraftens FoU-dagar<p>Online</p><p>​​Hur kommer klimatförändringarna att påverka vattenkraften? Och vad är nytt i de olika projekten inom svenskt vattenkraftcentrum, SVC? I år håller SVC Vattenkraftens FoU-dagar på Chalmers , och  öppnar också för möjligheten att vara med via länk.</p>Konferensprogrammet är ännu preliminärt och kommer att uppdateras efter hand. Det vi redan nu vet är att vi får höra vad forskarna på Chalmers gör i sin forskning. <br />Också övriga projekt inom såväl vattenbyggnad som turbiner och generatorer kommer att redovisas av respektive seniorforskare eller doktorand. Och vill du säkra din plats så är anmälan öppen redan nu! ​<br /><br />Anmälan och mer info: <a href="https://energiforsk.se/konferenser/kommande/vattenkraftens-fou-dagar/"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Energiforsk.se</a>https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/halsa-och-teknik/kalendarium/Sidor/Exjobbsmassa-oktober-2021.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/halsa-och-teknik/kalendarium/Sidor/Exjobbsmassa-oktober-2021.aspxExjobbsmässa<p>Digitalt event</p><p>Styrkeområde Hälsa och teknik, Sahlgrenska universitetssjukhuset och Göteborgs universitet anordnar en gemensam digital exjobbsmässa.​​</p>​<br /><span><span style="background-color:initial"><span style="display:inline-block"></span></span></span><span><span style="background-color:initial"><span style="display:inline-block"></span></span></span><span><span style="background-color:initial"><span style="display:inline-block"></span></span></span><span style="background-color:initial"><span><span style="background-color:initial"><span style="display:inline-block"></span></span></span>Den 7 oktober är det dags för den tredje gemensamma exjobbsmässan inom hälsoområdet. Chalmers styrkeområde Hälsa och teknik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs universitet – Sahlgrenska akademin, Naturvetenskapliga fakulteten och Utbildningsvetenskapliga fakulteten – anordnar gemensamt en mässa som återkommer varje termin, i höst i form av ett digitalt event.<br /></span><div><br /></div> <div>Syftet med mässan är att erbjuda studenter på Chalmers och ovan nämnda delar av GU möjligheten till tvärvetenskapliga projekt in området hälsa och teknik. Mässan riktar sig främst till studenter på masternivå, men Sahlgrenska akademin inkluderar även projekt på kandidatnivå. För forskare innebär det en möjlighet att nå ut bredare med examensarbetesförslag. För studenterna blir det också en unik möjlighet att arbeta sida vid sida med studenter med annan kompetens, i projekt som handleds i samarbete mellan forskare från både klinisk och teknisk sida.</div> <div><br /></div> <div>Läs mer och registrera dig på den <a href="/en/areas-of-advance/health/calendar/Pages/Master-thesis-project-fair-oct-2021.aspx" target="_blank">engelska sidan</a>.</div> <div>Se även <a href="/sv/styrkeomraden/halsa-och-teknik/nyheter/Sidor/Digital-massa-for-gransoverskridande-exjobb.aspx" target="_blank">nyhetssidan</a> om mässan.<br /></div> https://www.chalmers.se/sv/institutioner/e2/kalendarium/Sidor/Cross-collaboration-seminar-about-data-and-AI-usage-in-pre-hospital-stroke-care-decision-making.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/e2/kalendarium/Sidor/Cross-collaboration-seminar-about-data-and-AI-usage-in-pre-hospital-stroke-care-decision-making.aspxCross collaboration seminar about data and AI usage in pre-hospital stroke care decision making<p>Online</p><p>​This is a seminar about cross-collaboration, potential, challenges related to the data and AI usage in pre-hospital stroke care decision making in Nordic countries and Singapore.</p><div>​<span class="text-normal page-content"><br /></span></div> <div><span class="text-normal page-content"><a href="/en/departments/e2/calendar/Documents/Cross%20collaboration%20seminar.pdf">Read more here</a><br /></span></div> <div>This is a seminar about cross-collaboration, potential, challenges related to the data and AI usage in pre-hospital stroke care decision making in Nordic countries and Singapore. – What has been done, What should be done, What are the challenges and How can we overcome the challenges together?</div> <div><br />It is known that nowadays chronic diseases impose an enormous financial and societal burden on the world.<br />Stroke, or cerebrovascular accidents (CVA), are caused by either a sudden reduction in the blood supply to the<br />brain due to cerebral infarction (a clot, 85% of patients), or by rupture of a blood vessel or aneurysm in the brain (bleeding, 15% of patients). Stroke is the second leading cause of death and disability in Europe after ischemic heart disease, accounting for 405,000 deaths (9%) in men and 583,000 (13%) deaths in women each year. Minimizing time to definitive care is the key to effective stroke treatment.</div> <div><br />In recent years the treatments for stroke have vastly improved, especially with the introduction of thrombectomy that can cure patients with large vessel occlusion effectively by mechanically removing the clot, a specialized intervention often only available at university hospitals. The main challenge to provide the best possible care for stroke patients today is to improve the precision in recognizing stroke and its subtypes already before arrival to hospital, so that time to the most suitable treatment (in the most suitable hospital) is decreased.</div> <div><br /><strong>Data and Artificial Intelligence (AI)</strong> generally has great potential to be used as decision making support for<br />patient management and treatment. For stroke, a critical decision making applies to the most suitable transport destination for the patient. There is large interest in investigating whether an AI, fusion of different types of data such as known medical history, age, gender, vital data, microwave diagnostic data, EEG, and sound/video, can improve the accuracy of the management of stroke patients. Using heterogeneous data together with AI is definitely an opportunity but in practice, making this happen is challenging and require ecosystemic, interdisciplinary, cross country collaboration and ability to solve the data safety and security issues in a right manner.</div> <div><br />The aim of this seminar is to bring together experts from hospitals, companies and research organizations in<br />between Nordic countries and Singapore in order to discuss about the pre-hospital stroke care decision making. What has been done, What should be done, What are the challenges and How can we overcome the challenges together?</div> <div><br /></div> <div><span class="text-normal page-content"><a href="https://forms.gle/BtsrFWSbH48Roq2K9"><strong>Please register at: https://forms.gle/BtsrFWSbH48Roq2K9</strong></a></span><br /><span class="text-normal page-content"></span></div>https://www.chalmers.se/sv/centrum/gmv/kalendarium/Sidor/Ett-Västsverige-där-ingen-lämnas-utanför---Årlig-konferens-med-Agenda-2030-i-Väst-2021.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/centrum/gmv/kalendarium/Sidor/Ett-V%C3%A4stsverige-d%C3%A4r-ingen-l%C3%A4mnas-utanf%C3%B6r---%C3%85rlig-konferens-med-Agenda-2030-i-V%C3%A4st-2021.aspxEtt Västsverige där ingen lämnas utanför - Årlig konferens med Agenda 2030 i Väst<p></p><p>​Att inte lämna någon utanför är en nödvändighet för att de Globala målen ska nås för alla människor och ett centralt ställningstagandet i deklarationen för Agenda 2030. På årets konferens med Agenda 2030 i Väst fokuserar vi lite djupare på hur Västsverige kan verka lokalt och internationellt för att säkerställa just detta.</p>​<div><span style="background-color:initial">Hur får vi med oss alla i omställningen till ett hållbart samhälle? Vilka är de främsta utmaningarna som Västsverige står inför till 2030? Och vad finns det för goda exempel att inspireras av? Det är några av frågeställningarna vi önskar beröra. Under konferensens andra dag kan du välja att fördjupa dig i hur vi får ett inkluderande arbetsliv, en digitalisering tillgänglig för alla, bekämpar korruption samt vilken kompetensomställning som behövs till år 2030.</span><div><br /></div> <div>Konferensen arrangeras av Agenda 2030 i Väst under Hållbarhetsfestivalen Västra Götaland och i samarbete med CSR Västsverige och Västsvenska Handelskammaren, under två halvdagar. Första dagen bjuder vi på ett program med föreläsare som representerar såväl akademi, näringsliv, offentlig- och idéburen sektor. Andra dagen kommer främst att bestå av parallella sessioner och workshoppar. Vi kommer att kontinuerligt uppdatera denna sida med program allteftersom. Varmt välkommen!</div> <div><br /></div> <div><a href="https://ui.ungpd.com/Events/998a0db9-00b9-4628-8ab5-b37c1e60ba90">Läs mer om konferensen, se programmet och anmäl dig här</a></div> <div><br /></div> <div><a href="https://www.2030vast.se/">Agenda 2030 i Väst​</a> är ett samverkansforum med syfte att engagera och stimulera till partnerskap mellan näringsliv, akademi, offentlig och idéburen sektor i Västsverige som tillsammans kan och vill bidra i genomförandet av de Globala målen. Agenda 2030 i Väst är en del av <a href="http://www.gmv.chalmers.gu.se/">Göteborgs centrum för hållbar utveckling (GMV)</a> vid Chalmers och Göteborgs universitet. </div> <div><br /></div> </div>https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/svenska-industriella-projekt-för-minskning-av-klimatgasutslapp.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/svenska-industriella-projekt-f%C3%B6r-minskning-av-klimatgasutslapp.aspxErfarenheter av större svenska industriella projekt för minskning av klimatgasutsläpp<p>Online</p><p>​Målgrupp: Industri, universitet och högskolor, institut och myndigheter. Tid och plats: Tisdag 19 oktober, 13.30-17.00. Online via Teams, länk skickas till anmälda deltagareModerator: Thore Berntsson Språk: Svenska ​</p>​<span style="background-color:initial">Anmälan: Senast 12 oktober till </span><div><a href="mailto:thore.berntsson@chalmersindustriteknik.se">thore.berntsson@chalmersindustriteknik.se</a> eller<a href="mailto:%20thore.berntsson@chalmers.se"> thore.berntsson@chalmers.se</a> </div> <div><br /></div> <div>Program: </div> <div><ul><li>​13.30 Introduktion - Kort om IETS, TCP i IEA Heléne Johansson, IETS Sekretariat 1</li> <li>13.45 <br /><b>Erfarenheter av Värmning av stål med vätgas med stora samhällssynergier</b> Göran Nyström, vice VD Marknadsföring och teknologi, Ovako </li> <li>F<b>rån restprodukt till nytt industriben</b> Henrik Brodin, Affärsutvecklingsansvarig Energi, Södra</li> <li><b>Samarbetsprojekt och allianser för hållbar omställning: Utmaningar och barriärer</b> <br />Johan Frishammar, professor, LTU, Anna Brattström, docent, LU,  Elizaveta Averina, doktorand, LTU Samarbete Lunds universitet, Luleå tekniska universitet och Chalmers </li> <li><b>Behov av systemtänkande vid kombination av omställningsåtgärder i industriella processe</b>r Elin Svensson, forskare och projektledare, CIT Industriell Energi </li> <li>15.00 Fikapaus </li> <li>15.10 <br /><b>Fem år med HYBRIT – resultat, erfarenheter och insikter</b> Mikael Nordlander, Director Industry Decarbonisation, Vattenfall AB <br /><b>Transformativa förändringar mot cirkulär ekonomi i den petrokemiska industrin-Erfarenheter från ett stort samverkansprojekt mellan Chalmers och Borealis</b> Simon Harvey, professor, Chalmers, avd. Energiteknik <br /><b>Parallella processer komplicerar projektgenomföranden</b> Rickard Lycke, projektchef Synsat-projektet, Preem AB/Hållbar Utveckling <br /><b>Hållbar industriell omställning – Reflektioner angående svensk bioraffinaderiutvecklin</b><b>g</b> <br />Johanna Mossberg, Vice President Biorefinery and Energy, RISE, och adjungerad universitetslektor, Luleå tekniska universitet 16.30 Diskussion 17.00 Seminariet avslutas​</li></ul> <br /><div>Seminariet anordnas av Energimyndigheten som en del av den svenska verksamheten inom <a href="https://iea-industry.org/">IEA-samarbetet IETS TCP</a>, Industrial Energy-Related Technologies and Systems, och TCP är IEA:s Technology Collaboration Programme.</div> <div>Inom IETS TCP diskuteras ett internationellt samarbetsprojekt inom området, eventuellt i samarbete med <a href="http://mission-innovation.net/">Mission Innovation​</a>.</div> <div><br /></div> <div>Alla samhällets sektorer har ökande krav på en snabb omställning mot kraftigt minskade klimatgasutsläpp. Detta gäller inte minst industrisektorn. Behovet av kunskap kring erfarenheter om hur hinder kan lösas är avgörande för att en snabb omställning ska kunna åstadkommas. Detta gäller erfarenheter från hela kedjan av planerings-, implementerings- och driftstadierna.</div> <div><br /></div> <div>För att åstadkomma radikalt minskade utsläpp krävs en kombination av lösningar som exempelvis elektrifiering, vätgas, koldioxidinfångning med lagring/användning, bioraffinaderier, processintegration, industriell symbios, nya affärsmodeller, artificiell intelligens, systemlösningar för cirkulär ekonomi, ett förändrat beteende och minskad konsumtion. </div> <div>Huvudsyftet med seminariet är att belysa erfarenheter inom dessa områden i större industriprojekt i Sverige och att därmed identifiera möjligheter till fortsatt FoU och samspel för att underlätta den nödvändiga omställningen. Vid seminariet diskuteras också möjligheterna för svenskt nätverkande inom området, både nationellt och internationellt.<br /><br /></div> <div>Frågeställningar av betydelse för uppskalning av industriella projekt som kan resultera i radikalt minskade utsläpp är bland annat: Ekonomi, finansiering, driftsäkerhet, stora osäkerheter med nya tekniker/system, styrmedel, juridik (inklusive garantier/avtal), riskdelning, systemkonsekvenser (flera större åtgärder parallellt eller efter varandra, verklig minskning av klimatgasutsläpp), nya affärsmodeller, samarbeten i nya typer av aktörskonstellationer med nya krav på kompetenser etc. </div> <div>Var och en av presentationerna belyser en eller flera av dessa frågeställningar.<br /><br /></div> <div>Seminariet är avgiftsfritt.</div> <div><br /></div> <div>Välkommen!</div> <div>Thore Berntsson, ordförande i IETS TCP</div></div>https://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendarium/Sidor/Seminarium-om-att-behärska-härskartekniker.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendarium/Sidor/Seminarium-om-att-beh%C3%A4rska-h%C3%A4rskartekniker.aspxSeminarium om att behärska härskartekniker<p>Online</p><p>​Behärska härskartekniker och maktstrukturer i den akademiska miljön - vad de är, varför de finns och hur man kan motverka dem.</p>​<span style="background-color:initial">I detta seminarium kommer Paul att ge en introduktion till hur man kan behärska härskartekniker och maktmissbruk på en arbetsplats. Paul kommer förklara hur informella hierarkier skapas och underhålls samt tillhandahålla några konkreta verktyg och steg för att motverka dem.</span><div>Paul Bengtsson är konsult inom förebyggande och utredning av diskriminering, specialiserat på jämställdhet.”</div> <div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><span style="background-color:initial">Föreläsningen sker via Zoom, <a href="https://ui.ungpd.com/Surveys/7f6305f3-c191-4c4d-bf03-1d4b608e43a6">anmäl dig här ​</a></span><br /></div> <div><br /></div> <div>Paul Bengtsson håller föreläsningen på engelska</div> https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/halsa-och-teknik/kalendarium/Sidor/Workshop-rehabilitering.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/halsa-och-teknik/kalendarium/Sidor/Workshop-rehabilitering.aspxWorkshop: Rehabilitering<p></p><p>Välkommen till denna workshop i samarbete mellan Chalmers styrkeområde Hälsa och teknik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborgs universitet och VGR!​​​​</p>​<br />Workshopen är planerad att hållas på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, aulan på Blå stråket 5 (ingång genom huvudentrén), och pågå mellan 13.00-16.00 följt av en informell träff fram till 17.00. Registrering öppnar inom kort.https://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendarium/Sidor/CLS-Autumn-research-seminars3.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendarium/Sidor/CLS-Autumn-research-seminars3.aspxHöstterminens seminarier på CLS<p></p><p>​​Institutionen för vetenskapens kommunikation och lärande presenterar nu höstterminens seminarier som är öppna för alla. De kommer att hållas i Zoom tills vidare.</p>​<div>På höstens tredje seminarium lyssnar vi på vår gästforskare Amy Ou. Mer information om innehållet kommer längre fram. </div>https://www.chalmers.se/sv/centrum/gmv/kalendarium/Sidor/Act-2021.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/centrum/gmv/kalendarium/Sidor/Act-2021.aspxHållbarhetsveckan är tillbaka!<p>TBA</p><p>​Hållbarhetsveckan Act Sustainable är tillbaka i höst! Den 15–19 november drar vi igång Chalmers och Göteborgs universitets hållbarhetsvecka. Studenter, forskare, lärare och annan personal vid universiteten kommer få en hel vecka full av inspiration, forskning och kunskap för hållbar utveckling. Årets tema är Factivism – Get Your Facts Straight!</p><div><div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><span style="background-color:initial">Act Sustainable är Chalmers och Göteborgs universitets gemensamma årliga hållbarhetsvecka för studenter, forskare, lärare och personal vid universitetet.</span><br /></div> <div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><span style="background-color:initial">A</span><span style="background-color:initial">ll information du behöver för att delta i Act Sustainable 2021 finns på Act Sustainables webbplats, <a href="https://www.actsustainable.se/">www.actsustainable.se</a></span></div> <div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><span style="background-color:initial">Act Sustainable arrangeras och administreras av Göteborgs centrum för hållbar utveckling vid Chalmers och Göteborgs universitet. </span><span style="background-color:initial">Läs mer om Göteborgs centrum för hållbar utveckling på </span><a href="https://gmv.chalmers.gu.se/">www.gmv.chalmers.gu.se</a></div></div> <div> <span lang="EN-US"></span><span></span><span></span><span class="y2iqfc"><span style="font-size:11pt;line-height:107%;font-family:calibri, sans-serif"></span></span></div> ​https://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Collaboration-in-a-(post-)-pandemic-world.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Collaboration-in-a-(post-)-pandemic-world.aspxCollaboration in a (post-) pandemic world – the need to reconnect and rethink priorities<p>Online</p><p>​Välkommen till Global Sustainable Futures online konferens mellan 9-12 den 16 november 2021.</p><div><em>Mer info i den engelska kalenderposten</em><br />Konferensen riktar sig till forskare och lärare vid Chalmers och Göteborgs universitet och deras partners i låg- och medelinkomstländer i syfte att presentera papers, diskutera och dela erfarenheter av universitetssamarbeten. Presentationerna behöver inte fokusera på effekterna av pandemin, utan vi kommer att be deltagarna att reflektera över hur pandemin påverkar deras arbete och framtida prioriteringar, om alls. </div> <div><br /></div> <div>Deadline för abstracts: 7 september 2021</div> <div><h3 class="chalmersElement-H3"></h3> <h2 class="chalmersElement-H2">Om programet</h2> <div><h3 class="chalmersElement-H3">Parallella sessioner:</h3></div> <p class="chalmersElement-P">1. Food systems, nutrition and health </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P">2. Energy, innovation and decent work</p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P">3. Transforming urban lives   </p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P">4. Teaching and capacity development in higher education <br /></p> <div> </div> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"></p> <div> </div> <h3 class="chalmersElement-H3">Keynotes:<span><br /></span></h3> <div> </div> <p></p> <div> </div> <ul><li><span>Swati Parashar, Associate professor at the School of Global Studies vid Göteborgs universitet,<span></span></span> med “Towards Collaborative Futures: The need to reconnect in a post-pandemic world” </li> <li>Sharon Fonn, visiting professor, Sahlgrenska Academy, Göteborgs universitet</li></ul> <div> </div> <div></div> <div> </div> <div><span><span></span></span></div> <h3 class="chalmersElement-H3"><span><span>Programkommitté:</span></span></h3> <div> </div> <div><span><span><span></span>Magdalena Eriksson, platform leader Global Sustainable Futures, <br />Liane Thuvander, Architecture and Civil engineering, Chalmers, <br />Ulf Svanberg, Biology and Biological Engineering, Chalmers, <br />Anders Burman School of Global Studies, University of Gothenburg <br />Göran Bondjers, Global Public Health, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg.<br /></span></span></div> <div><span><span><br /></span></span></div> <div><span>Konferensen arrangeras av <span>Global Sustainable Futures<span> vid GMV.<br /><a href="https://gmv.gu.se/global-sustainable-futures/news-and-events/news/news-detail//save-the-date--collaboration-in-a--post---pandemic-world---the-need-to-reconnect-and-rethink-priorities.cid1721622">Läs mer på GMV:s webb</a><span></span></span></span></span><span><span><br /></span></span></div> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"></p> <div> </div> <div><strong></strong></div> <div> </div> <p></p></div>https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/material/kalendarium/Sidor/Materials-for-Tomorrow-2021.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/material/kalendarium/Sidor/Materials-for-Tomorrow-2021.aspxMaterials for Tomorrow 2021<p>Online</p><p>​SAVE THE DATE: The topic of the 2021 Materials for Tomorrow is &quot;Additive Manufacturing – From academic challenges to industrial practice&quot;.The event will take place online, 17 November, 09:00-16:00, with several internationally recognised speakers. This years seminar is devoted to the broad diversity of additive manufacturing, across materials and applications. The lectures cover the additive manufacturing of metals that are printed by laser or electron beam (e.g. for implants and aircraft components), the printing of tissue from bio inks, as well as the printing of thermoplastic polymers.​</p>​<span style="background-color:initial">T</span><span style="background-color:initial">he full program will available in the beginning of September.​</span><div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><h2 class="chalmersElement-H2" style="font-family:&quot;open sans&quot;, sans-serif"><span style="font-family:inherit;background-color:initial">About Materials for Tomorrow</span><br /></h2> <p style="margin-bottom:10px"><a href="/en/areas-of-advance/materials/news-and-events/Materials-for-Tomorrow/Pages/Materials-for-Tomorrow-2019.aspx">​</a>Materials for Tomorrow is an annual conference - started in 2010 - covering research, education and innovation in materials science. It is one of Chalmers' <a href="/en/areas-of-advance/Pages/Initiative-Seminars.aspx" target="_blank">Initiative Seminars</a>, and is a crucial meeting place for people representing research, innovation and society. ​<br /><br /></p> <p style="margin-bottom:10px"><a href="/en/areas-of-advance/materials/news-and-events/Materials-for-Tomorrow/Pages/default.aspx">Materials for Tomorrow 2020</a></p> <p style="margin-bottom:10px"><a href="/en/areas-of-advance/materials/news-and-events/Materials-for-Tomorrow/Pages/default.aspx"></a><a href="/en/areas-of-advance/materials/news-and-events/Materials-for-Tomorrow/Pages/Materials-for-Tomorrow-2019.aspx">Materials for Tomorrow 2019</a><br /></p> <p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"></p> <p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"><a href="/en/areas-of-advance/materials/news-and-events/Materials-for-Tomorrow/Pages/Materials-for-Tomorrow-2018.aspx">Materials for Tomorrow 2018</a></p> <p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"></p> <p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"></p> <p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"></p> <p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"><a href="/en/areas-of-advance/materials/news-and-events/Materials-for-Tomorrow/Pages/Materials-for-Tomorrow-2017.aspx">Materials for Tomorrow 2017</a></p> <p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"></p> <p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"><a href="/en/areas-of-advance/materials/news-and-events/Materials-for-Tomorrow/Pages/Materials-for-Tomorrow-2016.aspx">Materials for Tomorrow 2016</a></p> <p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"></p> <p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"><a href="/en/areas-of-advance/materials/news-and-events/Materials-for-Tomorrow/Pages/Materials-for-Tomorrow-2015.aspx">Materials for Tomorrow 2015</a></p> <p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"></p> <p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"><a href="/en/areas-of-advance/materials/news-and-events/Materials-for-Tomorrow/Pages/Materials-for-Tomorrow-2014.aspx">Materials for Tomorrow 2014</a></p> <p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"></p> <div><p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"><a href="/en/areas-of-advance/materials/news-and-events/Materials-for-Tomorrow/Pages/Materials-for-Tomorrow-2013.aspx">Materials for Tomorrow 2013</a></p></div> <p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"></p> <div><p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"><a href="/en/areas-of-advance/materials/news-and-events/Materials-for-Tomorrow/Pages/Materials-for-Tomorrow-2012.aspx">Materials for Tomorrow 2012</a></p></div> <p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"></p> <div><p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"><a href="/en/areas-of-advance/materials/news-and-events/Materials-for-Tomorrow/Pages/Materials-for-Tomorrow-2011.aspx">Materials for Tomorrow 2011</a></p></div> <p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"></p> <div><p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"><a href="/en/areas-of-advance/materials/news-and-events/Materials-for-Tomorrow/Pages/Materials-for-Tomorrow-2010.aspx">Materials for Tomorrow 2010</a></p></div></div>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/kalendarium/Sidor/50-years-of-Management-at-Chalmers.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/kalendarium/Sidor/50-years-of-Management-at-Chalmers.aspx50 years of MANAGEMENT at CHALMERS<p>Vasa A, lecture hall, Vera Sandbergs Allé 8, Vasa Hus 2-3 entréhall</p><p>Welcome to the seminar: Managing more sustainable futures</p><h3 class="chalmersElement-H3">Program </h3> <div>13:00 <em>Managing sustainable futures at Chalmers</em><br /></div> <div> <span><em>–<span> </span></em></span>Chalmers 2029<em>,</em><span><em></em></span> Prof. <strong>Stefan Bengtsson, </strong>President and CEO of Chalmers, F86</div> <div><span><em>–<span> </span></em></span>Past and present at Technology Management and Economics, Prof. <strong>Maria Elmquist,</strong> Head of Department, I01</div> <div> </div> <div>13:20 <em>Lessons learned from managing through a pandemic</em> <br /><strong>Leif Johansson</strong>, Chairman of Astra-Zeneca, M77, Gustaf Dalén medalist </div> <div> </div> <div>13:45 <em>Managing transformation towards a sustainable world </em><em>–</em><em> An opportunity for Swedish leadership?</em> <br /><strong>Anna Nilsson-Ehle</strong>, Chairman of Vinnova, SIQ and Lindholmen Science Park, F76, Gustaf Dalén medalist</div> <div> </div> <div>14:10 <em>Break with birthday cake</em> <br />MANAGEMENT at CHALMERS 50 years and Prof. Holger Bohlin (1921-2019) 100 years</div> <div> </div> <div>14:45 <em>Managing electrification and more sustainable cities</em><br /><strong>Anna Westerberg</strong>, President Volvo Buses, I00<br /><br /></div> <div>15:10 <em>Managing more sustainable consumption</em><strong> <br />Jesper Brodin</strong>, CEO Ingka Group | IKEA, I95</div> <div> </div> <div>15:35 – 16:00 <em>Panel discussion</em> including Stefan, Maria, Leif, Anna, Anna and Jesper <br />Moderated by Prof. <strong>Mats Lundqvist</strong>, Vice-head TME and Director Chalmers School of Entrepreneurship, F91</div> <div> </div> <div> </div> <div><strong>When:</strong> Friday November 19, 13:00 – 16:00 <br /></div> <div> </div> <div><strong>Where:</strong> Chalmers, Vasa A, Vera Sandbergs allé 8 (limited seats) and on Zoom (webinar)</div> <div> </div> <div><br /></div> <div> <em><strong> </strong></em></div> <div><strong>Welcome to register below! (or </strong><a href="https://ui.ungpd.com/Surveys/e269d824-fd1f-4f39-b769-1dbbe9d2ebc3" target="_blank"><strong>click here</strong></a><strong>)</strong><br /></div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> https://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendarium/Sidor/Höstterminens-seminarier-på-CLS4.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendarium/Sidor/H%C3%B6stterminens-seminarier-p%C3%A5-CLS4.aspxHöstterminens seminarier på CLS<p></p><p>​​​Institutionen för vetenskapens kommunikation och lärande presenterar nu höstterminens seminarier som är öppna för alla. De kommer att hållas i Zoom tills vidare.</p>​<br />Höstens fjärde seminarium ges av Michael O'Connell, PhD student på avdelningen Ingenjörsutbildningsvetenskap på CLS. Mer information kommer längre fram.https://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendarium/Sidor/Höstterminens-seminarier-på-CLS5.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendarium/Sidor/H%C3%B6stterminens-seminarier-p%C3%A5-CLS5.aspxHöstterminens seminarier på CLS<p></p><p>​​​Institutionen för vetenskapens kommunikation och lärande presenterar nu höstterminens seminarier som är öppna för alla. De kommer att hållas i Zoom tills vidare.</p><p class="chalmersElement-P">​</p> <p class="chalmersElement-P">På terminens och årets sista seminarium träffar vi Oskar Hagvall Svensson, <span>PhD student på avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap som försvarar sin uppsats. Mer information kommer längre fram.​</span></p>https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/produktion/kalendarium/Sidor/initiativ-seminar-2022-resilient-production.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/produktion/kalendarium/Sidor/initiativ-seminar-2022-resilient-production.aspxProduktion – Initiativseminarium 2022<p>RunAn, conference hall, Chalmersplatsen 1, Kårhuset</p><p>​Årets fokus ligger på resilient produktion. Vi återkommer med program längre fram.</p>https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/transport/kalendarium/Sidor/Driver-Distraction-and-Inattention-2022.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/transport/kalendarium/Sidor/Driver-Distraction-and-Inattention-2022.aspxDriver Distraction and Inattention - DDI2022<p></p><p>​Välkommen till den åttonde internationella upplagan av Driver Distraction and Inattention!</p>​<br />Denna konferens kommer att hållas i Göteborg, och arrangeras av fordons- och trafiksäkerhetscentrumet Safer vid Chalmers, Université Gustave Eiffel och University of New South Wales.<br /><br />Mer information finns på <a href="https://ddi2022.org/">konferensens hemsida här</a>.