Händelser: Globalhttp://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumAktuella händelser på Chalmers tekniska högskolaMon, 26 Oct 2020 19:44:02 +0100http://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Beyond2020-–-World-Sustainable-Built-Environment-Conference.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/kalendarium/Sidor/Beyond2020-%E2%80%93-World-Sustainable-Built-Environment-Conference.aspxBeyond2020 – World Sustainable Built Environment Conference<p>Online</p><p>​Välkommen till Beyond 2020, en digital internationell konferens för hållbart byggande. Målet för konferensen är att engagera den globala sektorn av forskare, näringsliv och offentliga organisationer inom hållbart samhällsbyggande, och tillsammans upprätta en färdplan för att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling. ​</p><a href="https://beyond2020.se/conference/conference-registration/" target="_blank"><br />Lyssna på en presentation eller många – nätverka eller påverka – <strong>ANMÄL DIG HÄR!</strong></a><br /><br /><span><span><span></span></span></span><span><span style="display:inline-block"></span></span><span><span><span><span><span><span></span></span></span></span>Konferensen World Sustainable Built Environment Conference arrangeras vart tredje år och anses vara en av världens viktigaste konferenser och forum inom hållbart samhällsbyggande. </span></span><span><span>Årets upplaga av konferensen – <a href="https://beyond2020.se/" target="_blank">Beyond2020</a>, innehåller ett gediget vetenskapligt program och kommer även att erbjuda goda möjligheter till nätverkande online. Bland talarna finns bland andra Maimunah Mohd Sharif, verkställande direktör för FN:s bebyggelseprogram UN-Habitat och Marcene Mitchell, Senior Manager of Climate Business and Strategy, IFC / Världsbanken</span></span><span><span></span></span><div><br /></div> <div><h2 class="chalmersElement-H2">DETTA ÄR BEYOND 2020  </h2> <div>Beyond 2020 är årets främsta globala konferens inom hållbart byggande. Här möts forskare och samhällsbyggare från hela världen. Konferensen riktar sig till olika aktörer med inflytande över samhällsbyggande – näringslivet, myndigheter, stadsplanerare och lagstiftare. Beyond 2020 tar sikte på 11 av de 17 hållbarhetsmål som ingår i FN:s Agenda 2030, med huvudfokus på målet Hållbara städer och samhällen: ”att göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara”.  </div> <div><span><span></span></span></div></div> <div><span><span></span></span></div> <span><span></span></span><div><br /></div> <div><h2 class="chalmersElement-H2">DÄRFÖR BEHÖVS BEYOND 2020   </h2> <div>55 procent av världens befolkning bor i städer och 2050 beräknas den siffran stiga till 68 procent, enligt FN. Det gör hållbarhetsperspektivet till den största utmaningen för alla som bidrar till utveckling av stadsmiljöer. Den snabba och stora inflyttningen till städer ställer nya krav som behöver bemötas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.  Världens samhällsbyggare har mindre än 4 000 dagar på sig att nå FN:s hållbarhetsmål.  </div> <h3 class="chalmersElement-H3">Fyra frågor står i centrum för Beyond 2020:   </h3> <ul><li>Hur kan byggsektorn bidra till utvecklingen av framtidens hållbara städer och samhällen?  </li> <li>Vilka andra hållbarhetsmål bör tas i beaktande för att målet om hållbara städer och samhällen ska uppnås?  </li> <li>Hur skiljer sig prioriteringen av olika mål, som är relevanta för den byggda miljön, i olika delar av världen?</li> <li>Vilka utmaningar står de olika aktörerna inom samhällsbyggnad inför och vilka möjligheter skapas genom implementering av FN:s hållbarhetsmål?  </li></ul> <div> </div> <div>Läs mer: <a href="https://beyond2020.se/conference/un-sustainable-development-goals/#sdg-goal-9">https://beyond2020.se/conference/un-sustainable-development-goals/#sdg-goal-9</a>  <br />Läs mer: <a href="https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/">https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/ </a><br /></div> <div><div> </div> <h2 class="chalmersElement-H2">KONFERENSENS MÅL  </h2> <div>Slutmålet är en färdplan för den byggda miljön – &quot;Transformational Plan for the Built Environment&quot; – som ska kunna fungera som underlag till nationella, regionala och lokala strategier för att nå FN:s mål för hållbar utveckling. Nyckeln är att utgå ifrån regionala styrkor och förutsättningar för att sätta upp realistiska mål och implementeringsplaner i olika delar av världen. Färdplanen som antas på konferensen ska innehålla åtgärder vars resultat ska utvärderas och vidareutvecklas på kommande WSBE 2023, 2026 och 2029.   </div> <div><br /></div> <div><h2 class="chalmersElement-H2">DET HÄNDER PÅ KONFERENSEN  </h2> <div>Konferensen pågår under tre dagar, och varje konferensdag ett specifikt huvudtema:   <br />2/11: Klimat och hållbarhet  <br />3/11: Digitalisering och innovation <br /> 4/11: Styrning och finansiering.  <br />Läs mer: <a href="https://beyond2020.se/conference/programme-overview-parallel-sessions/" target="_blank">https://beyond2020.se/conference/programme-overview-parallel-sessions/  </a></div></div></div> <div><h3 class="chalmersElement-H3">Elva prioriterade områden:  </h3> <ul><li>Klimatanpassning, </li> <li>Nydanande stadsplanering, </li> <li>Social inkludering för beboeliga samhällen, </li> <li>Främjande av grön och blå infrastruktur för hållbar, levande miljö, </li> <li>Hoppingivande design, </li> <li>Hälsa, bekvämlighet och välmående för ett bättre liv, </li> <li>Framtidens energisystem, </li> <li>Uthålliga transportsystem och mobila lösningar, </li> <li>Cirkulär byggnation och omvandling av städer, </li> <li>Innovativa material, </li> <li>Digitalisering och teknisk innovation för en hållbar byggd miljö  </li></ul> <div><strong>Läs mer:</strong> <a href="https://beyond2020.se/conference/selected-topics/" target="_blank">https://beyond2020.se/conference/selected-topics/</a>    </div> <h3 class="chalmersElement-H3">Paneldiskussioner – centrala teman:  </h3> <ul><li>Stadsförvaltningarnas roll i utvecklingen mot hållbara samhällen  </li> <li>Strävan mot en byggsektor utan kolberoende   </li> <li>Digitaliseringens roll  </li> <li>Behovet av innovation som stöd i arbetet mot ökad hållbarhet.  </li></ul> <div><h3 class="chalmersElement-H3">Specialsessioner  </h3> <ul><li>Arkitekturens roll för hållbarhetsmålen  </li> <li>Cirkulär ekonomi i den byggda miljön – ett globalt perspektiv  </li> <li>Framtidens energisystem  Hur kommer framtidens kollektivtrafik att se ut?  </li></ul> <div>Hela programmet: https://beyond2020.se/conference/programme-overview/    </div> <h3 class="chalmersElement-H3">Vetenskapliga bidrag  </h3> <div>Forskare från 45 länder i samtliga världsdelar presenterar över 300 vetenskapliga artiklar i korta sessioner, där en moderator vägleder åhörarna. I varje session presenteras flera nya rön inom samma huvudområde. Artiklarna har valts ut bland 1 050 inskickade bidrag av 200 experter runtom i världen.    </div> <div><br /></div> <div><h2 class="chalmersElement-H2">MEDVERKANDE  </h2> <div>En lång rad internationella experter inom hållbarhet och hållbart byggande från näringsliv, den akademiska världen och offentlig verksamhet, medverkar som talare på konferensen.   </div> <h3 class="chalmersElement-H3">Huvudtalare (Keynote speakers):  </h3> <ul><li>Maimunah Mohd Sharif, chef för FN:s boende- och bosättningsorgan UN-Habitat </li> <li>Michael Wong Wailun, utvecklingschef, Hongkongs administrativa region</li> <li>Chan Ka-Kui, ordförande, Hongkongs industriella byggnadsråd</li> <li>Cheung Hau-Wai, ordförande, Hongkongs gröna byggnadsråd  </li> <li>Kotchakorn Voraakhorn, internationellt erkänd förkämpe för klimatanpassad stadsutveckling </li> <li>Ada Colau, politiskt stridbar och uppmärksammad borgmästare, Barcelona</li> <li>Roland Hunziker, vd, WBSCD, World Business Council for Sustainable Development</li> <li>Chrisna Du Plessis, arkitekt och chef för institutionen för arkitektur på University of Pretoria</li> <li>Volker Buscher, Chief Data Officer, multinationella ingenjörskonsultbyrån Arup</li> <li>Robin Teigland, professor vid institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Chalmers  </li> <li>Anders Wijkman, ordförande för EU-organet Governing Board of Climate-KIC</li> <li>Björn Johansson, miljöansvarig på Bona, global leverantör av produkter och system för golvvård</li> <li>Lena Hök, hållbarhetsexpert och Senior Vice President Sustainability, Skanska</li> <li>Marcene Mitchell, expert på finansiering av hållbara initiativ på Världsbanksorganet IFC</li> <li>Christina Gamboa, vd för det globala nätverket World Green Building Council </li></ul> <div>Förutom huvudtalarna medverkar ett trettiotal talare från olika länder och discipliner i paneldiskussioner och specialsessioner under konferensen. <span><span><span><span><span><strong>Läs mer:</strong> </span></span><a href="https://beyond2020.se/conference/speakers/" target="_blank"><span><span>https://beyond2020.se/conference/speakers/ </span></span></a><a href="https://beyond2020.se/conference/speakers/" target="_blank"><span><span><span></span></span></span></a></span></span></span><span></span><br /></div></div> <div><p class="chalmersElement-P"></p> <h3 class="chalmersElement-H3">Moderator: Angela Lamont  </h3> <div>Angela Lamont har en bakgrund som journalist på BBC och har som moderator inom vetenskap och teknologi lett hundratals konferenser, prisceremonier och andra evenemang. Hon är specialiserad inom vetenskap    <br /><a href="https://beyond2020.se/conference/speakers/" target="_blank"><span><span><span></span></span><span></span></span></a></div> <p></p> <span><span>  <span></span><span></span></span><a href="https://beyond2020.se/conference/speakers/" target="_blank"><span><span></span></span></a><a href="https://beyond2020.se/conference/speakers/" target="_blank"><span><span></span></span></a></span><br /></div> <div><h2 class="chalmersElement-H2">SÅ FUNGERAR BEYOND 2020  </h2> <div>Beyond 2020 genomförs online med hjälp av konferensplattformen<em> Brella</em>. Som deltagare kan man välja mellan flera parallella sessioner, och obehindrat gå ut och in i dem. Plattformen erbjuder:  <br /><ul><li>interaktiva funktioner som möjlighet att ställa frågor till talare och andra deltagare.  </li> <li>information om alla talare och sessioner.  </li> <li>alla vetenskapliga artiklar som presenteras på konferensen.  </li> <li>virtuell utställning där sponsorer och andra aktörer presenterar sina verksamheter.  </li> <li>personlig konferensagenda  </li> <li>profiler på alla deltagare  </li> <li>virtuell utställning  </li> <li>nätverksfunktioner, som ger konferensdeltagarna möjlighet att kontakta andra deltagare, antingen via chat eller integrerade video- eller telefonsamtal. När deltagarna registrerar sig lägger de in sin profil som används av plattformen för att föreslå potentiellt intressanta möten under konferensens gång. Deltagarna kan också fritt söka bland konferensdeltagarnas profiler.  </li></ul> <div><h2 class="chalmersElement-H2">ARRANGÖRER </h2> <div>Chalmers tekniska högskola arrangerar Beyond 2020 i samarbete med Johanneberg Science Park, statliga forskningsinstitutet Rise och Göteborgs stad. Konferensen ingår i serien World Sustainable Built Environment Conference (WSBE). Värdstäder utses av iiSBE, en världsomspännande ideell organisation vars övergripande mål är att aktivt arbeta för initiativ som kan bidra till mer hållbara samhällsbyggen. Årets konferens är den åttonde sedan starten år 2000 och genomförs vart tredje år. WSBE har tidigare hållits i Maastricht, Oslo, Tokyo, Melbourne, Helsingfors, Barcelona och Hongkong. Ursprungligen skulle konferensen hållits i Göteborg i juni med närvaro av 2 000 deltagare från hela världen, men till följd av det rådande världsläget med coronapandemin genomförs den nu istället digitalt.  </div></div> <h2 class="chalmersElement-H2">SPONSORER  </h2> <div>Akademiska hus, Autodesk Construction Cloud, Bona, Construction Industry Council och HKGBC, Hongkong, Saint-Gobain, Skanska, Rockwool.  <br /></div></div></div></div> <br /></div></div> <h3 class="chalmersElement-H3"><span></span><span>Kontakt:<br /></span></h3> <span></span><span></span><p class="chalmersElement-P"><span><strong>Holger Wallbaum</strong>, professor i hållbart samhällsbyggande, Chalmers, 031-772 19 94, holger.wallbaum@chalmers.se,   <br /><strong>Karin Weijdegård</strong>, kommunikatör Johanneberg Science Park, 031-735 25 27 08, karin.weijdegard@johannebergsciencepark.com.  <br /></span></p> https://www.chalmers.se/sv/institutioner/math/kalendarium/Sidor/my-dagen201102.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/math/kalendarium/Sidor/my-dagen201102.aspxmy-dagen (matematik i yrkeslivet)<p>Online</p><p>​Yrkesverksamma matematiker håller föredrag</p><p>​<br />Under my-dagen kommer yrkesverksamma matematiker och berättar om vad de sysslar med och vilken roll matematiken spelar inom deras områden. Dagen är obligatorisk för de som går Matematik 1 (GU) respektive första året på Teknisk matematik (Chalmers), men föreläsningarna är öppna för alla i Zoom, <a href="https://chalmers.zoom.us/j/69625794673">https://chalmers.zoom.us/j/69625794673</a>. Kontakta Martin Hallnäs (hallnas@chalmers.se) för lösenord.</p> <p><strong>Program</strong></p> <p>8.55 Inledning<br />9.00 Edvin Åblad, Fraunhofer Research Center, Göteborg: Geometriska algoritmer<br />och kombinatorisk optimering - med tillämpning inom bilindustri<br />9.40 Anna Samuelsson, Precis Digital, Göteborg: Marknadsföringens matematik<br />10.20 Paus<br />10.40 Emily Curry, Jeppesen/Boeing, Göteborg: Optimization in the avation<br />industry<br />11.20 Martin Joborn, Rise, Västerås: Optimering av spelschema för NHL och NBA<br />12.00 Lunch<br />13.00 Filip Birve, Astra Zeneca, Mölndal: Statistik inom läkemedelsutveckling<br />13.40 Jonathan Ahlstedt, Zenseact, Göteborg: Validating sensors in selfdriving cars<br />14.20 Paus<br />14.40 Richard Lärkäng, Matematiska vetenskaper, Göteborg: Att forska i matematik<br />15.20 Adam Andersson &amp; Milena Anguelova, SAAB Surveillance, Göteborg:<br />Matematik, signalbehandling och AI inom radar</p>https://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendarium/Sidor/Agenda-2030-i-Vast.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendarium/Sidor/Agenda-2030-i-Vast.aspxAgenda 2030 i Väst<p>Digital konferens</p><p>​​Resiliens och hållbar omställning i fokus för årets konferens med Agenda 2030 i Väst 4-5 november</p><div>Nu är anmälan öppen till årets konferens med Agenda 2030 i Väst, som arrangeras helt digitalt under två halvdagar 4-5 november. Årets tema är lärdomar från corona-krisen för ökad resiliens och hållbar omställning. Bekräftade talare är bland annat Gabriel Wikström, nationell Agenda 2030-samordnare, Helena Lundborg Nilsson, regionutvecklingsdirektör för Västra Götalandsregionen och Stuart Templar, hållbarhetschef för Volvo Cars, ett av företagen som gått med i Green Recovery Alliance.</div> <div><br /></div> <div><span style="font-family:helvetica, arial, sans-serif;font-size:16px">Datum och tid: 4 November 8.30-12.15 och 5 november 13.00-16.00​</span><br /></div> <div><br /></div> <div><a href="https://www.2030vast.se/arligkonferens2020/" title="Länk till Agenda 2030">Mer information</a> </div> <div><a href="https://ui.ungpd.com/Surveys/0a6a3ef1-0445-445a-ba58-ed64e422db11" title="Länk till anmälan">Anmälan</a></div> <div><br /></div> <div><strong>OM AGENDA 2030 I VÄST</strong></div> <div>Agenda 2030 i Väst är ett öppet samverkansforum för näringsliv, akademi, offentlig och idéburen sektor i Västsverige som kan och vill bidra i genomförandet av de Globala målen. Forumet finansieras av Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Chalmers, Göteborgs Universitet, IVL Svenska miljöinstitutet samt Polestar, och har sitt kansli på Göteborgs centrum för hållbar utveckling, GMV. </div> <div><br /></div>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/see/kalendarium/Sidor/Docentforelasning-Elin-Svensson.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/see/kalendarium/Sidor/Docentforelasning-Elin-Svensson.aspxDocentföreläsning, Elin Svensson<p>Online</p><p>​Energy-efficient industrial processes: Feasibility of heat recovery projects considering operability, process layout constraints and flexibility</p><div><span style="background-color:initial">Elin Svensson håller sin föreläsning för (oavlönad) docent. Elin är anställd vid Chalmers industriteknik, och disputerade </span><span style="background-color:initial">2012 i forskargruppen Industriella energisystem och -tekniker på Chalmers dåvarande institution Energi och Miljö</span><span style="background-color:initial">. </span></div> <div><span style="background-color:initial">Titel: </span><span style="background-color:initial">​</span><span style="background-color:initial">Energy-efficient industrial processes: Feasibility of heat recovery projects considering operability, process layout constraints and flexibility.</span></div> <div><span style="background-color:initial;color:rgb(33, 33, 33);font-family:inherit;font-size:16px;font-weight:600"><br /></span></div> <div><span style="background-color:initial;color:rgb(33, 33, 33);font-family:inherit;font-size:16px;font-weight:600">Abstract: </span></div> <div><span style="background-color:initial">The integration of industrial processes through process heat recovery can significantly contribute to more efficient use of energy and resources in industry. Methods for estimating the potential for such energy-efficient heat integration are commonly based on so-called pinch methodology, which builds on thermodynamic insights and techno-economic trade-offs. A core strength of pinch methodology is that it enables setting performance targets, which can guide early-stage design activities or be used to assess the potential of new processes. However, such targets are necessarily based on theoretical assumptions, and typically do not consider constraints for heat integration that may arise due to process operability requirements, existing site layout or safety considerations. Particularly in retrofit situations (i.e. when changes are made to an existing plant), the usefulness of these targets is thus limited. In this lecture I will discuss examples of this, and present some recent research that proposes new ways to better incorporate operability and implementation issues during early-stage targeting and design of industrial heat recovery projects.​<br /></span></div> <div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><span style="background-color:initial"><a href="https://chalmers.zoom.us/j/69871072532">Föreläsningen genomförs online​</a>. </span></div>https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/Hydrogen-A-Silver-Bullet-in-the-Energy-system.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/Hydrogen-A-Silver-Bullet-in-the-Energy-system.aspxHydrogen – A silver bullet in the energy system?<p>Online</p><p>Welcome to a webinar organized by Chalmers Energy and Transport Areas of Advance. When: 4 November 2020, at 12:00-13:45. Place: Online. Platform Zoom. Last day to register 29 October.</p>​<span style="background-color:initial">T<strong>​</strong>he energy and transport sectors need to be radically restructured to meet the Paris Agreement. By 2045, the Swedish aim is to have no net emissions of greenhouse gases into the atmosphere. A huge challenge.</span><div><span style="background-color:initial">H</span><span style="background-color:initial">ow do we transform the industry, heavy transport, aviation and shipping? Hydrogen is pointed out by many as part of the solution.</span><br /></div> <div><br /></div> <div>“The new hydrogen economy can become a growth engine that helps us out of the economic crisis created by Covid19”, said Frans Timmermans, Vice-President of the European Commission this summer in connection with the presentation of A Hydrogen Strategy for a Climate Neutral Europe.</div> <div><br /></div> <div>The strategy shows that hydrogen can play a key role in several areas.</div> <div><strong></strong><br /></div> <div>During the webinar, we will hear about the view on hydrogen in Europe as well as research results on how fuel cells can be improved. The participants in the panel will th<strong></strong>ereafter discuss the role hydrogen can play in a number of different areas, such as shipping, aviation, heavy road transport, the process industry and the electricity system.</div> <div><br /></div> <a href="https://ui.ungpd.com/Surveys/877d3aa4-8892-4961-be08-fa94811d5888"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" /></a> <a href="https://ui.ungpd.com/Surveys/877d3aa4-8892-4961-be08-fa94811d5888"><div style="display:inline !important"><strong>Register to the seminar</strong></div></a> <div><br /></div> <div><span></span><b>Program</b><ul><li><span style="background-color:initial">12.00 The seminar starts. </span>Moderator: Anders Ådahl, Energy Area of Advance Co-Director.</li> <li>“Main possibilities and challenges for using hydrogen in the energy and transport sector​”​, Maria Grahn, Senior researcher, department of Mechanics and Maritime Science. Maritime Environmental Science. Director of Energy Area of Advance, Chalmers.</li> <li>“The view on hydrogen in Europe”, <a href="https://www.linkedin.com/in/thierry-lepercq-2968a/">Thierry Lepercq​</a>, founder of Soladvent. Former Executive Vice-President in charge of Research &amp; Technology and Innovation, ENGIE. Author of the book &quot;Hydrogen is the new oil&quot;.​<br /></li> <li>“Improved fuels cells to enable a sustainable energy system”, Björn Wickman, Associate Professor, Chemical Physics, Department of Physics, Chalmers.<br /></li> <li>5 minutes coffe break.</li></ul> <div><b>The one hour lecture will be followed by a panel discussion. <br /></b><br /></div> <div><b>Panel: </b><br /><b></b><div><ul><li><a href="/en/Staff/Pages/karin-andersson.aspx">Karin Andersson</a>, Professor in Maritime Environmental Science Expert in sustainable shipping, Chalmers. </li> <li><a href="/en/staff/Pages/tomas-gronstedt.aspx">Tomas Grönstedt</a>, Professor at Fluid Dynamics/Mechanics and Maritime Sciences, Chalmers.</li> <li><a href="https://www.ri.se/sv/anna-karin-jannasch">Anna-Karin Jannasch</a>, Rise, Director of the Swedish testbed for hydrogen electrolysis and industrial application </li> <li>Monica Johansson, Principal Energy &amp; Fuel Analyst,<span></span> Volvo group. Expert in alternative fuels, with knowledge in hydrogen infrastructure. </li> <li><a href="/en/Staff/Pages/koopmans.aspx">Lucien Koopmans</a>, Professor, head of the division Combustion and Propulsion Systems, Chalmers.</li> <li>Mattias Wondollek, Program Director, <a href="https://energiforsk.se/en/">Energiforsk</a>.</li></ul></div> <div style="font-weight:bold"><br /></div></div></div>https://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendarium/Sidor/William-Chalmersföreläsning.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendarium/Sidor/William-Chalmersf%C3%B6rel%C3%A4sning.aspxWilliam Chalmersföreläsning<p>Digital föreläsning</p><p>​Årets William Chalmersföreläsare Erik Ström vill prata om kommunikationsteknologins möjligheter – och stora utmaningar.</p><p>​<span>Erik Ström är professor vid institutionen för elektroteknik. Enkelt uttryckt arbetar han med teknik för att flytta information från en plats till en annan. Han är även föreståndare för kompetenscentrumet ChaseOn som forskar om antennsystem för allt ifrån snabba mobilnät och självkörande bilar till säker barnmat och medicinsk diagnostik. Han har även varit engagerad i att ta fram en global standard för 5G, vilket gör att han ofta får frågor från media om utvecklingen av mobilnäten. Då är han mån om att lyfta fram möjligheterna med kommunikationsteknologin.</span></p> <p><span>Föreläsningen sker på engelska.</span></p>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/see/kalendarium/Sidor/Installationsforelasning-Magnus-Ryden.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/see/kalendarium/Sidor/Installationsforelasning-Magnus-Ryden.aspxInstallationsföreläsning, Magnus Rydén<p>Online/Sal EA, efter föranmälan</p><p>Fluidized-bed technologies for a future sustainable energy system</p>​Välkommen på Magnus Rydéns installationsföreläsning för att bli biträdande professor på avdelningen Energiteknik vid institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap. <div><br /></div> <h3 class="chalmersElement-H3"><span>Title: </span></h3> <div><span style="background-color:initial">Fluidized-bed technologies for a future sustainable energy system</span></div> <h3 class="chalmersElement-H3">Abstract: ​</h3> <div>Fluidized-bed reactors have been an important component of the energy system since the 1940’s, when fluid catalytic cracking came into prominence at refineries. Since then, the number of industrial applications has increased steadily. Today, fluidization is used for combustion, gasification, pyrolysis, heat transfer, catalysis and more. Fluidized-bed reactors have exiting properties which makes them interesting for new innovative applications. By adjusting bed material, fluidization gas and process parameters such as temperature and pressure a range of interesting phenomena can be realized. At Chalmers we have spend many years researching technologies that seeks to utilize these inherent opportunities, of which the chemical-looping combustion process for inherent CO2 capture is a prominent example. This lecture presents a brief overview over this larger effort and discuss successes, failures, conclusions and impact. Finally, an outlook for future work will be presented, taking recent the expected needs of a future sustainable energy system in consideration.</div> <div><br /></div> <div><div><a href="https://chalmers.zoom.us/j/69059116066">Föreläsningen sker online</a>, samt för ett <span style="background-color:initial">begränsat antal i sal EA Hörsalsvägen 11 <a href="https://choodle.portal.chalmers.se/ou7Ne49VHUrarQsd">efter föranmälan​</a>. </span></div> <div><br /></div></div>https://www.chalmers.se/sv/centrum/gmv/kalendarium/Sidor/Save-the-Date-för-Act-Sustainable.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/centrum/gmv/kalendarium/Sidor/Save-the-Date-f%C3%B6r-Act-Sustainable.aspxAct Sustainable 2020<p>Chalmers &amp; Göteborgs universitet</p><p>​Chalmers och Göteborgs universitets årliga hållbarhetsvecka Act Sustainable är tillbaka 16-20:e november. Registreringarna är öppna fram till och med 11:e november. Veckan som riktar sig till studenter, lärare, forskare och annan personal på de två universiteten är i år helt digital. Satsningen på digitalisering innebär att stora delar av programmet också kommer vara öppet för allmänheten och externa gäster.</p><div><span><br /></span></div> <div><span>Mellan 16-20:e november kommer Chalmers och Göteborgs universitets årliga hållbarhetsvecka gå av stapeln just här - på internet! <br /></span></div> <div><span><br /></span></div> <div><span>På grund av den rådande situationen kommer det här årets upplaga bli 100% digitalt, och vi är glada att få presentera ett program med en spännande bredd både i ämnen och akademiska fält. Veckan är öppen för alla studenter, lärare, forskare och annan personal på Chalmers och Göteborgs universitet och programmets oficiella språk är engelska. I och med det digitaliserade konceptet är stora delar av årets program dessutom öppet för allmänheten.</span></div> <div><br /></div> <div>För att delta måste du registrera dig till de event du vill se och du får såklart registrera dig på hur många du vill. Registreringen är öppen fram till 11:e november. För registrering och mer information <a href="https://www.actsustainable.se/">besök Act Sustainables webb</a>.</div> <div><br /></div> <div><strong>Student, forskare, lärare eller annan personal</strong><br /></div> För dig som är student eller anställd på Chalmers eller Göteborgs universitet deltar du i eventen via Zoom. Det ger dig möjligheten att delta aktivt, till exempel genom att ställa frågor till föreläsare eller på annat sätt reagera på innehållet. Det finns dock begränsade platser i Zoom och först till kvarn gäller!<br /><div><br /></div> <div><strong>Externa gäster och besökare</strong><br /></div> För övriga deltagare finns vår live-stream på YouTube. Utvalda programpunkter kommer streamas på Göteborgs centrum för hållbar utvecklings YouTube-kanal. Där kan vem som helst titta, men möjligheten att delta aktivt är begränsad. Även detta kräver registrering<br /><br />Länkar till de programpunkter du anmält dig till kommer skickas till din registreringsmejl några dagar innan evenemanget.<br /><br />Om du har frågor, besök actsustainable.se för mer information eller maila Karin Bylund, projektledare för Act Sustainable, på karin.bylund@chalmers.se. Om du vill vara helt säker på att inte missa något följ Gothenburg Student Sustainability Hub på Facebook och Instagram. Inför och under veckan kommer vi fylla #ActSustainable2020 med info, inspo och en inblick bakom kulisserna. <br /><br /><span>Besök: <a href="https://www.actsustainable.se/">actsustainable.se</a></span><a href="https://www.facebook.com/GothenburgStudentSustainabilityHub/"></a><span><div><span>Kontakt: karin.bylund@chalmres.se<br /></span></div> <div><span>YouTube: <a href="https://www.youtube.com/c/GothenburgCentreforSustainableDevelopment">Gothenburg Centre for Sustainable <span>Developmen</span>t</a></span><span></span></div> <div><span>Facebook: <a href="https://www.facebook.com/GothenburgStudentSustainabilityHub">GothenburgStudentSustainabilityHub</a><br /></span></div> <div>Instagram: <a href="https://www.instagram.com/studentsustainabilitygbg/">StudentSustainabilityGBG</a><span><br /></span></div> <div><span></span><br /></div></span><b>Registrerar dig för Act Sustainable 2020, 16-20 november!</b>https://www.chalmers.se/sv/centrum/gmv/kalendarium/Sidor/Act-Sustainable-Research-Conference.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/centrum/gmv/kalendarium/Sidor/Act-Sustainable-Research-Conference.aspxAct Sustainable Research Conference<p></p><p>​En digital konferens för dig som är forskare vid Chalmers eller Göteborgs universitet och som vill stärka dina kontakter med hållbarhetsintresserade forskare och forskarnätverk från andra discipliner, öka din kunskap om utmaningarna vi står inför och bli bättre på påverka med din forskning. Konferensen arrangeras av Göteborgs centrum för hållbar utveckling (GMV) som en del av Chalmers och Göteborgs universitets hållbarhetsvecka Act Sustainable.</p>​<span style="font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;font-size:13px">Hur kan forskning vid Göteborgs universitet och Chalmers bidra till denna transformation, hur utnyttjar vi bäst den kunskap och de kontakter som finns i vår forskning och för vårt nyttiggörande och vad behöver vi göra för att främja mer forskning som syftar till att ställa om samhället i en hållbar riktning? Det är några av frågeställningarna som konferensen önskar besvara. </span><div><div><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size:13px"><br /></span></font></div> <span style="font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;font-size:13px">Konferensen arrangeras på engelska. För mer information om konferensen och hur du som forskare kan bidra, </span><a href="https://gmv.chalmers.gu.se/english/news-and-events/calender/event-detail/?&amp;eventId=70137118873%22" style="font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;font-size:13px;font-weight:400">se den engelska sidan för konferensen</a>.</div> <div><br /></div> <div><a href="https://www.actsustainable.se/research-conference"><span style="font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;font-size:13px">Se hela programmet och a</span><span style="font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;font-size:13px">nmäl dig till konferensen här.</span></a><br /></div>https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/material/kalendarium/Sidor/Materials-for-Tomorrow-2020.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/material/kalendarium/Sidor/Materials-for-Tomorrow-2020.aspxMaterials for Tomorrow 2020: The forest<p>Online</p><p>​​2020 års initiativseminarium Materials for Tomorrow kommer att avhandla materialforskning relaterad till skogen, med ett flertal internationella talare. Hur kan skogen ge oss nya material för elektronik, bilar, textilier, hydrogeler, kompositer med mera? ​Konferensen äger rum online.</p><p class="chalmersElement-P">​​På gru​nd av Covid-19-pandemin kommer det inte att bli konferens på vanligt vis. Istället sker den via ett konferensverktyg. </p> <p class="chalmersElement-P">Mer information om programmet och länk till anmälan kan du hitta på länken nedan. </p> <p class="chalmersElement-P"> </p> <p class="chalmersElement-P"><a href="/sv/styrkeomraden/material/nyheter-och-event/materials-for-tomorrow/Sidor/default.aspx">Materials for Tomorrow 2020: The forest</a></p>https://www.chalmers.se/sv/centrum/cva/kalendarium/Sidor/vardlokaler-under-coronapandemin-2.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/centrum/cva/kalendarium/Sidor/vardlokaler-under-coronapandemin-2.aspxVårdlokaler under coronapandemin<p>Zoom</p><p></p>​CVA bjuder in till nästa webbinarium på temat Vårdlokaler under coronapandemin den 26/11 kl. 13:00-15:00.<br />Vårt första webbinarium på temat vårdlokaler under coronapandemin hade fokus på anpassningar av sjukhuslokaler runt om i Sverige.<br />Den 26/11 kommer vi att titta på hur andra vårdlokaler, utanför sjukhusen, påverkas, exempelvis inom primärvård och vårdboende.<br /><div>Bland annat kommer CHI (Centre for Healthcare Improvement på Chalmers) att redovisa projektet ”Organisationsförändring och pandemi – effekter av Covid-19 på  omställningen till nära vård&quot;.</div> <div><br /></div> <div><a href="http://www.chalmers.se/sv/centrum/cva/Sidor/registrering-20-11-26.aspx">Länk till anmälan</a><br /></div>https://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/kalendarium/Sidor/VREF-Conference-on-Urban-Freight-2020.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/kalendarium/Sidor/VREF-Conference-on-Urban-Freight-2020.aspxVREF Conference on Urban Freight<p>Lindholmen Science Park, science park, Lindholmen</p><p>​ Den 4:e VREF konferensen om Urban Freight kommer att presentera aktuella frågeställningar som påverkar stadstransportforskning och diskutera komplexiteten med utformning av stadsmiljöer och flödeshantering för beboeliga städer.</p>https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/produktion/kalendarium/Sidor/Produktion-i-rymden.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/produktion/kalendarium/Sidor/Produktion-i-rymden.aspxFRAMFLYTTAT: Produktion i rymden<p>RunAn, conference hall, Chalmersplatsen 1, Kårhuset</p><p>På grund av rådande pandemisituation läggs seminariet i omloppsbana. Nytt datum för seminariet är 4 maj, 2021.</p>​Den nya rymdåldern är här! Det tar vi fasta på i årets initiativseminarium som spinner vidare på 50-årsfirandet av månlandningen.​​<div><span style="background-color:initial">Hur tillverkar man för rymden? Vad forskar man på i rymden? Kan man tillverka produkter på Mars? Och hur bidrar Chalmers till rymdteknik och forskning? Det är några av de frågor vi kommer att lyfta under temat: Produktion i rymden.<br /></span> ​</div>https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/The-2nd-International-Conference-on-Negative-CO2-Emissions.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/The-2nd-International-Conference-on-Negative-CO2-Emissions.aspxFRAMSKJUTET: The 2nd International Conference on Negative CO2 Emissions<p>Chalmers Kårhus, Campus Johanneberg</p><p>​The 2nd International Conference on Negative CO2 Emissions will be held May 18-21, 2021, at Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden. The purpose of this conference series is to bring together a wide range of scientists, experts and stakeholders, in order to engage in various aspects of research relating to negative CO2 emissions. This will include various negative emission technologies, climate modelling, climate policies and incentives. The main topics of the conference, around which the sessions will be built, include:</p><span class="text-normal page-content"><ul><li><span style="background-color:initial">Biospheric storage</span><br /></li> <li>Cross-cutting sessions</li> <li>Direct air capture</li> <li>Enhanced weathering</li> <li>Modeling</li> <li><span style="background-color:initial">Ocean alkalization</span></li></ul> <div><div><span style="font-weight:700">Background</span></div> <div>The objective of the Paris Agreement is to limit global warming to well below 2ºC, and to pursue efforts to limit the temperature increase to 1.5ºC. The carbon budget is the amount of carbon dioxide that we can emit while still limiting global temperature rise to a given level, for example 1.5ºC.</div></div> <div><br /></div> <div><span style="background-color:initial"></span><span style="font-weight:700">Read more and sign up to the conference:</span><br /><a href="http://negativeco2emissions2020.com/"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />The 2nd International Conference on Negative CO2 Emissions​</a><br /></div> <div><br /></div></span>