Internal labelling of nucleic acids by fluorescent base analogue.
Intern inmärkning av genetiskt material med en fluorescent basanalog. Fluorescensspektroskopi och -mikroskopi kommer att användas för att visualisera cellulära processer både på molekylär nivå och på större delsystem i celler.
Illustration: Søren Preus

Om FoRmulaEx

​Det industriella forskningscentret för funktionell leverans av RNA, Formulaex, är ett åttaårigt interdisciplinärt samverkansprogram mellan Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Karolinska Institutet, företagspartners och Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF). Genom att bedriva nyskapande forskning är programmets syfte att bidra med grundläggande kunskap som förväntas krävas för att framgångsrikt utveckla nanobärare för nästa generations nukleotid-baserade läkemedel. Alla partners, med AstraZeneca som det ledande företaget, investerar gemensamma resurser i Formulaex centret med målet att bedriva forskning i enlighet med en gemensam plan, som tagits fram genom att identifiera kritiska kunskapsluckor i den nuvarande förståelsen av läkemedelsformulering och leveransprocesser. Formulaex-centret administreras av institutionen för fysik på Chalmers. Idag samverkar fem företag AstraZeneca, Camurus, Vironova, Evox och Gothenburg Sensor Devices med de akademiska parterna genom sex integrerade forskningsprojekt.

Formulaex-centrets vision är att bidra med fundamental kunskap för design av säkra och effektiva läkemedelsbärare för nästa generations nukleotid-baserade läkemedel, vars funktion är att omprogrammera cellernas genetiska maskineri, snarare än att som dagens läkemedel verka direkt på proteinmaskineriet. Det multidisciplinära angreppsättet inkluderar fysiker, kemister, biologer, medicinare och farmaceuter, och syftar på lång sikt mot att bidra till svensk konkurrenskraft med kunskap och innovationer för läkemedelsindustrin i ett brett perspektiv.

Syftet med centret är att snabbare överföra grundläggande vetenskapliga framsteg av relevans för framtida läkemedelsformulering samt nödvändiga analytiska instrument för tillhörande industriell tillämpning.

Centret är till största delen finansierat av Stiftelsen för strategisk forskning, SSF, och syftar till att stödja långsiktig forskningssamverkan mellan akademin och industrin. Det långsiktiga målet är att stimulera hållbar tillväxt i Sverige genom att fostra innovationer och nya teknologisprång.

Formulaex-centret beviljades finansiering av SSF 2017 i stark nationell konkurrens, som ett av fyra center som får upp till 100 miljoner var. Stora delar av grunden för Formulaex-centret genererades genom forskning inom Linné-Centrum för Bio-inspirerad Supramolekylär Funktion och Design (2008-2018) och substantiell support till de medverkande Chalmersforskarna från tre styrkeområden: Nanovetenskap och Nanoteknologi, Materialvetenskap och Livsvetenskap och teknik.

Publicerad: sö 10 sep 2017.