Illustration kvallskurs
​​​​​​​​​

Kvällskurs - "De stora frågorna – om naturens byggstenar, universum, liv och framtiden"

Hur fungerar världens byggstenar, är vi verkligen helt ensamma i universum och vilka utmaningar står mänskligheten inför? Det är några av de stora frågor som du kan fördjupa dig i genom en fristående kvällskurs på Chalmers i höst.

​​
Om kursen: 
"De stora frågorna – om naturens byggstenar, universum, liv och framtiden" är en fristående kurs på 7,5 högskolepoäng, med omfattningen 25 %.
Anmälan görs via antagning.se

Innehåll:
Människan har i tusentals år ifrågasatt världen runt oss och vår egen roll i den. Kursen är formulerad kring fyra ämnen, eller huvudfrågor. Dessa frågor är så centrala att de inte bara definierar mycket av dagens forskningsfront, utan samma frågor var viktiga för 100 år sedan och 2000 år sedan och kommer sannolikt att vara aktuella även om 100 år. De kan vara relaterade till vad våra förfäder tänkte på långt innan de lämnade Afrika och befolkade jorden. Frågorna är inte teoretiskt filosofiska, som några få akademiker är engagerade i utan de är en viktig och avgörande del av det som karakteriserar oss som art och en central del av vad som skiljer oss från övriga levande organismer.

Många tror att människorna förstör miljön, klimatet och hela klotet men samtidigt har vi lyckats ta reda på mycket om hur naturen fungerar.  Förutsättningarna för detta är att vi har utvecklat funktionella hjärnor. Hjärnor som kan lagra information, bearbeta den gemensamt med andra, sätta informationen i sammanhang och överföra den mellan generationerna.

Parallellt med hjärnans utveckling har vi utvecklat nyfikenhet och ställt frågor om hur saker hör ihop. Arbetet med de stora frågorna, det vill säga forskning, är det som har gjort att vi idag har en betydande kunskap över naturens struktur och funktion. Under hela historien har vi samlat så mycket kunskap att våra liv är helt annorlunda jämfört med de liv våra förfäder levde. Vi lever längre och säkrare och vi kan uppleva mycket mer än vad vi kunde tidigare. Allt detta, och mer därtill, beror på vår medfödda kunskapshunger.​
 
Ingen studieavgift krävs för medborgare från EU/EEA. För övriga se mer information på vår sida om kursavgifter​
Vid frågor kontakta: Peter Forkman.​ 
 
Kursbeskrivning:
7,5 högskolepoäng
Betygsskala: Underkänd (U)/godkänd(G)
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Teknisk fysik
Institution: 70 – Rymd-, geo- och miljövetenskap
Undervisningsspråk: Svenska
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Minsta antal deltagare: 25 
Max antal deltagare: 250
Examinator: Per Bjerkeli
Behörighet: Grundläggande behörighet till högskola​​​
Ansök till kursen här​
Syfte:
Kursen syftar till att ge en Introduktion till våra stora grundläggande frågor och skapa förutsättningar att utveckla ett reflekterande och tvärvetenskapligt tankesätt på naturens byggstenar, livets uppkomst, förutsättningarna för liv i universum och framtidens utmaningar.
Lärandemål:
Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna):
  1. Redogöra för Universums olika beståndsdelar och dess egenskaper (t.ex. elementarpartiklarnas grundläggande egenskaper, hur atomer bygger upp större enheter, och Universums sammansättning).
  2. Beskriva hur liv kan definieras samt hur det uppstod och utvecklades på jorden.
  3. Beskriva förutsättningar för hur liv kan uppstå på andra ställen i Universum samt hur och var vi kan söka efter det. 
  4. Redogöra för mänsklighetens utmaningar på lång sikt.

Ämnen och ansvariga lärare:​
  1. Universum - är vi ensamma? (Per Bjerkeli)
  2. ​Vad är och hur fungerar världens byggstenar? (Jan Petter Hansen)
  3. Vad är liv?  (Martin Nilsson Jacobi)
  4. Vad är framtidens utmaningar? (Olle Häggström)
Organis​ation:
Kursen bygger på kvällsförlagda föreläsningar och självstudier.
 
Litteratur​:
Informeras om under kursens gång 
 
Examination inklusive obligatoriska moment:
Examinationen består av individuella inlämningsuppgifter​.​​​​​​

Sidansvarig Publicerad: ti 30 aug 2022.