Bild på Fredrik Hedenus, Frances Sprei och Martin Persson
Fredrik Hedenus, Frances Sprei och Martin Persson, forskare på Chalmers tekniska högskola och författare till boken Hållbar utveckling - nyanser och tolkningar. 
Gruppfoto: Anna-Lena Lundqvist

Hållbar utveckling - nya utmaningar kräver ny kompetens

​​De hållbarhetsutmaningar som dagens samhälle står inför skiljer sig radikalt från de miljöproblem som man historiskt lyckats lösa. Det argumenterar tre Chalmersforskare för i en ny bok om hållbar utveckling. Det gör också att de ingenjörer, naturvetare och andra yrkesgrupper som idag utbildas för att hantera dessa problem kommer behöva nya, bredare kompetenser.
– Samhällets tidiga miljöproblem var oftast lokala, hade tydliga orsakssamband och kunde lösas med enkel reningsteknik. Jämför det med till exempel klimatfrågan: ett globalt problem, där kopplingen mellan utsläpp och effekter är komplexa, osynliga för de flesta, verkar över århundraden och där sociala frågor som rättvisa är centrala i debatten, säger Frances Sprei, en av författarna till boken. 

I boken visar författarna på hur den komplexitet som präglar klimatfrågan och andra hållbarhetsutmaningar bidrar till att olika aktörer kan ha mycket olika syn kring vad som utgör en hållbar utveckling, även om samtliga har tillgång till samma kunskap och fakta. Vissa menar att en hållbar utveckling kräver en återgång till ett enklare liv, där tillväxten avstannar, medan andra anser att en hållbar utveckling förutsätter en starkare ekonomisk tillväxt, där en explosion av tekniska innovationer löser såväl miljömässiga som sociala och ekonomiska problem.

 – Skillnader i grundläggande värderingar och olika syn på till teknikens risker och potential formar olika aktörers syn på hållbar utveckling. För att kunna bidra konstruktivt till diskussionen om hållbar utveckling behöver man förstå hur både sina egen, och andras, utgångspunkter påverkar synen på olika hållbarhetsutmaningar, fortsätter Fredrik Hedenus, en annan av bokens författare. 

Att kunna ta till sig andras perspektiv är en förutsättning för att kunna arbeta tvärvetenskapligt, en viktig kompetens som krävs om vi ska lyckas integrera de miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekterna av hållbar utveckling, i linje med FN:s Globala mål för hållbar utveckling. Ytterligare kompetenser som ofta lyfts fram som viktiga för ingenjörer och naturvetare som ska arbeta med hållbar utveckling är en bättre kunskap i etik och förståelse för teknikens sociala sidor. 

Med avstamp i den historiska process som ledde fram till Brundtland-rapporten och Rio-konferensen, beskriver därför boken de huvudsakliga skiljelinjer som finns i hur begreppet hållbar utveckling idag förstås och används. Boken ger också en överblick av hur olika aktörer aktivt arbetar med hållbar utveckling och frågan om vilket ansvar man har att verka för en hållbar utveckling i sin yrkesroll.

Boken ”Hållbar utveckling – nyanser och tolkningar” är skriven av Fredrik Hedenus, Martin Persson och Frances Sprei, samtliga forskare vid avdelningen för Fysisk resursteori, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap på Chalmers. Boken är utgiven av Studentlitteratur. Läs mer om boken på Studentlitteraturs webbplats​

Kontaktperson: Martin Persson, docent, Fysisk resursteori, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Chalmers tekniska högskola. 

Sidansvarig Publicerad: må 30 apr 2018.