Green Valleys illustration
​Första vallskörden inom projektet Green Valleys, för grön bioraffinering i nya testanläggningen. Foto: Ulrika Åkesson, Agroväst. ​​​​​​​

Grönt bioraffinaderi testas i Töreboda

Med start i juni körs gräs- och baljväxter från vallskörden på Naturbruksskolan Sötåsen i Töreboda in i ny testanläggning för grön bioraffinering. I raffinaderiet blir grödorna till proteinfoder som kommer att användas i utfodringsförsök av kor, grisar och får, samt socker som ska användas i biogasanläggningen som finns på gården. Chalmers är en del i projektet via Green Valleys, en svensk-dansk satsning på gröna bioraffinaderier.​
Satsningen görs för att praktiskt visa upp helhetslösningar för effektivt markutnyttjande med hänsyn till ökad efterfrågan på regionalt producerad energi och foder. På anläggningen i Töreboda kommer demonstrationer att arrangeras för en bredd av intressenter, alltifrån energibolag, biogasproducenter, växtodlare till fröföretag, foderföretag och mjölk- och nötköttsproducenter.

För Chalmers del ingår Green Valleys i forskning kring biomassaproduktion och kolinlagring i multifunktionella landskap – som förvaltas på ett sätt som gynnar biologisk mångfald och en rad viktiga ekosystemtjänster. 

– Gräsbaserade bioraffinaderier är verkligen ett nytänkande inom jordbruket. Och då tänker jag på hela systemnivån eftersom perenna gräsmarker som inte behöver bekämpningsmedel, och som är bra för markbördigheten, producerar biomassan som i bioraffinaderi omvandlas till högvärdigt protein och bioenergi, säger Christel Cederberg, biträdande professor vid fysisk resursteori på Chalmers. 

– Just nu raffineras vall som senare kommer användas för olika foderförsök på får, mjölkkor och grisar. I höst kommer även ensilage att raffineras. Uppstarten har gått enligt plan, berättar Andrea von Essen, projektledare för Naturbruksförvaltningens del i projektet.

Att testanläggningen finns på Naturbruksskolan Sötåsen i Töreboda blir också ett sätt att skicka med kunskap och inspiration till framtidens naturbrukare. Vid Aarhus Universitet i Danmark finns liknande större anläggning. 

– Green Valleys visar investeringsmöjligheter i grön bioraffinering som öppnar upp för gårdsbaserade lösningar där man i kombination med biogasproduktion kan öka andelen regionalt producerat foder och bioenergi. Ökad andel vall i växtföljden bidrar också till ökad kolinlagring, ökad biologisk mångfald och minskat näringsläckage, berättar Ulrika Åkesson, projektledare på Agroväst, som leder och samordnar projektet


Om projektet Green Valleys
Projektet finansieras genom medel från EU-programmet Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak och Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd. Partners i projektet är förutom Naturbruksförvaltningen även Sveriges Lantbruksuniversitet, Chalmers, Hushållningssällskapet Sjuhärad, Agroväst, Aarhus Universitet och Skive kommun. Chalmers forskning som relaterar till Green Valleys delfinansieras från SLF, f3/energimyndigheten och Kampradstiftelsen.

Läs mer: ​

​Klimatpolitiska vägvalsutredningen

Christel Cederberg medverkade också i ”Den klimatpolitiska vägvalsutredningen” med mål att ta fram och presentera en svensk strategi för att nå negativa utsläpp av växthusgaser efter 2045, det vill säga att halten av växthusgaser i atmosfären sänks. Läs mer om
den klimatpolitiska vägvalsutredningen. 

Mer om Bioekonomi: 
Göran Berndes, professor vid fysisk resursteori på Chalmers har också deltagit i framtagandet av en handlingsplan för cirkulär bioekonomi: ”10-point action plan to create circular bioeconomy of wellbeing” som lanserats i juni. Handlingsplanen kommer att fungera som vägledande dokument för en ny satsning kring cirkulär bioekonomi som ska upprättas av prins Charles, inom hans initiativ för en hållbar marknad. 

Sidansvarig Publicerad: fr 26 jun 2020.