Avskogning
Svensk konsumtion är en orsak till stora koldioxidutsläpp från avskogning vid framställan av palmolja från Sydostasien och nötkött som importeras från Latinamerika.
Bild: Rich Care​y, Shutterstock

Global miljöpåverkan från svensk konsumtion

​Den mest omfattande och detaljerade beräkningen av den svenska konsumtionens miljöpåverkan som gjorts hittills. Forskningsprogrammet PRINCE har tagit fram en datamodell som beskriver miljöpåverkan från konsumtion för luft- och klimatutsläpp, användning av mark, resurs- och vattenanvändning samt användning och utsläpp av kemikalier.
– Det viktiga med den här rapporten är att vi har utvecklat metoder för hur svensk konsumtion påverkar miljön, inte bara i Sverige, utan även i resten av världen också, säger Martin Persson, forskare vid Chalmers institution för rymd-, geo- och miljövetenskap.
Rapporten presenterar nya indikatorer om miljöpåverkan från privat konsumtion, offentlig konsumtion och investeringar såväl i Sverige som i de länder där produkterna tillverkas.
− Vi behöver fler indikatorer kopplade till hållbar konsumtion för att kunna se effekter av beslutade åtgärder och styrmedel, säger Anita Lundström på Naturvårdsverkets Hållbarhetsenhet.
Som ett resultat finns nu förslag för de första konsumentbaserade indikatorerna på nationell nivå för utsläpp av farliga kemikalier; avskogningsrelaterade koldioxidutsläpp; användning av veterinärmedicinska läkemedel inom livsmedelsindustrin; fångstmetoder för vildfångad fisk, utsläpp från sjötransporter med flera.
Sveriges konsumtion påverkar många andra länder
Studierna visar att en mycket stor del, 75 till 95 procent av användning av bekämpningsmedel och veterinärantibiotika, uppstår utomlands på grund av den importerade maten.
− Den största andelen uppstår i Europa, men för kemiska insektsmedel är användningen i Sydamerika mycket viktig, säger Christel Cederberg, bitr. professor vid Chalmers.
Datamodellen använder statistik från SCB om ekonomisk aktivitet och miljöpåverkan i Sverige. Genom att modellera importens miljöpåverkan med den internationella modellen EXIOBASE som kopplar samman miljödata med de ekonomiska aktiviteterna i produktionskedjan är det möjligt att beräkna miljöpåverkan utanför Sveriges gränser.
– De stora koldioxidutsläppen från avskogning som påverkas av svensk konsumtion orsakas framför allt av palmolja från Sydostasien och nötkött som importeras från Latinamerika, främst Brasilien. Tidigare har man inte haft koll på hur svensk konsumtion, eller konsumtion i andra länder påverkar skog i tropikerna, säger Martin Persson.
Ett viktigt underlag​
− Forskningsresultaten är ett viktigt underlag för uppföljningen av de nationella miljömålen, särskilt generationsmålet. Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten kommer att arbeta vidare med resultaten. Målet är att ta fram verktyg som Sveriges myndigheter kan använda för att kunna följa miljöbelastningen som den svenska konsumtionen orsakar, avslutar Anita Lundström på Naturvårdsverket.

Texten baseras på pressmeddelandet: Ny forskning synliggör den globala miljöpåverkan från svensk konsumtion från Naturvårdsverket

PRINCE: 
Forskningsprogrammet PRINCE (Policy- relevant indicators for national consumption and environment) genomfördes av ett konsortium av svenska och europeiska forskningsinstitut. Projektet leddes av SCB och finansierades ur Naturvårdsverkets miljöforskningsanslag. Slutrapporten PRINCE publiceras av Naturvårdsverket. I forskningsteamet ingick Statistiska centralbyrån, Chalmers, Stockholm Environment Institute, KTH, NTNU i Norge samt CML och TNO i Holland. Läs mer i slutrapporten "Miljöpåverkan från svensk konsumtion – nya indikatorer för uppföljning"​.

Sidansvarig Publicerad: ti 26 apr 2022.