illustration textile recycling
​De textilier som undersöks i projektet är sådana som inte går att återvinna storskaligt och kostnadseffektivt med andra tekniker idag.​​​

Antar utmaningen att återvinna blandad textil

​Polyester är den vanligaste syntetfibern i textilindustrin och den används i många produkter världen över. En stor utmaning för textil- och modebranschen är hur man ska återvinna polyesterblandningar och andra syntetiska och nedsmutsade material. Ett nytt projekt hos Chalmers ska nu undersöka möjligheten att på termokemisk väg återvinna syntetiska textilblandningar, för att skapa nya material och fibrer. De första testerna i projektet bådar gott. 
– Vi undersöker möjligheterna för hur textil bestående av fiberblandningar kan återvinnas termokemiskt i ett plastreturraffinaderi. Sådant material kan inte materialåtervinnas med rimliga insatser idag, och går till största delen till förbränning eller energiåtervinning, säger Martin Seemann, projektledare och docent på avdelningen för energiteknik på Chalmers.

Termokemisk återvinning innebär att man återvinner molekylerna från textilier istället för hela textilfibrer. De små molekylerna kan därefter användas som en återvunnen råvara för att producera nya värdefulla baskemikalier och material, både som bas för nya textila fibrer och andra material där det idag används fossila baskemikalier. I processen hettas textilierna upp till 600-800 grader, vilket i korthet innebär att materialet delas upp i en flytande och en gasformig fraktion. De flytande delarna blir sedan byggstenar till nytt material och gasen kan användas för att koppla ihop byggstenarna igen.

– Det gör att du kan använda i princip allting för att skapa nya fibrer. Men det är något vi kommer att utvärdera och testa i projektet om det stämmer. Och med en rimlig insats av till exempel energi. Det handlar om att hitta den optimala punkten i den här processen och om det finns något tillvägagångssätt som är mer fördelaktigt än dagens alternativ.

De textilier som undersöks i projektet ”Återvinning av rejektströmmar från textilsortering och kartongåtervinning”, är sådana som inte går att återvinna storskaligt och kostnadseffektivt med andra tekniker idag. Huvudfokus är att få ut så mycket användbart material i processen som möjligt. Sedan skulle materialet kunna användas som råmaterial i textilindustrin, men också i andra industrier.

Första testen positiva 

I Sverige slängs i dag ca 7,5 kg textil per person och år i hushållssoporna. Det finns ett förslag på producentansvar för textil från 1 januari 2024, där textilbranschen i så fall åläggs ansvaret att samla in denna mängd och förbereda för återvinning. Detta innebär att de bortåt 70 000 ton textil, som idag hamnar i Sveriges restavfall, ska hanteras på annat sätt. 

I slutet av januari genomfördes det första testet inom projekt – med positivt resultat. Under mars månad gjordes ytterligare ett test där 1-2 ton textilt material omvandlades till nytt råmaterial i form av pellets.
– Det andra testet gick också väldigt bra vilket känns oerhört spännande framöver, men vi får inte glömma att vi är i början av utvecklingen och det finns fortfarande mycket att lära, säger Martin Seemann.

​Bakgrund:

Projektet ”Återvinning av rejektströmmar från textilsortering och kartongåtervinning” startade i november 2020 hos Chalmers med finansiering från Västsvenska Kemi- och Materialklustret (via Vinnväxt-projektet Klimatledande Processindustri) och Stiftelsen Svensk Textilforskning (SST).

Målet med projektet hos Chalmers är att på lång sikt öka samhällets resurseffektivitet, cirkulariteten, minska CO2-utsläppen samt öka konkurrenskraften för Sverige och svenska företag. Projektet uppfyller dessutom ett antal miljömål i Agenda 2030. I projektet finns aktörer med från återvinningsbranschen, kemibranschen och textilindustrin. Även sortering och upparbetning i form av Wargön Innovation är med, liksom Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).

Sidansvarig Publicerad: ti 04 maj 2021.