Forskning vid Industri- och materialvetenskap

Institutionen för Industri- och materialvetenskap forskar för ett välmående samhälle. Våra huvudkompetenser återfinns inom områdena: människa-teknikinteraktion | form och funktion | modellering och simulering | produktutveckling | material | produktion samt inom samspelet mellan dessa områden. I forskningen utvecklas den industriella processen från behov till färdig produkt, samtidigt som ett mervärde skapas. Genom att kompetens längs hela kedjan nu är förenad utmärker institutionen sig såväl nationellt som internationellt. Här samlas internationellt konkurrenskraftiga forskare, i dynamiska och framstående forskningsmiljöer samt i nationella och internationella forskningsnätverk.

Institutionens forskning spänner från nyfikenhetsdriven grundforskning till tillämpad forskning. Forskningen sker i hög utsträckning tillsammans med företag inom bland annat energi-, bygg- gruv-, transport-, och verkstadssektorerna.

Verksamheten bidrar till Chalmers vision om en hållbar framtid genom ny kunskap och nya metoder och verktyg för säkra och hälsosamma arbetsplatser; produktutveckling med hänsyn till hela livscykelperspektivet (inklusive återvinning); nya och förbättrade material; miljövänliga tillverkningsprocesser och förbättrad prestanda hos produktionssystem.

Avdeln​ingar

​Visionen för avdelning Design & Human Factors​ är att, en dag ska alla produkter, tjänster och arbetsplatser utformas för att möjliggöra att människor kan leva och arbeta på ett meningsfullt och hållbart sätt. Vi bidrar till denna vision genom att:  

  • utveckla kunskap om relationen mellan människa och tekniska produkter/system samt om en aktivitetscentrerad designprocess
  • utveckla metoder och verktyg för att studera relationen mellan människan och tekniska produkter/system samt för att utforma och utvärdera hållbara, säkra och tillfredsställande produkter, tjänster och arbetsplatser, och
  • sprida kunskapen och metodiken genom utbildning av morgondagens ingenjörer och genom samverkan med företag och samhällsorganisationer

Vi har utvecklat vår expertis om relationen mellan människor och teknik sedan mitten av 1970-talet, och vi använder denna kontinuerligt för att utbilda ingenjörer med ett användarcentrerat perspektiv och utföra högkvalitativ forskning som resulterar i framgångsrika innovationer för ett hållbart samhälle. Vår forskning är tvärdisciplinär och baserad på beteendevetenskap och designteori, ergonomi, samt teorier om komplexa socio-tekniska system.
 

Vi har fyra profilområden: Hållbar urban mobilitet, Cirkuläritet och hållbar produktanvändning, Säkra och effektiva människa-maskinsystem, Välmående arbetssystem och ergonomi
 

Avdelningen för Produktutveckling bidrar med nya metoder och verktyg för virtuell plattformsbaserad utveckling av hållbara och robusta produkter samt produktutvecklingsprocesser i ett livscykelperspektiv och med fokus på tillverkningsindustrin. Den vetenskapliga grunden hämtas från konstruktionsmetodik, maskinteknik, mekanik, statistik, informationsteknologi och optimering.

Avdelningen arbetar inom tre forskargrupper: Systems Engineering Design, Geometrisäkring & Robust Konstruktion och Maskinelement.
 

Avdelningen för Material- och beräkningsmekanik forskar inom materialmekanik, beräkningsmekanik och strukturmekanik. Några viktiga problemställningar gäller betongmaterialets hållbarhet, design av stålmaterial med hänsyn till dess mikrostruktur, utmattningsegenskaper i järnvägsräl och hjul, analys och design av kompositer, processimulering av kompositmaterial samt skärande bearbetning.

Forskningen fokuseras inom fem aktiva fält: Byggnadsmekanik, Flerfasmaterial, Järnvägsmekanik, Lättviktsmaterial och strukturer samt Produktionsprocesser.
 

Avdelningen för Konstruktionsmaterial har sin tyngdpunkt i relationen mellan tekniska materials mikrostrukturella uppbyggnad och deras mekaniska egenskaper. De dominerande forskningsområdena är deformations- och brottbeteenden samt utmattningsegenskaper vid olika bearbetningsmetoder i metaller såväl som polymera material och kompositer. Experimentella tekniker som används är olika former av mekanisk provning, oförstörande provning med fokusering på matematisk modellering i kombination med metodutveckling, mikroskopi av olika slag, bildanalys, fraktografi med mera.

Avdelningen arbetar inom tre forskargrupper: Avancerad oförstörande provning, Materialteknologi samt Polymera material och kompositer.
 

Avdelningen för Material och tillverkningtäcker hela värdekedjan från konstruktion, bearbetning och karakterisering av material till maskinbearbetning av främst metaller. I verksamheten används en rad tekniker - pulvermetallurgi, elektroplätering, additiv tillverkning och skärande bearbetning - och en rad avancerade karakteriseringstekniker. Arbetet är tvärvetenskapligt till sin natur och tar upp ämnen som har en direkt inverkan på hållbarhet.

Avdelningen arbetar inom tre forskargrupper: Pulver- och ytteknologi, Tillverkningsteknik och Yt- och mikrostrukturteknik.
 

Avdelningen för Produktionssystem arbetar med hållbarhet och konkurrenskraft för industriella produktionssystem. Området är systemorienterat och kräver kunskap om både systemets helhet och dess systemkomponenter, t.ex. människor, automation och processer. Forskningen belyser olika tidsskeden i ett produktionssystems livscykel, d.v.s. planering, utformning, driftsättning, drift, underhåll och återanvändning. Metoder och forskningsresultaten är generiska, med tillämpningar inom olika branscher, exempelvis fordons-, flyg-, process- och gruvindustri.

Avdelningen har fyra huvudområden: Virtuella och digitala produktionssystem, Produktionstjänster och underhåll av produktionssystem, social hållbarhet och ergonomi i produktion samt optimering av samverkan mellan människa och automation.

Laboratorier och faciliteter

Institutionens laboratorier och forskningsfaciliteter​​​ är av hög internationell klass. Dessutom har vi tillgång till nationella och internationella faciliteter genom multidisciplinära samarbeten och nätverk inom såväl akademi som industri. Vår forskning bedrivs i huvudsak i laboratorier och lokaler på Campus Johanneberg men institutionen är även representerad på Campus Lindholmen​.


Mer innehåll

Forskare

Forskarutbildning 

Forskningsprojekt

​Publikationer

Forskningscentrum 

Sidansvarig Publicerad: on 13 okt 2021.