Centrum, infrastrukturer och nätverk

Verksamheten inom de olika centrum, infrastrukturer och övriga samverkansplattformar som är kopplade till institutionen utgör viktiga ytor för samverkan inom forskning och utbildning, vilket skapar stor nytta för samhället.

Tillsammans med våra partners i branschen arbetar vi med flera av våra nutida och framtida samhällsutmaningar och löser problem genom att bidra med ny kunskap som kommer till nytta i ny metodik, nya standarder, handböcker, vägledningar och arbetssätt.

Centrum

CBA, Centrum för boendets arkitektur

Med centrum för boendets arkitektur, CBA, bygger vi en nationell plattform för kunskapsförmedling, diskussion, utvecklingsarbete och forskning kring boende och bostad. En plattform för ökad samverkan mellan näringsliv och akademi med gemensamma forskningsansökningar och FoU-projekt för bostadsutvärderingar och bostadsutveckling och utveckling av ny kunskap inom teknik, ekonomi och sociala frågeställningar.

CVA, Centrum för vårdens arkitektur

Centrum för vårdens arkitektur är en nationell arena för utveckling, spridning, och utbyte av kunskap om vårdens fysiska miljöer. CVA bidrar till forskning och forskarutbildning samt är aktivt inom grund- och vidareutbildning. Fokus för CVA är byggd miljö i relation till bland annat hälsa, patientupplevelse och effektivitet för en bättre och säkrare hälso- och sjukvård.

DTCC

Digitala tvillingar är digitala kopior av fysiska saker som kan stödja välinformerade beslut, sänka kostnader och minska riskerna att misslyckas i den verkliga världen, och tekniken är nu på god väg att kunna användas för något så komplext som hela städer. Projekten inom Digital Twins kan simulera och visualisera stadens puls i realtid med datakällor för byggnader, urban infrastruktur, företag och organisationer och förflyttning av människor och fordon. Att använda denna teknik på rätt sätt har en enorm potential när det gäller att tackla några av våra mest angelägna urbana utmaningar som översvämningar, föroreningar och trafikstockningar, och också samhällsproblem som segregation och spridning av sjukdomar.

FRIST

Forum for Risk Investigation and Sustainable Technology, FRIST, är verksamma inom forskning och utveckling av kostnadseffektiva efterbehandlingstekniker och metoder för att undersöka och värdera behov av åtgärder inom förorenade områden. Efterbehandling (EBH) av förorenade områden är en av miljödepartementets största utgiftsposter, samtidigt som sektorn karakteriseras av en relativt låg, om än växande, innovationsgrad. Forskningsbehovet är stort men resultaten måste komma närmare problemägarna, myndigheterna och de som utför undersökningar och åtgärder. Vi behöver i högre grad samverka mellan olika discipliner och här har arbetet inom FRIT en viktig roll.

Infrastrukturer

HSB Living Lab

Sensornätverket i HSB Living Lab utgör ryggraden i en avancerad infrastruktur som samlar data om allt från detaljerad disaggregerad direkt förbrukning (kallt och varmt vatten och el) till omgivande rymdparametrar (temperatur, fuktighet och CO2) och indirekt förbrukning (fjärrvärme och ventilation).

Infravis

Nationell forskningsinfrastruktur för visualisering och analys av vetenskapliga data.

Samverkansplattformar och nätverk

DRICKS, Ramprogrammet för dricksvattenforskning

DRICKS är en samverkansplattform för dricksvattenforskning med målet att bidra till en säkrare dricksvattenförsörjning. För att klara dagens och framtida utmaningar måste akademin, branschen, myndigheter och övriga aktörer samverka kring forskningsfrågor och globala hållbarhetsmål. På så sätt kan vi lättare utveckla och sprida tillämpbar kunskap kring aktuella frågor och nå långsiktiga lösningar för ett säkert dricksvatten tillsammans.

Konstruktionscentrum

En plattform för samverkan mellan högskolan och byggbranschen. Konstruktionscentrum verkar för att Chalmers skall ha en konstruktionsteknisk utbildning på hög internationell nivå och en välfungerande samverkan mellan byggbranschens olika aktörer. Konstruktionscentrum vill utveckla, förbättra och sprida kunskap inom kompetensområdet konstruktionsteknik och bidra till skapandet av säkra, vackra, välfungerande och hållbara byggnadsverk.