Resurser & samarbeten

Bild 1 av 1
Paula Femenias presenterar för parter inom HSBLL

​Chalmers står inte bara för excellens i forskning och utbildning. Här skapas också mötesplatser för akademi, samhälle och näringsliv. I nära samverkan bygger vi förutsättningar för en hållbar utveckling, såväl lokalt som globalt. 

Nyttiggörande är en integrerad del av verksamheten på ACE. Forskare är aktiva i centrumbildningar, samverkansplattformar och nätverk som innefattar partners från offentlig sektor, inom övriga akademin, företag och organisationer nationellt och internationellt. I dessa samarbeten skapas och levandegörs forskningsresultat och ny kunskap genom gemensamma forskningsprojekt, examensarbeten och utbildningar för yrkesverksamma. Vi stödjer beslutsfattare genom expertutlåtanden och genom att tillhandahålla tillförlitlig och lättöverskådlig data för att underlätta förändringen till ett hållbart samhälle.

Men det räcker inte att bara utbilda kompetenta ingenjörer och arkitekter och uppnå goda forskningsresultat. Vi måste också stimulera entreprenörsskap och utveckla idéer för att samhället och företagandet ska växa. Genom Chalmers innovationssystem får forskare på institutionen hjälp att upptäcka utvecklingsmöjligheter inom den egna forskningen, omsätta idéer till affärer och ta hand om patent och andra immateriella rättigheter. 

Centrum och infrastrukturer

Verksamheten inom de olika centrum, infrastrukturer och övriga samverkansplattformar som är kopplade till institutionen utgör viktiga ytor för samverkan inom forskning och utbildning, vilket skapar stor nytta för samhället.

Laboratorier och verkstäder

Digital infrastruktur

Utsnitt ur programmet Pointsketch med punkter och streck mot bakgrund av ett kalkylblad
I "Physics mode" i verktyget kan man med hjälp av strukturmekanikens fyra grundelement modellera bärande strukturer.

PointSketch2D

PointSketch2D är ett datorverktyg som är utvecklat på Chalmers och avsett för att undersöka samspelet mellan form, kraft- och deformationsmönster i tidiga formgivningsprocesser inom arkitektur och konstruktion. Verktyget är avsett för såväl undervisning som för undersökningar av strukturer i tidiga designskeden och för kvalitativa analyser av befintliga konstruktioner. PointSketch är också ett generellt koncept för hur ett datorverktyg kan utformas som en länk mellan kunskapsfälten arkitektur och konstruktion. Datorverktyget är ”ett gemensamt språk” som inte utarmar men berikar genom att synliggöra respektive fälts språk och arbetssätt.

Arkitektur och samhällsbyggnadsbiblioteket

Arkitektur- och samhällsbyggnadsbiblioteket på Chalmers nyinvigdes hösten 2017 och har en bredare ämnesinriktning med fokus på arkitektur, design och samhällsbyggnadsteknik.

(Öppnas i ny flik)