Om Konstruktionscentrum

Bakgrund
Konstruktionscentrum vid Chalmers bildades 2003 och har sedan dess varit aktivt som en plattform för en effektiv och bred samverkan mellan högskolan och byggbranschens olika aktörer, med avsikt att utveckla och stärka kompetensområdet konstruktionsteknik. Idag har Konstruktionscentrum över 20 medlemsorganisationer fördelade på konsultföretag, entreprenörer och aktörer inom offentlig sektor.

Syfte
Konstruktionscentrum skall fungera som centrum för samarbete mellan byggbranschens olika aktörer, med avsikt att utveckla, förbättra och sprida kunskap inom kompetensområdet konstruktionsteknik och bidra till skapandet av säkra, vackra, välfungerande och hållbara byggnadsverk. Konstruktionscentrum skall också verka för en utbildning inom konstruktionsområdet på internationellt hög nivå, som attraherar många studenter och möjliggör rekrytering av duktiga byggkonstruktörer till branschen. Vidare skall Konstruktionscentrum fungera som innovationsbrygga mellan högskolan och samhällsbyggnadssektorn, som såväl förmedlar forsknings- och utvecklingsbehov som möjliggör en effektiv implementering av forskningsresultat.

Strategi
Syftet uppnås genom en målinriktad utbildning, forskning och seminarieverksamhet där medverkande personer och enheter aktivt deltar vid såväl planering som genomförande. En effektiv och tydlig kommunikation av de uppnådda resultaten är en viktig del av verksamheten.

Verksamheten skall fungera som en brygga över den s.k. ”innovationsdalen” mellan forskning och utveckling på högskolan och tillämpning hos aktörer i byggbranschen inom området konstruktionsteknik.
Konstruktionscentrum skall
 • vara en mötesplats för kunskaps- och erfarenhetsöverföring via kurser, workshops och seminarier där så väl högskolan som industrin medverkar
 • fungera som en plattform för fördjupat samarbete inom forskning och utveckling
 • bidra till tillväxt inom området
 • verka för ökat internationellt samarbete inom konstruktionsteknik
 • bidra till kvalificerad vidareutveckling av konstruktörer genom fortbildning och deltagande i krävande och avancerade projekt
 • verka för en hög samhälls- och branschstatus för konstruktörsrollen
Organisering av verksamheten
Verksamheten i Konstruktionscentrum leds av en styrgrupp. Förutom de olika aktiviteter som organiseras och leds av styrgruppen kan ett mer utvecklat och fokuserat samarbete mellan medlemmar i KC utföras inom så kallade temagrupper och strategiska allianser. Syftet med dessa samarbetsformer är att skapa fokusering, kritisk massa och uppmärksamhet kring ett specifikt område som ligger i skärningspunkten mellan strategiska forskningsområden på Chalmers och relevanta forsknings- och utvecklingsbehov hos Konstruktionscentrums medlemmar.
 • Styrgruppen består av en centrumföreståndare och vetenskaplig ledare, av representant för institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik samt representanter från medlemsföretagen. I styrgruppen diskuteras och planeras Konstruktionscentrums aktiviteter.
 • En temagrupp är ett kluster av medlemmar i Konstruktionscentrum med gemensamma mål och behov avforskning och utveckling inom ett mer specifikt område. Temagrupperna är dynamiska med en typisk livslängd på 1-3 år.
 • Strategisk allians är ett mer långsiktigt samarbete inom strategiska forskningsområden. Samarbetet sker företrädesvis genom ett eller flera doktorandprojekt som bedrivs över en längre period.

Finansiering

Kärnverksamheten inom Konstruktionscentrum finansieras genom medlemsavgifter, samt genom sponsring av medlemsföretag. Den fördjupade samverkan inom temagrupper och strategiska allianser finansieras genom de medverkande parterna i dessa och genom att attrahera externa medel.

Aktiviteter och kommunikation inom Konstruktionscentrum

Följande årliga aktiviteter arrangeras för att säkerställa en kontinuerlig kommunikation mellan Chalmers, näringslivet och övriga samhället:

 • Styrgruppen träffas fyra gånger om året, utvärderar och beslutar inriktningen framåt.
 • Ett antal specialist-seminarier. Dessa följer vanligtvis disputationer och avslutade forskningsprojekt och syftar till att forskningsresultat tillkomna vid högskolan skall komma till nytta i samhället.
 • Design- och konstruktionsdagen, som vanligtvis hålls i slutet av november i Chalmers stora föreläsningssal Runan med många deltagare.
 • Två seminarier (vår och höst) inom Forum för avancerad konstruktionsteknik
 • Dessutom bedrivs kursverksamhet när speciella behov uppstår.