Om DRICKS

DRICKS mission är att utveckla och sprida tillämpad kunskap kring dricksvatten genom att i samverkan lösa aktuella och långsiktiga utmaningar i en inspirerande miljö som präglas av hög vetenskaplighet tillsammans med branschen – från råvatten till tappkran.

Bakgrund

Ramprogrammet för dricksvattenforskning vid Chalmers - från råvatten till tappkran, DRICKS, startade 2003 genom att VA-Forsk nuvarande SVU, Svenskt Vatten Utveckling) gjorde en långsiktig satsning på FoU inom dricksvattenområdet. SVU beslutade att bevilja Chalmers 5,6 miljoner SEK till att bygga upp dricksvattenforskningen vid Chalmers under en femårsperiod.

Stödet är framförallt ett ramstöd för att finansiera forskningsledarna inom delområdena; råvattenskydd, beredning och distribution samt det integrerade området riskanalys/riskhantering, för att kunna bygga upp forskningsområdet och att anskaffa mer finansiering till direkta forskningsprojekt (doktorandprojekt). Ramfinansieringen från SVU är stommen i projektet eftersom det stödfinansierar ett flertal av de specifika doktorandprojekten. 

Under den första femårsperioden tillkom ytterligare finansiärer, såsom EU, Formas och Göteborgs Kretsloppskontor och Göteborg Vatten. SVU beviljade en första förlängning av programmet mellan år 2015-2017, och under denna period ingicks samarbete med SLU, Statens lantbruksuniversitet i Uppsala och Lunds tekniska högskola som numera hyser en del av forskningen inom DRICKS. Nästa programperiod löpte mellan  2018-2020, och verksamheten är nu inne på den fjärde programperioden.

DRICKS har sedan starten växt betydligt och omfattar nu samarbete med ytterligare lärosäten: Linköpings universitet samt Uppsala universitet, samt många nya medlemmar i form av samverkande kommuner och vattenverk. Vidare så genomför DRICKS olika utredningsuppdrag och verkar som expertstöd till samhället i stort i frågor som rör dricksvatten – från källa till tappkran.