Organisation

Organisationsstruktur

Därför är våra medlemmar med inom DRICKS

Samarbetet med DRICKS innebär tillgång till relevant spetskompetens av nationella och internationella forskargrupper, samtidigt som det skapar förutsättningar för tillämpad kunskapsuppbyggnad för blivande vatteningenjörer och driftpersonal, genom problemorienterade projektarbeten och fältstudier. Att ligga i framkant på utvecklingen möjliggör ett förebyggande, långsiktigt och proaktivt arbetssätt med syfte att minimera risker för allvarliga störningar inom dricksvattenförsörjningen.

Samverkan med utbildningsväsendet och stöd till regionens universitet och högskolor är ett effektivt sätt att öka attraktiviteten som arbetsgivare. För att säkerställa framtida tillgång på rent och hälsosamt dricksvatten är det angeläget att i större utsträckning fokusera på FoU som är anpassad till kända hotbilder och nya lagkrav.