Forskning vid arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik representerar ett brett kunskapsteoretiskt fält som sträcker sig från ingenjörsvetenskap över samhällsvetenskap till humaniora och designbaserad, konstnärlig forskning. Dessa olika perspektiv möjliggör en stark tvärvetenskaplig utveckling inom området och en bredare diskussion om olika aspekter av hållbarhet. Tillsammans är vi väl rustade för att ta oss utmaningarna i strävan mot ett hållbart samhälle.

Våra forskningsprofiler återspeglas i forskarutbildningen som bedrivs inom institutionens forskarskolor och i våra internationella masterprogram. Vi lägger stor vikt vid forskningssamverkan samt att föra ut våra resultat till det omgivande samhället. Genom en aktiv medverkan i flera av Chalmers styrkeområden, bidrar vi till visionen om en hållbar framtid. 

Forskning inom arkitekturområdet

Arkitekturforskning har bedrivits på Chalmers sedan 1960-talet. Arkitektur är i sig ett område som spänner över ett brett fält av olika ämnen och kunskapsområden, från teknik och samhällsvetenskap till konst och humaniora. Arkitekturens specifika kunskapsbildning och kunskapsförmedling sker dessutom ofta genom praktiskt och gestaltande arbete, där sammanvägning av många perspektiv prövas och utvärderas. Detta innebär att vi ofta i våra forskningsprojekt, och i vår undervisning, arbetar ämnesöverskridande, interdisciplinärt och i samverkan med praktiken.

Arkitekturforskningens metoder har en mycket stor bredd och innefattar såväl etablerade kvantitativa och kvalitativa metoder från natur-, samhällsvetenskap och humaniora som mer nyligen utvecklad metodik inom konstnärlig och transdisciplinär, praktik-baserad forskning. Institutionens forskning bedrivs med stöd av hela bredden av etablerad metodik, och vi är aktiva i att vidareutveckla design-, praktik-baserad och konstnärlig forskningsmetodik samt att artikulera arkitekturens och arkitektpraktikens specifika kunskapsformer.

Institutionen har tre avdelningar för forskning och utbildning inom arkitekturämnet:

  • Arkitekturens teori och metod
  • Byggnadsdesign
  • Stadsbyggnad

Avdelningen Arkitekturens teori och metod har sin forskning och ämnesdjup inriktat mot arkitekturens teknik, arkitekturens verktyg, arkitekturmetodik för praktik och forskning, samt mot arkitekturens teori och historia.

Inom avdelningen Byggnadsdesign är forskningen och ämnesdjupet särskilt inriktat mot vårdens arkitektur, boendets arkitektur, och byggnadsgestaltning med fokus på teknik och hållbarhetsaspekter.

Avdelningen Stadsbyggnads forskning är inriktad mot urbaniseringens konsekvenser kring såväl hållbar förtätning som regional utveckling, mot infrastrukturens betydelse för stadslandskapet, samt mot urbanmorfologi (läran om stadens form).

Forskning inom området samhällsbyggnadsteknik

För att få ett hållbart samhälle är framgångsrik forskning inom byggande och drift av hus och infrastruktur en mycket viktig faktor, då denna sektor står för hela 40 procent av samhällets energi- och materialbehov. Forskningen inom området för samhällsbyggnadsteknik analyserar och löser problem som är kopplade till samspelet i samhället mellan tekniska lösningar, människa och natur.

Vi profilerar forskningen genom att fokusera på hållbart byggande av hus, anläggningar och infrastruktur.  Forskningsfrågorna berör säkerhet och hälsa, resurs- och energieffektivitet, tillförlitlighet för teknisk funktion och management i byggprocessen. I forskningen är metoderna främst experimentella studier, fältstudier, fallstudier och utveckling av teoretiska modeller. Vi testar förutsägelsemodeller genom att jämföra med verkliga försök.

Institutionen har sju avdelningar för forskning och utbildning inom samhällsbyggnadsteknik

  • Byggnadsteknologi
  • Construction Management (Byggandets organisering och processer)
  • Geologi och geoteknik
  • Installationsteknik
  • Konstruktionsteknik
  • Teknisk akustik
  • Vatten miljö teknik

Våra publikationer

Se alla våra publikationer

Vi publicerar i topprankade vetenskapliga tidskrifter samt även rapporter och guider i branschpress och opinionsbildande material i nyhetsmedia. Ta del av våra samlade publikationer i Chalmers publikationsdatabas research.chalmers.se

(Öppnas i ny flik)

Våra forskningsprojekt

Forskningsprojekt på ACE

(Öppnas i ny flik)

Våra avdelningar

Arkitekturens teori och metod

Avdelningen för Arkitekturens teori och metod bedriver forskning och utbildning inom fältet teori, historia och metoder för arkitektur och planering. Detta inkluderar repertoarkännedom, designmetoder som till exempel de digitala och analoga verktyg arkitekter använder samt planeringsmetoder för stadsutveckling som exempelvis metoder för dialog mellan olika samhällsaktörer.

Byggnadsdesign

På avdelningen Byggnadsdesign är fokus för forskning och undervisning på planering, gestaltning, produktion, användning och förvaltning av byggnader med inriktning på relationen mellan verksamhet och byggnad, byggnadsteknik, cirkulära processer och hållbar utveckling.

Byggnadsteknologi

Avdelningen för byggnadsteknologi kopplar samman kunskaperna från Byggnadsfysikalisk modellering, Byggnadsmaterial, Hållbart byggande och Infrastrukturfysik. 

Construction Management

Vi arbetar i ett tvärvetenskapligt fält som omfattar hela byggprocessen. Vi studerar byggsektorn och dess villkor i den lokala/globala ekonomin, men också förutsättningarna för sektorns olika företag/organisationer att utvecklas långsiktigt. Det huvudsakliga syftet med vår forskning är att bidra till en framtid som resulterar i effektivare processer, sunda produkter och ett mer hållbart samhälle.

Geologi och geoteknik

Forskningen och utbildningen inom avdelningen är fokuserad mot geoteknik, teknisk geologi och transport inom trafikområdet. Dessa, väldigt breda, forskningsfält rymmer egenskaper hos lösa jordar, cementbaserade geomaterial, geoteknik, grundläggningsteknik, grundvattenflöden, dricksvattenförsörjning, sanering av förorenad mark och grundvatten, byggande i berg, undermarksplanering, urban mobilitet och planering av vägar och trafiksystem.

Installationsteknik

Människors välbefinnande påverkas av att vi tillbringar det mesta av vår tid inomhus, i våra bostäder,  arbetsplatser och offentliga miljöer, och för att trygga en god inomhusmiljö behöver byggnaderna tekniska installationer. Forskning och undervisning inom installationsteknik fokuserar på systemlösningar för bland annat ventilation, värme, kyla, belysning samt styr- och reglerteknik. Målet är att utveckla och undervisa om lösningar som ger en god inomhusmiljö, samtidigt som påverkan på den yttre miljön blir så liten som möjligt.

Konstruktionsteknik

Forskningen på avdelningen för konstruktionsteknik omfattar två huvudområden: betongbyggnad och lättviktskonstruktioner.

Stadsbyggnad

Avdelning stadsbyggnad forskar och undervisar inom stadsbyggnad på alla skalnivåer, från enskilda stadsrum till stadslandskap och hela regioner. I fokus står den byggda miljöns roll för att skapa en hållbar utveckling. Våra städer och regioner genomgår idag stora omvandlingar samtidigt som de står inför stora utmaningar kring avgörande hållbarhetsfrågor såsom klimatförändringar, urbaniseringsprocesser, ökande regionala skillnader, segregation och gentrifiering. Städer och regioner står idag således inför stora utmaningar som arkitekter och planerare behöver hantera i sin dagliga praktik och det finns ett stort behov av kunskap inom fältet. 

Teknisk akustik

Ljud och vibrationer är en del av vårt dagliga liv, och egenskaper kopplade till ljud och vibrationer är av stor vikt för både funktionen och kvaliteten i produkter såväl som miljöer och transportsystem. Idag är designen hos tåg, bilar, infrastruktur och stads- och byggnadsplanering starkt påverkade av krav på bra ljud och vibrationsegenskaper.

Vattenmiljöteknik

Avdelningen för vattenmiljöteknik bedriver tvärvetenskaplig forskning och utbildning inom områdena vatten, miljö, energi och hållbarhet.