Forskning vid arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik representerar ett brett kunskapsteoretiskt fält som sträcker sig från ingenjörsvetenskap över samhällsvetenskap till humaniora och designbaserad, konstnärlig forskning. Dessa olika perspektiv möjliggör en stark tvärvetenskaplig utveckling inom området och en bredare diskussion om olika aspekter av hållbarhet. Tillsammans är vi väl rustade för att ta oss utmaningarna i strävan mot ett hållbart samhälle.

Våra forskningsprofiler återspeglas i forskarutbildningen som bedrivs inom institutionens forskarskolor och i våra internationella masterprogram. Vi lägger stor vikt vid forskningssamverkan samt att föra ut våra resultat till det omgivande samhället. Genom en aktiv medverkan i flera av Chalmers styrkeområden, bidrar vi till visionen om en hållbar framtid. 

Forskning inom arkitekturområdet

Arkitekturforskning har bedrivits på Chalmers sedan 1960-talet. Arkitektur är i sig ett område som spänner över ett brett fält av olika ämnen och kunskapsområden, från teknik och samhällsvetenskap till konst och humaniora. Arkitekturens specifika kunskapsbildning och kunskapsförmedling sker dessutom ofta genom praktiskt och gestaltande arbete, där sammanvägning av många perspektiv prövas och utvärderas. Detta innebär att vi ofta i våra forskningsprojekt, och i vår undervisning, arbetar ämnesöverskridande, interdisciplinärt och i samverkan med praktiken.

Arkitekturforskningens metoder har en mycket stor bredd och innefattar såväl etablerade kvantitativa och kvalitativa metoder från natur-, samhällsvetenskap och humaniora som mer nyligen utvecklad metodik inom konstnärlig och transdisciplinär, praktik-baserad forskning. Institutionens forskning bedrivs med stöd av hela bredden av etablerad metodik, och vi är aktiva i att vidareutveckla design-, praktik-baserad och konstnärlig forskningsmetodik samt att artikulera arkitekturens och arkitektpraktikens specifika kunskapsformer.

Institutionen har tre avdelningar för forskning och utbildning inom arkitekturämnet:

  • Arkitekturens teori och metod
  • Byggnadsdesign
  • Stadsbyggnad

Avdelningen Arkitekturens teori och metod har sin forskning och ämnesdjup inriktat mot arkitekturens teknik, arkitekturens verktyg, arkitekturmetodik för praktik och forskning, samt mot arkitekturens teori och historia.

Inom avdelningen Byggnadsdesign är forskningen och ämnesdjupet särskilt inriktat mot vårdens arkitektur, boendets arkitektur, och byggnadsgestaltning med fokus på teknik och hållbarhetsaspekter.

Avdelningen Stadsbyggnads forskning är inriktad mot urbaniseringens konsekvenser kring såväl hållbar förtätning som regional utveckling, mot infrastrukturens betydelse för stadslandskapet, samt mot urbanmorfologi (läran om stadens form).

Forskning inom området samhällsbyggnadsteknik

För att få ett hållbart samhälle är framgångsrik forskning inom byggande och drift av hus och infrastruktur en mycket viktig faktor, då denna sektor står för hela 40 procent av samhällets energi- och materialbehov. Forskningen inom området för samhällsbyggnadsteknik analyserar och löser problem som är kopplade till samspelet i samhället mellan tekniska lösningar, människa och natur.

Vi profilerar forskningen genom att fokusera på hållbart byggande av hus, anläggningar och infrastruktur.  Forskningsfrågorna berör säkerhet och hälsa, resurs- och energieffektivitet, tillförlitlighet för teknisk funktion och management i byggprocessen. I forskningen är metoderna främst experimentella studier, fältstudier, fallstudier och utveckling av teoretiska modeller. Vi testar förutsägelsemodeller genom att jämföra med verkliga försök.

Institutionen har sju avdelningar för forskning och utbildning inom samhällsbyggnadsteknik

  • Byggnadsteknologi
  • Construction Management (Byggandets organisering och processer)
  • Geologi och geoteknik
  • Installationsteknik
  • Konstruktionsteknik
  • Teknisk akustik
  • Vatten miljö teknik

Våra publikationer

Se alla våra publikationer

Vi publicerar i topprankade vetenskapliga tidskrifter samt även rapporter och guider i branschpress och opinionsbildande...

(Öppnas i ny flik)

Våra forskningsprojekt

Forskningsprojekt på ACE

(Öppnas i ny flik)

Våra avdelningar

Arkitekturens teori och metod

Avdelningen för Arkitekturens teori och metod bedriver forskning och utbildning inom fältet teori, historia och metoder...

Byggnadsdesign

På avdelningen Byggnadsdesign är fokus för forskning och undervisning på planering, gestaltning, produktion, användning...

Byggnadsteknologi

Avdelningen för byggnadsteknologi kopplar samman kunskaperna från Byggnadsfysikalisk modellering, Byggnadsmaterial, Håll...

Construction Management

Vi arbetar i ett tvärvetenskapligt fält som omfattar hela byggprocessen. Vi studerar byggsektorn och dess villkor i den...

Geologi och geoteknik

Forskningen och utbildningen inom avdelningen är fokuserad mot geoteknik, teknisk geologi och transport inom trafikområd...

Installationsteknik

Människors välbefinnande påverkas av att vi tillbringar det mesta av vår tid inomhus, i våra bostäder,  arbetsplatser oc...

Konstruktionsteknik

Forskningen på avdelningen för konstruktionsteknik omfattar två huvudområden: betongbyggnad och lättviktskonstruktioner.

Stadsbyggnad

Avdelning stadsbyggnad forskar och undervisar inom stadsbyggnad på alla skalnivåer, från enskilda stadsrum till stadslan...

Teknisk akustik

Ljud och vibrationer är en del av vårt dagliga liv, och egenskaper kopplade till ljud och vibrationer är av stor vikt fö...

Vattenmiljöteknik

Avdelningen för vattenmiljöteknik bedriver tvärvetenskaplig forskning och utbildning inom områdena vatten, miljö, energi...