Alumner från arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Våra alumner från grund- och forskarutbildning bidrar till att forma framtidens byggda miljöer. Här får du möta några av alla doktorer som utexaminerats från vår forskarutbildning det senaste året, veta mer om deras forskning och hur de upplevt tiden på Chalmers.

Marie Abadikhah

Marie Abadikhah,  Vatten, miljö teknik

Doktorerade VT2024

"Min tid som doktorand har varit en resa fylld med både toppar och dalar. En av de viktigaste lärdomarna jag har dragit är hur man anpassar sig till oväntade utmaningar, som när experiment inte ger de förväntade resultaten, och att se dessa utmaningar som möjligheter snarare än bakslag. Dessutom har mötet med människor med olika erfarenheter och perspektiv berikat min personliga och professionella utveckling avsevärt."

Om Maries forskning

Maries forskning fokuserar på de mikrobiella samhällena i bioelektrokemiska system och de olika faktorer som påverkar deras utveckling och prestation, såsom systemdesign, material och interaktioner med andra organismer. En Maries mest intressanta upptäckterna från forskningen var identifieringen av virus och deras specifika associationer med funktionsspecifika bakterier inom systemet. Såvitt forskarna känner till är detta dessutom första gången virus och deras associationer har observerats i bioelektrokemiska system!

Paul Drenning

Paul Drenning, Geologi och geoteknik

Doktorerade VT2024

"Doktorandtiden har varit jättebra! Visst är det utmanande att doktorera men det är också stimulerande att kunna djupdyka i så många spännande saker. Mitt arbete är tvärdisciplinärt så jag har utforskat många spännande ämnen (och lärt mig hur mycket det är jag inte kan!). Jag har också kunnat jobba mer självständigt med bra stöd från mina handledare och har presenterat mycket i olika sammanhang. Jag har försökt att jobba branschnära hela tiden och lärt mig hur viktigt det är att kunna kommunicera sina forskningsresultat så att de blir tillgängliga och nyttiga för branschen, och jag hoppas verkligen att det jag har gjort kommer till nytta."

Om Pauls forskning

Paul har utforskat olika användningsområden för GRO, naturbaserade saneringsmetoder, för att att hantera risker och förbättra markhälsan vid förorenade områden. Användningen av denna typ av saneringsmetoder som bland annat kan involvera växter, svampar eller bakterier, är i dagsläget ganska begränsad. Paul bidrar med ny kunskap om tillämpning samt metoder för att visa på möjligheter och utmaningar samt för- och nackdelar med dessa tekniker. Syftet är att vidga tidsfönstret och demonstrera värdet av lyckad användning av GRO i praktiken.

Ali Naman Karim

Ali Naman Karim, Byggnadsteknologi

Doktorerade HT2023

"Min tid som doktorand har varit otroligt lärorik. Jag har stött på utmaningar som jag har övervunnit med stöd från mina handledare, och lärt mig att forskarstudier inte bara handlar om teknisk forskning, utan även om tidplanering, projektledning och samarbete med olika aktörer. Dessa erfarenheter kommer vara värdefulla i mitt framtida privata och professionella liv."

Om Alis forskning

Ali forskning är inriktad mot puts som är baserad på aerogel, och hur den presterar kopplat till fukt och torka. Denna typ av puts har liknande termiska isoleringsegenskaper som traditionella isoleringsmaterial och kan användas som ett isolerande skikt i byggnadsväggar, inte minst i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Ali tog fram en ny testmetod och kunde presentera kvantitativa data om vattenabsorption med avseende på svenska klimatförhållanden och fyllde därmed en kunskapslucka. Han har dessutom presenterat praktiska rekommendationer för hur dessa putssystem kan användas i svenska byggnader.

Erica Hörteborn

Erica Hörteborn, Arkitekturens teori och metod

Doktorerade HT2023

“Det har inte varit en rak och enkel väg, men allt eftersom har viktiga pusselbitar fallit på plats har vägen har blivit alltmer tydlig. En av de stora fördelarna med att vara på Chalmers är att det är lätt att knyta kontakt med nya personer, och jag har haft lyxen att få ha en grupp omkring mig som varit öppen för att låta mig följa de riktningar som varit intressanta. Det har varit fantastiskt att vara omgiven av så många nyfikna och engagerade kollegor!”

Om Ericas forskning

Erica har undersökt interaktionen mellan vind och lösa stickade textiler. Fokus har varit både på hur vinden kan användas som designelement, för att forma en textil struktur och på hur dessa strukturer påverkar vindmiljön i sin närhet. En del av studien omfattar vindtunnelexperiment där textilens kapacitet för vindreduktion mätts. En slutsats som Erica kunna dra baserat på dessa tester är att löst monterade stickade strukturer på ett effektivt sätt kan minska vindhastighet och turbulent vind, och dessutom anpassar sig väl till variationer i vindstyrkan.