Alumner från arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Våra alumner från grund- och forskarutbildning bidrar till att forma framtidens byggda miljöer. Här får du möta några av doktorerna som utexaminerats från vår forskarutbildning det senaste året, veta mer om deras forskning och hur de upplevt tiden på Chalmers.

Ali Naman Karim

Ali Naman Karim, Byggnadsteknologi

Doktorerade HT2023

"Min tid som doktorand har varit otroligt lärorik. Jag har stött på utmaningar som jag har övervunnit med stöd från mina handledare, och lärt mig att forskarstudier inte bara handlar om teknisk forskning, utan även om tidplanering, projektledning och samarbete med olika aktörer. Dessa erfarenheter kommer vara värdefulla i mitt framtida privata och professionella liv."

Om Alis forskning

Ali forskning är inriktad mot puts som är baserad på aerogel, och hur den presterar kopplat till fukt och torka. Denna typ av puts har liknande termiska isoleringsegenskaper som traditionella isoleringsmaterial och kan användas som ett isolerande skikt i byggnadsväggar, inte minst i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Ali tog fram en ny testmetod och kunde presentera kvantitativa data om vattenabsorption med avseende på svenska klimatförhållanden och fyllde därmed en kunskapslucka. Han har dessutom presenterat praktiska rekommendationer för hur dessa putssystem kan användas i svenska byggnader.

Erica Hörteborn

Erica Hörteborn, Arkitekturens teori och metod

Doktorerade HT2023

“Det har inte varit en rak och enkel väg, men allt eftersom har viktiga pusselbitar fallit på plats har vägen har blivit alltmer tydlig. En av de stora fördelarna med att vara på Chalmers är att det är lätt att knyta kontakt med nya personer, och jag har haft lyxen att få ha en grupp omkring mig som varit öppen för att låta mig följa de riktningar som varit intressanta. Det har varit fantastiskt att vara omgiven av så många nyfikna och engagerade kollegor!”

Om Ericas forskning

Erica har undersökt interaktionen mellan vind och lösa stickade textiler. Fokus har varit både på hur vinden kan användas som designelement, för att forma en textil struktur och på hur dessa strukturer påverkar vindmiljön i sin närhet. En del av studien omfattar vindtunnelexperiment där textilens kapacitet för vindreduktion mätts. En slutsats som Erica kunna dra baserat på dessa tester är att löst monterade stickade strukturer på ett effektivt sätt kan minska vindhastighet och turbulent vind, och dessutom anpassar sig väl till variationer i vindstyrkan.

Yichi Zhang

Yichi Zhang, Byggnadsteknologi

Doktorerade VT2023

"Det har varit en meningsfull och rolig resa! Jag startade faktiskt från ett annat ämne men upptäckte att det redan fanns forskningsarbeten inom området. Efter en hel del diskussioner med min handledare förflyttade jag mig gradvis över till det aktuella forskningsämnet. Förändringen var ingen lätt uppgift, men jag lärde mig mycket av processen, som att organisera forskningsarbetet och hitta det som är nytt. Efter att ämnet specificerats framstod det återstående arbetet tydligt."

Om Yichis forskning

Yichis forskning handlar om att planera och prioritera fjärrvärme- och kylsystem för framtida utmaningar. Han har bland annat tagit fram en färdplan för omställning som identifierar gynnsamma och ogynnsamma förutsättningar för olika system. Färdplanen syftar inte till att framhålla en viss teknik, utan till att vägleda  valet beroende på olika framtida förutsättningar.

Jenifer Ekholm

Jennifer Ekholm, Vattenmiljöteknik

Doktorerade VT2023

"Min tid som doktorand har varit väldigt lärorik. Jag har jobbat med många olika personer som har hjälp mej att få olika perspektiv. Det har varit stimulerande med den variation jag har fått, att jobba ute i fält, på labb, med DNA analys, dataanalys, och att skriva."

Om Jennifers forskning

Jennifer studerade aerobt granulärt slam, en reningsteknik för avloppsvatten där mikroorganismer används. Tekniken är relativt ny och Jennifer undersökte den första processen med granuler i Sverige, som startades upp samma parallellt med att Jennifers började som doktorand. Resultaten visar att aerobt granulärt slam fungerar lika bra som den välkända metoden aktivt slam, och att processen med aerobt granulärt slam dessutom var mer kompakt och energisnål. Det visade sig också att det mikrobiella samhället i aerobt granulärt slam var föränderligt och skiljde sig från samhället i aktivt slam, och att olika grupper av det mikrobiella samhället påverkades i olika grad av låga temperaturer.

Dixin Wei

Dixin Wei, Installationsteknik & Volvo Cars

Doktorerade VT2023

"Som livet för alla andra doktorander har det varit både upp- och ned, men på det stora hela har det varit en värdefull period för mig att lära och att växa. Fördelen med att vara industridoktorand är kopplingen till praktisk tillämpning, och det är nog den mest värdefulla delen av projektet: att få tillämpa olika strategier i fordon och att utföra mätningar!"

Om Dixin Weis forskning

Dixin Weis forskningsfokus har varit luftkvalitet i fordonskupén och hur man kan förbättra den med energieffektiva lösningar. Arbetet har bland annat inneburit att utföra mätningar och modellering för att undersöka aktuell status och vilka faktorer som påverkar, samt olika ventilationsstrategier. Ett direkt resultat för fordonstillverkarna är en optimering av ventilationsstrategin baserad på sensordata. Andra lösningar som förbättrad filter-prestanda är också redo att tas i bruk.

Hossein Tahershamsi

Hossein Tahershamsi, Geologi & geoteknik

Doktorerade VT2023

"Överlag har jag haft en fantastisk tid som doktorand på Chalmers, trots några upp- och nedgångar på vägen. Förutom att fokusera på mitt forskningsprojekt har jag också kunnat ägna lite tid åt att utveckla mina färdigheter, njuta av tiden och lära känna en massa olika människor."

Om Hosseins forskning

Hossein Tahershamsis forskning var uppdelad i två delar. Den första delen handlade om att använda statistiska tekniker inom geoteknisk finita element-modellering. Genom att använda dessa tekniker som diagnostiska verktyg kunde Hossein och forskarkollegorna få en djupare förståelse för de geotekniska modellerna och göra nödvändiga modifieringar.

I den andra delen av studien undersöktes den roll markens beskaffenhet har för nedbrytningen av järnvägsspår genom användning av modeller. För att kunna förutsäga Serviceability Limit State för spårsystemet introducerade och validerades en modell för ackumulering av töjning.

Job Van Eldijk – Industrial PhD

Job van Eldijk, Stadsbyggnad & Ramboll

Doktorerade VT2023

"Jag har genomfört forskarutbildningen och projektet som industridoktorand, vilket har gett mig möjlighet att kombinera forskningen med mitt arbete som stadsplanerare vid konsultföretaget Ramboll. Det har inneburit en sån fantastisk möjlighet för utbyte mellan praktik och forskning. En stor del av projektet har involverat överföring dem emellan: frågeställningar och problem från praktik till forskning, och insikter och verktyg från forskning till praktik. Det har varit både inspirerande och givande."

Om Jobs forskning

Job van Eldijk har studerat de barriäreffekter som transportinfrastruktur har på gång- och cykeltrafik. Hans viktigaste resultat är försgtåelsen för att mätning och kartläggning av dessa barriäreffekter behöver baseras på långt fler faktorer än på egenskaperna hos själva infrastrukturen: Fördelningen i markanvändning, strukturen på gatunätet som omger infrastrukturen samt mobilitetsförhållanden och behov hos personer som behöver korsa transportinfrastrukturen behöver också vägas in. 

Vidare observerade Job och forskarkollegor vikten av kunskap om den sociala processen mellan olika intressenter i infrastrukturprojekt som krävs för att bedöma barriäreffekter, eftersom olika intressenter ofta har olika perspektiv på projektet.