Geologi och geoteknik

Bild 1 av 1
Person arbetar bland utrustning och maskiner i labb

Forskningen och utbildningen inom avdelningen är fokuserad mot geoteknik, teknisk geologi och transport inom trafikområdet. Dessa, väldigt breda, forskningsfält rymmer egenskaper hos lösa jordar, cementbaserade geomaterial, geoteknik, grundläggningsteknik, grundvattenflöden, dricksvattenförsörjning, sanering av förorenad mark och grundvatten, byggande i berg, undermarksplanering, urban mobilitet och planering av vägar och trafiksystem.

Forskning

Forskningen inom avdelningen för geologi och geoteknik sker huvudsakligen inom tre forskargrupper:

Teknisk geologi

Forskargruppen Teknisk geologi studerar effekter på människa, miljö och tekniska system vid undermarksbyggande, dricksvattenförsörjning, markutveckling inom förorenade områden och undermarksplanering. Fokus ligger främst på avancerade metoder och verktyg för hydrogeologisk och geologisk dataanalys, riskbedömning och beslutsstödsmetoder för riskhantering.  Forskargruppen har ett omfattande samarbete med internationella partners, industri och myndigheter.

Geoteknik

Forskargruppen Geoteknik (GRG) fokuserar främst på modellering och karakterisering av komplexa geomaterial, t.ex. naturliga och stabiliserade jordar. Forskningsverksamheten syftar till att skapa en bro mellan grundläggande förståelse och avancerad modellering och testning med praktisk tillämpning enligt praxis. GRG är en internationellt ledande grupp som arbetar med den senaste tekniken inom experimentell testning och modellering i laboratorie- och fältskala. Gruppen har unika laboratorieanläggningar för att studera geomaterials hydromekaniska respons under klimatkontrollerade förhållanden samt kapacitet för beräkningsarbete med den senaste programvaruutvecklingen.

Väg och trafik

Forskargruppen Väg och trafik (Urban Mobility Systems) fokuserar på trafikledning, infrastrukturplanering, nätverksoptimering, ny teknik/lösningar och systembedömningar för att maximera effektiviteten, säkerheten, hållbarheten och jämlikheten i transport och mobilitetssystem. Forskningsgruppen har nära samarbete med industripartner och andra forskningsinstitut för att etablera nya metoder och verktyg för systemplanering, optimering och utvärdering av ny transportteknik och mobilitetstjänster. Forskargruppen består av forskare med djup kunskap inom big data, operationsanalys, kontrollteorier och maskininlärning, och har utvecklat särskilt kompetenser inom elfordon, uppkopplade och automatiserade fordon, delad mobilitet och mobilitet som en tjänst. Det övergripande forskningsmålet är att underlätta ett säkrare, mer hållbart och jämlikt transportsystem ur systemperspektiv och med människor i centrum.


Nyttiggörande

För att finna miljömässigt, ekonomiskt och tekniskt hållbara lösningar på problem, har avdelningen ett nära samarbete med intressenter i VA-, byggnads- och transportsektorn. Samverkan över geografiska områden och discipliner är grundförutsättningen för vår forskning och våra kurser. Avdelningen erbjuder fortbildning för yrkesverksamma inom olika ämnen, till exempel i jordmodellering och statistisk dataanalys för förorenad mark. En annan viktig del av vår nära branschsamverkan utgörs av våra industridoktorander.

 

Utbildning

Vi undervisar inom våra kärnämnen i kurser på kandidat- och mastersnivå såväl som på doktorandnivå. Nedan listas på kandidat- och mastersnivå.

Kandidatnivå

 • Teknisk geologi
 • Geoteknik
 • Hydrogeologi och geoteknik
 • Infrastruktur
 • Kandidatarbeten


Masternivå

 • Geological and geotechnical site characterization
 • Hydrogeology
 • Risk assessment and decision support in engineering
 • Contaminated sites and remediation
 • Deep foundations
 • Contemporary topics is geomechanics
 • Soil modelling and numerical analysis
 • Advanced transportation system and management
 • Transportation Engineering and Traffic Analysis
 • Master’s thesis

Medarbetare

i bokstavsordning

Anders Karlsson

 • Forskningsingenjör, Geologi och geoteknik, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Andreas Lindhe

 • Studierektor, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Angela Casarella

 • Postdoc, Geologi och geoteknik, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Anna Ohlin Saletti

 • Doktorand, Geologi och geoteknik, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Arsalan Najafi

 • Postdoc, Geologi och geoteknik, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Ayman Abed

 • Universitetslektor, Geologi och geoteknik, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Burcu Ayar

 • Forskningsingenjör, Geologi och geoteknik, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Dorsa Saaedifar

 • Doktorand, Geologi och geoteknik, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Emrik Lundin Frisk

 • Doktorand, Geologi och geoteknik, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Ezra Haaf

 • Forskare, Geologi och geoteknik, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Ingrid Engström

 • Administratör, ACE verksamhetsstöd, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Jelena Andric

 • Adjungerad docent, Geologi och geoteknik, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Jelke Dijkstra

 • Biträdande professor, Geologi och geoteknik, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Jenny Norrman

 • Enhetschef, Geologi och geoteknik, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Jiaming Wu

 • Forskare, Geologi och geoteknik, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Johanna Merisalu

 • Doktorand, Geologi och geoteknik, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Johannes Tornborg

Jonatan Isaksson

 • Doktorand, Geologi och geoteknik, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Kseniia Muratova

 • Doktorand, Geologi och geoteknik, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Kun Gao

 • Forskarassistent, Geologi och geoteknik, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Lars Rosen

 • Professor, Geologi och geoteknik, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Lina Trosvik

 • Doktorand, Geologi och geoteknik, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Maria Mossberg

 • Ekonom, Konstruktionsteknik, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Mats Karlsson

 • Universitetslektor, Geologi och geoteknik, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Minna Karstunen

 • Professor, Geologi och geoteknik, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Nadine Gärtner

 • Doktorand, Geologi och geoteknik, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Omkar Parishwad

 • Doktorand, Geologi och geoteknik, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Paul Drenning

 • Postdoc, Geologi och geoteknik, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Pierre Wikby

 • Doktorand, Geologi och geoteknik, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Qingbo Zhu

 • Doktorand, Geologi och geoteknik, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Ruo Jia

 • Postdoc, Geologi och geoteknik, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Shaohua Cui

 • Postdoc, Geologi och geoteknik, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Sinem Bozkurt

 • Doktorand, Geologi och geoteknik, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Sunney Fotedar

 • Postdoc, Geologi och geoteknik, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Vijayshree Sadasivan

 • Doktorand, Geologi och geoteknik, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Viktor Bergion

 • Postdoc, Geologi och geoteknik, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Xiaohan Liu

 • Postdoc, Geologi och geoteknik, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Xiaoyang Cheng

 • Postdoc, Geologi och geoteknik, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Yang Liu

Ying Yang

 • Affilierad docent, Geologi och geoteknik, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Yevheniya Volchko

 • Forskare, Geologi och geoteknik, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Yvonne Andersson-Sköld

 • Adjungerad professor, Geologi och geoteknik, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik