Jämställdhet- och jämlikhetsarbete IMS

​Jämlikhetsarbetet på Chalmers ska lägga grunden till ett hållbart arbetsliv för Chalmers studenter och anställda. Jämlikhet handlar om attityder och värderingar, men också om könsfördelning, hälsa, utvecklingsmöjligheter och löner. Jämlikhetsarbetet på Chalmers inriktas på strategiska frågor och förebyggande arbete. Chalmers arbetar också med särskilda insatser för jämställhet. Chalmers har ett inriktningsbeslut om jämställdhetsintegrering som beskriver en del av lärosätets arbete med att jämställdhetsintegrera all verksamhet. Jämställdhetsintegreringen syftar till att Chalmers ska bli ett än mer jämställt universitet, både kvalitativt och kvantitativt genom att genomlysa processer, förbättra rutiner och se över resursfördelning.

Chalmers har en jämlikhetspolicy (dnr C2022-0141) enligt EU:s krav på Gender Equality Plan, GEP. Jämlikhetspolicyn kompletteras av internt arbete med jämlikhets-/jämställdhetsfrågor som bedrivs på lokal nivå på lärosätets institutioner. På Institutionen för industri- och materialvetenskap bedrivs jämställdhets- och jämlikhetsarbetet både strategiskt och operativt. Frågorna drivs av institutionsledningen med stöd av en lokal jämlikhetsgrupp samt i samråd med institutionens jämställdhetsombud. Institutionen har som mål att inkludera jämlikhetsaspekter i alla beslut och processer, med genomtänkta och transparenta beslutsprocesser som mål. Institutionen arbetar även med konkreta kunskapsinsatser, projekt och satsningar för att skapa en mer jämlik miljö för alla anställda och studenter. Det lokala jämställdhetsarbetet planeras årligen och följs upp löpande i jämlikhetsgruppen samt institutionsledningen. 

Läs mer


Sidansvarig Publicerad: to 02 jun 2022.