Livslängdsprediktering och statusutvärdering av fjärrvärmeledningar

Alberto Vega, Doktorand vid Konstruktionsmaterial​ IMS, försvarar sin doktorsavhandling.
Disputation
2020-12-09 09:00 -- 12:00
VDL Room, Hörsalsvägen 7(A), Chalmers Univeristy of Technology
Opponent: Prof. Mikael Skrifvars, University of Borås, Sweden
Handledare: Docent Nazdaneh Yarahmadi
Examinator:  Professor Antal Boldizar, IMS

Sammanfattning
Tredje generationens fjärrvärmenät består av ledningar uppbyggda av rör av stål, isolering av polyuretan (PUR) och mantelrör av polyeten. Dessa ledningar har dominerat marknaden sedan 1980-talet och börjar bli ålderstigna. Intresse finns att fortsätta använda dessa fjärrvärmeledningar även under övergång till fjärde generationens fjärrvärme. Det  skulle krävas stora reinvesteringar att ersätta stora delar av ett fjärrvärmenät, vilket betyder att rätt prioritering och driftplanering  skulle innebära stora besparingar. Statusbedömningen kan ge oss information om kvarstående livslängd och kvalitetssäkra befintliga ledningar i fjärrvärmenät för att få så lång livslängd på dem som möjligt. Det kan även vara en betydande hjälp för att kunna prioritera rätt underhåll i rätt tid. Detta innebär att energibolagen har ett stort behov av att information om statusen hos ledningarna för att kunna underhålla dem på ett kostnadseffektivt sätt genom optimal planering och selektivt utbyte. För att kunna göra det på ett smidigt sätt behövs metoder för statusbedömning i fält, gärna digitalt och enkelt som kan användas under drift och inte skapa nya störningar i leveransen. I dagsläget finns dock inga lämpliga metoder, att mäta rörens status vad gäller dess mekaniska eller termiska egenskaper och därför det finns ingen möjlighet att påvisa förändringen under rörets livslängd.

I min doktorsavhandling diskuterar jag vilka faktorer som påverkar nedbrytning av PUR i fjärrvärmeledningar samt mätmetoder som kan användas för prediktering av rörens livsläng och statusbedömning av dem. Jag presenterar också en ny metod för accelererat åldrande av fjärvärmerör ​där vi kan studera åldrandet under kortare tid vilket kan vara intressant för nya generationer av fjärrvärmerör.


Kontakt
RISE Research Institutes of Sweden
Gibraltargatan 35
alberto.vega[at]ri.se

Sidansvarig Publicerad: må 30 nov 2020.