Plaståtervinning

Kvaliteten på återvunnen plast behöver förbättras

​Plast är en resurs som det finns både miljömässiga och ekonomiska skäl att återvinna, men dagens återvinningssystem är i vissa stycken mindre utvecklat. Ett stort problem är att återvunnen plast kan vara av oförutsägbar och skiftande kvalitet. Forskare vid Chalmers ska därför studera hur man skapa en mer tillförlitlig och kvalitativ råvara av den återvunna plasten.
Det grundläggande och första steget i plaståtervinning är den inledande sorteringen. Ju mer föroreningar och osmältbart material som går vidare till nästa steg desto dyrare och mer komplicerat blir det att framställa en råvara som kan användas till nya produkter. Man behöver då i högre grad använda sig av reningsåtgärder såväl som av nya tillsatser.

Chalmersprojektet Återvinning av insamlad plast från förpackningar kommer att studera både hur man kan utveckla sorteringssteget och hur plasten kan uppgraderas genom modifieringar i senare skeden av återvinningsprocessen. Utifrån resultaten hoppas man att kunna ta fram riktlinjer för formning av nya produkter, exempelvis anpassade processparametrar vid extrudering och formsprutning.

Teknisk duglighet ger industrin förtroende för användning av återvunnen plast

När det gäller sorteringsprocessen så är man intresserad av att studera plastens renhet. Fokus kommer inledningsvis att ligga på så kallad NIR-teknik (near-infra-red), som är en teknik där man kan läsa av vilka polymerer som insamlade produkter består av. I plan ligger samverkan med Svensk Plaståtervinning i Motala, som är en av Europas största och modernaste sorteringsanläggningar. Andra kompletterande sorteringstekniker, förutom NIR-teknik, kan också komma att ingå i studien.

Efter att plasten är sorterad så kommer man också att studera den fortsatta behandlingen för att kunna höja kvaliteten och förutsägbarheten ytterligare. Utifrån detaljerade studier så kommer man att utarbeta riktlinjer för lämpliga processer och processparametrar för tillverkning av lämpliga granulat som kan användas som råvara av industrin.
 
Genom att minska osäkerheten om återvinningsbara materials tekniska duglighet är vår förhoppning att det här projektet kommer att leda till ett större förtroende för återvunna plastmaterial, säger projektledare professor Antal Boldizar.

I projektet ingår också att låta tillverka några valda produkter, såsom så kallade demonstratorer. Arbetet med demonstratorer kommer att innefatta detaljerade processtudier, främst av fördelaktiga processparametrar vid både extrudering och formsprutning med avseende på mikrostruktur och produkters funktionella egenskaper. Exempel på intressanta funktionella egenskaper är mekaniska och termiska egenskaper, formriktighet, toleranser, ytors karaktär och beständighet.

Antal Boldizar och Ezgi Ceren
Antal Boldizar och Ezgi Ceren i Material- och bearbetningslabbet vid Chalmers
 

2030 ska alla plastförpackningar bestå av förnybart eller återvunnet material

I takt med att insamlingen och sorteringen av plastförpackningar ökar i samhället blir det alltmer viktigt att utveckla marknaden för återvunnen plast. Svensk Dagligvaruhandel presenterade nyligen en färdplan där plastförpackningar 2030 ska vara producerade av förnybar eller återvunnen råvara. Att sätta standarder och kvalitetsnormer för både sorterat plastavfall och återvunnen plast är därför viktiga industriella angelägenheter.

Läs mer

Projektmedlemmar

Projektledare professor Antal Boldizar
Doktorand Ezgi Ceren
 

Finansiär

Plastkretsen AB:s Stiftelse för forskning

Sidansvarig Publicerad: on 03 jun 2020.