Bild doktoranderna
​Fotograf: Sofia Sabel

Hög kvalitet på forskarskolan produkt- och produktionsutveckling

Universitetskanslersämbetet har i uppdrag att granska Sveriges högre utbildningar. De ger Chalmers forskarskola produkt- och produktionsutveckling goda omdömen både vad det gäller den höga vetenskapliga kvaliteteten, och kopplingen till arbetslivet utanför akademin.
Bedömargruppen, bestående av ämnessakkunniga, doktorandrepresentanter och arbetslivsföreträdare, anser att det finns goda förutsättningar att hålla en hög kvalitet på forskarutbildningen produkt- och produktionsutveckling. De skriver bland annat i rapporten att handledarna ”sammantaget redovisar en imponerande vetenskaplig publicering”, och att ”forskningen i den aktuella miljön har sådan kvalitet och omfattning att utbildning på forskarnivå kan bedrivas på hög vetenskaplig nivå och med goda utbildningsmässiga förutsättningar”.
 
Man anser också att utbildningens utformning, genomförande och examination säkerställer att doktoranderna ”visar intellektuell självständighet, och vetenskaplig redlighet samt förmåga att göra forskningsetiska bedömningar".
 
Forskningsämnet är tillämpat och bedömargruppen nämner den goda kopplingen till arbetslivet utanför akademin, och att de flesta disputerade fortsätter sin karriär i näringslivet efter avslutad examen. Professionella färdigheter integreras i forskarutbildningen, till exempel genom en karriärplaneringskurs.
 
Alla doktorander vid Chalmers läser så kallade GTS-kurser (Generic and Transferable Skills). Dessa kurser får också ett särskilt omnämnande när det gäller doktorandens fortsatta karriärmöjligheter både inom och utanför akademin.
 

Doktorandperspektivet

Rapporten granskar också utbildningen ur doktorandens perspektiv. Rapporten beskriver att det finns ett doktorandråd och en doktorandombudsman och att det förekommer sociala aktiviteter för doktorander. 

Det finns företagshälsovård, medarbetarsamtal, medarbetarenkät och skyddsronder för de Chalmersanställda doktoranderna, och uppföljningssamtal om forskarstudierna för alla doktorander. Enkäter visar att doktoranderna generellt upplever en god arbetsmiljö, men det finns också indikationer på att en del upplever höga stressnivåer. 
 
Bedömargruppen skriver också i sin rapport att ett ”jämställdhetsperspektiv beaktas, kommuniceras och förankras i utbildningens innehåll, utformning och genomförande”. Men att man hade varit behjälpt av mer konkreta åtgärder och jämställdhetsaspekter kopplade till forskningsuppgifter och val av forskningspersoner.
 
Sammantaget anser man att doktorander ges möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla utbildningens innehåll och genomförande, och att utbildningen säkerställer en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö.
 
Göran Gustafsson är studierektor för forskarskolan produkt- och produktionsutveckling och kommenterar utvärderingen:
 
– Vi är förstås mycket glada över att ha fått omdömet hög kvalitet av Universitetskanslersämbetet. Men vi ser också att det finns saker där vi kan förbättra oss och de områdena ska vi naturligtvis jobba hårdare med.

 
 
 

Publicerad: må 24 jun 2019.