Use2Use design toolkit

The Use2Use design toolkit

Designverktyg för en cirkulär ekonomi

​Cirkulär ekonomi är något som ofta tas upp som en av lösningarna för att skapa ett hållbart samhälle. Men hur kan en omställning från dagens linjära ”köp-och-släng” ekonomi till cirkuläritet underlättas i praktiken? Chalmersforskarna Anneli Selvefors och Oskar Rexfelt lanserar nu ett set med fem nya designverktyg för att främja utvecklingen av produkter och tjänster speciellt anpassade för cirkulär konsumtion.
​Om vi kan göra det lättare och mer attraktivt för fler att främst konsumera cirkulärt, att till exempel hyra produkter och köpa/sälja second hand, så kan tillgängliga produkter och resurser utnyttjas på ett mer effektivt sätt. Detta kan resultera i minskat avfall och minskat behov av att ständigt utvinna nya råvaror.
 

Idag är det för krångligt att konsumera cirkulärt

Trots många cirkulära initiativ av företag och samhällsaktörer så har det inte skett några stora förändringar i hur vi konsumerar. Många hushåll har till exempel mängder med fungerande men oanvända mobiltelefoner och klädesplagg hemma som hade kunnat nyttjas av andra. Det är fortfarande ofta för krångligt att konsumera cirkulärt jämfört med att köpa nytt och sedan slänga, eller lagra produkterna, när man inte längre behöver dem
 
Oskar Rexfelt–  Det finns självklart olika anledningar till hur vi människor beter oss. Men i grund och botten handlar det ofta om vana och att vi väljer det som känns enklast och tryggast. Även om det finns ett hållbarare alternativ så kommer vi inte att välja det om tröskeln är för hög. Man låter helt enkelt sin gamla mobiltelefon ligga i en låda för att det är det enklaste alternativet, säger Oskar Rexfelt, forskare på avdelningen Design & Human Factors.
 

Produkter måste designas för en cirkulär ekonomi

Så länge det är för osmidigt, ofördelaktigt och osäkert att återanvända produkter och sedan cirkulera dessa vidare så kommer en cirkulär konsumtion aldrig att fungera. I sin forskning har Anneli och Oskar därför valt att fokusera på konsumentens roll i den cirkulära ekonomin och undersökt vad cirkuläritet innebär för människor i vardagen. De har sett att en bidragande orsak till att cirkulär konsumtion inte är lockande är att många produkter idag utformas för linjär konsumtion, alltså för att köpas, användas, och sedan slängas. Produkterna är helt enkelt inte designade för att cirkuleras mellan flera användare.
 
Anneli Selvefors

–  Hållbar design handlar inte bara om att välja material och effektivisera produktionsprocesser. Vi måste börja ifrågasätta vilka produkter som sätts på marknaden och hur de bör designas för att kunna cirkuleras och nyttjas av fler, säger Anneli Selvefors, forskare på avdelningen Design & Human Factors. 

Företag kan skapa cirkulära erbjudanden

För att företag ska kunna skapa erbjudanden som gör cirkuläritet attraktivt behöver de en förståelse för vad cirkulära konsumtionsalternativ innebär för människors vardagsliv, till exempel i form av planering, tidsåtgång och ansträngning, samt vilka nya krav detta ställer på de produkter och tjänster de erbjuder. Hittills har det dock funnits få konkreta verktyg som kan stödja företag att öka sin förståelse och utforska hur deras produkt- och tjänsteerbjudanden bör utformas så att de är anpassade för cirkulär konsumtion.
 

The Use2Use Design Toolkit

Use2Use design toolkitAnneli och Oskar har de senaste åren varit drivande i ett forskningsprojekt för att utveckla nya metoder och designverktyg i syfte att stödja företag att designa för cirkulär konsumtion. De lanserar nu ”the Use2Use Design Toolkit” – ett unikt set med fem designverktyg som fokuserar på konsumentens roll för cirkuläritet och möjligheter att underlätta cirkulära konsumtionsprocesser. 

Verktygen syftar till att stödja olika delar av designprocessen; att förstå konsumenters behov och krav, att generera idéer för cirkulära produkter och tjänster, samt utvärdera koncept för cirkulära erbjudanden.

Thinking activation pack
Det första verktyget
”Use2Use Thinking Activation Pack” är ett utbildande verktyg som kan användas av alla som vill lära sig mer om cirkuläritet och är nyfikna på hur insikter om konsumentens vardag kan peka på nya designmöjligheter. Verktyget består av utbildande kort med nyckelinsikter från Annelis och Oskars forskning.

De andra verktygen är utformade för att stödja olika aktiviteter i de tidigare faserna i en designprocess. Två av verktygen kan användas i en utforskande fas för att skapa förståelse för viktiga behov och krav. 


Circular journeys packMed ”Circular Journeys Exploration Pack” kan man utforska hur man som konsument upplever  den cirkulära processen föratt enklare kunna identifiera kritiska aktiviteter och praktikaliteter som kan hindra cirkuläritet. Verktyget består av ett set med bitar som gör det lätt att modellera olika typer av konsumtionsprocesser och beskriva vad människor gör, vilka beslut de tar och hur de upplever olika delar av processen. Genom att få en ökad förståelse för dessa aspekter blir det lättare att identifiera hur produkter och tjänster kan designas för att göra det enklare att konsumera cirkulärt.

Multiple use”Multiple Use-Cycles Exploration Pack” syftar till att bygga förståelse för hur det kan kännas att vara en av användarna i en lång kedja av konsumenter som (åter-)använder en viss produkt. Verktyget består av diskussionskort som var och ett lyfter upp ett specifikt behov eller något som konsumenterna kan vara oroliga för. Detta verktyg belyser vikten av att designa för multipla användningscykler och ta hänsyn till de behov och krav som blir extra viktiga när produkter cirkuleras mellan många användare.


Förutom verktyg som bygger förståelse för vad cirkuläritet innebär från ett användarperspektiv ingår verktyg för att stödja idégenerering och utvärdering av designkoncept. circulation pack”Circular Designs Ideation Pack” belyser designstrategier som är extra viktiga att beakta vid utveckling av produkter och tjänster för cirkulär konsumtion. Verktyget består av triggerkort med frågor och inspirerande exempel som pekar på olika designmöjligheter. 


Evaluation pack”Circular Designs Evaluation Pack” kan användas för att utvärdera koncept för cirkulära produkter och tjänster. Verktyget består av en utvärderingsmatris där nyttan för användaren, organisationen och miljön utvärderas utifrån både potential och implementation.
 
–  Med designverktygen vill vi öka företagens handlingskraft och bidra till att fler aktörer utvecklar den kompetens som behövs för att designa erbjudanden så att cirkulär konsumtion blir en självklar del av människors vardag, säger Anneli och Oskar.
 
Nu börjar arbetet med att sprida verktygen till företag och andra relevanta samhällsaktörer. Genom ett nytt forskningsprojekt – Design för cirkulär konsumtion – nyligen beviljat av Familjen Kamprads stiftelse kommer Anneli och Oskar under tre år att undersöka hur verktygen kan bidra till utvecklingen av lösningar som framgångsrikt bidrar till omställningen till en cirkulär ekonomi.
 

Var kan jag läsa mer?

Verktygen och en sammanfattning av forskningen finns på: www.use2use.se
 
Selvefors, A., Rexfelt, O., Renström, S. & Strömberg, H. (2019) Use to Use – A user perspective on product circularity. Journal of Cleaner Production, Vol. 223, pp. 1014-1028.
Rexfelt, O. & Selvefors, A. (2019) A Toolkit for Designing Products and Services Fit for Circular Consumption. Paper presented at the EcoDesign 2019 International Symposium. Yokohama, Japan.

Uppmärksammas av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien

Forskningen och verktygen har redan fått mycket uppmärksamhet och har i år bland annat utsetts av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien till ett av 100 svenska forskningsprojekt som kan bidra till att Sverige kan möta framtidens komplexa utmaningar och skapa nya möjligheter till hållbar konkurrenskraft.
 

Vilka är forskarna?

Anneli Selvefors

Anneli SelveforsDr. Anneli Selvefors disputerade 2017 på temat design för hållbara vardagsaktiviteter och har sedan dess fortsatt att utforska designmöjligheter som kan stödja fler människor att leva ett hållbart liv. Hennes forskning adresserar hållbar konsumtion i en vid bemärkelse inklusive möjligheter för en övergång till en cirkulär ekonomi.
Under de senaste åren har hon undersökt hur cirkuläritet kan stödjas från ettanvändarperspektiv och hur produkter och tjänster kan utformas för att möjliggöra ett cirkulärt vardagsliv. Anneli är inbjuden expert i referensgruppen för fokusområde design för cirkuläritet upprättad av Delegationen för cirkulär ekonomi.
 

Oskar Rexfelt

Oskar RexfeltDr. Oskar Rexfelt är docent i användarcentrerad design, med stor forskningserfarenhet gällande konsumenters acceptans av hållbara sätt att konsumera. Oskar disputerade 2008 på temat tjänsteutveckling med användaren i fokus och publicerade sin första artikel på temat redan 2006. Under de senaste åren har han fördjupat sig i hur cirkulär konsumtion kan bli en självklar del i människors vardagsliv. 
Ett återkommande tema i Oskars forskning är utveckling av metoder anpassade till industrins behov. För närvarande undervisar Oskar i Chalmers masterskurs ”Circular Economy”, samt ett antal kurser på området användarcentrerad design.
 

Finansiering

Projektet och utvecklingen av designverktyget har finansierats av Familjen Kamprads stiftelse
 

Sidansvarig Publicerad: on 01 jul 2020.