Hållbarhet

Industri, material och transport är områden som idag står inför stora utmaningar när det gäller miljöpåverkan, utsläpp av växthusgaser, sociala frågor och en ekonomisk global konkurrens som näringslivet måste förhålla sig till.​

För att kunna skapa ett samhälle med goda levnadsförhållanden, och samtidigt inte riskera kommande generationers behov, behövs forskning där hållbarhet är en självklar del. Material, produktion och användning av produkter, tillsammans med säkra och hållbara transporter spelar en nyckelroll i en framtid med ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. 

Bild på Rikard Söderberg
— Det är min övertygelse att företag och samhällsaktörer som tar utmaningarna för att skapa en hållbar framtid, är de som kommer att klara sig bäst, säger Rikard Söderberg, prefekt vid Institutionen för industri- och materialvetenskap.


Hållbarhet i flera led

När vi konsumerar, utformar och producerar produkter och tjänster så finns det alltid en påverkan i flera led. Upptäckter av nya materialegenskaper och utvecklingen av produktionssystem möjliggör vilka produkter som kan tillverkas, i både små och stora volymer. Önskemål och förändringar av nya produkter påverkar i sin tur produktionssystemen och materialutvecklingen. 

Bild på Anneli Selvefors
En hållbar framtid kommer inte bara kräva ny teknik, utan också återanvändning av resurser i en cirkulär ekonomi. Den cirkulära ekonomins möjligheter är kopplad till materialval, produktuppbyggnad och produktionsprocesser. 

Det går inte att isolera forskningsområden, utan det krävs en medvetenhet om hur hållbarhet påverkas i flera sammanhang, och att det finns ett samspel mellan ekonomiska, ekologiska och sociala värden.
Anneli Selvefors är utsedd till expert i Delegationen för
cirkulär ekonomi, ett rådgivande organ till regeringen.

Hållbarhet handlar inte om enskilda innovationer

Institutionen för industri- och materialvetenskaps forskning täcker hela den industriella processen från behov till färdig produkt. Eftersom kompetenser finns över hela kedjan skapas mycket goda förutsättningar för att kunna ta ett helhetsgrepp kring hållbarhet. En omställning till hållbarhet kommer inte handla om enstaka banbrytande innovationer utan om ett gediget arbete på alla fronter. 

Medvetenhet och genomslag för hållbarhet inom forskningen 

Att ta in hållbarhet som en parameter är relativt nytt inom teknikforskningen, och det har därför varit viktigt att skapa en medvetenhet kring begreppet. Ett sätt har varit att göra konceptkartläggningar där man har fått reflektera och beskriva hur forskningen relaterar till ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. 
Bild på Björn Johansson

— När vi började med detta runt 2010 så steg medvetenheten och förståelsen för hållbarhet direkt. Det skedde till exempel en markant ökning av publikationer som tog upp hållbarhet, säger Björn Johansson, forskare inom hållbara produktionssystem.


Graf som visar publikationer med ordet hållbarhet i titeln
Diagrammet visar en kraftig ökning av publikationer med begreppet hållbarhet i titeln.

Idag är hållbarhet mer etablerat och medvetenheten är generellt högre i hela samhället. Det finns också en gräns för hur mycket man kan arbeta med att skapa medvetenhet kring ett begrepp, vilket förklarar varför kurvan i diagrammet planar ut efter en kraftig ökning. Fokus ligger nu på att forskningen skapar ett reellt genomslag i samhället när det gäller hållbarhet.

Institutionen för industri- och materialvetenskap har idag över 200 forskningsprojekt och 600 publikationer som är direkt relaterade till hållbarhet. 

En av forskningens stora fördelar är att man är med tidigt i processen vilket ger ett stort genomslag i utvecklingen av nya material, produkter, system och metoder. Det finns också större möjligheter att samarbeta över ämnesgränserna och ta ett bredare perspektiv. Forskare har även stort inflytande på nästa generations ingenjörer eftersom man är med och utformar de högre utbildningarnas innehåll där hållbarhet är en självklar del.

Impact cases

Inom områdena hållbar tillverkning, hållbara produktionssystem och hållbar produktutveckling har vi samlat 31 impact cases där forskningen har fått ett direkt genomslag i samhället.

Impact case 1 Impact case 2 Impact case 3  
Varje case collection öppnas genom att klicka på bilden.

Sidansvarig Publicerad: ti 29 okt 2019.