Wernstedtska resestipendiet

Wernstedtska resestipendiet instiftades av Carl Melchior Wernstedt (1886-1973), arkitekt SAR och professor och lärare i arkitektur vid Chalmers. Stipendiet kan sökas av arkitekter som ännu inte fyllt 35 år och som har  avgångsbetyg från Chalmers.

Ändamål

Arkitekter med konstnärlig begåvning eller anlag för vetenskaplig forskning, som avlagt examen vid Chalmers tekniska högskola och är yngre än 35 år kan ansöka om Wernstedtska resestipendiet. Stipendiet avser en längre sammanhängande vistelse utomlands. Stipendiet delas ut av Wernstedtska Stipendiestiftelsen för konstnärlig och vetenskaplig forskning. Stiftelsen har till ändamål att genom utdelande av stipendier för resor utomlands främja konstnärlig och vetenskaplig forskning inom arkitekturens område.

"Stipendium må utdelas till arkitekt med konstnärlig begåvning eller anlag för vetenskaplig forskning, som avlagt arkitektexamen vid Chalmers tekniska högskola och som vid ansökningstidens utgång ännu icke fyllt 35 år. Vid ansökan skall uppgift lämnas om resans ändamål, kortfattad resplan, tid för resan samt beräknade kostnader."

Resan och reseberättelsen behöver färdigställas två år efter att stipendiebeloppet är utbetalt. Stipendiaten kan bli återbetalningsskyldig om inte resan genomförs enligt ansökan och redovisas genom en reseberättelse inom två år efter att stipendiebeloppet är utbetalt

Om stipendiet

Av stiftelsens årliga nettoavkastning skall minst en tiondel läggas till kapitalet, varefter återstoden skall användas för utdelning av stipendier. Beloppet som delas ut årligen varierar men ligger mellan 250 000 – 300 000 kronor, vilket kan uppdelas på flera stipendier.

Ansökan

Ansökningsperiod: 1 februari – 7 april 2024

Ansökan skall innehålla följande uppgifter:

  • CV
  • Kontaktuppgifter till sökande
  • Uppgifter om resans syfte
  • Kortfattad resplan
  • Tid för resan
  • Beräknade kostnader
  • Personbevis
    Personbevis kan beställas via Skatteverkets hemsida.

Ladda upp dina ansökningshandlingar här

Kontakt

Andreas Lidholm, ordförande för stipendiestiftelsen

andreas.lidholm@lansstyrelsen.se

Historik

Carl Melchior Wernstedt (1886-1973) tillhörde en gammal adelssläkt och var son till borgmästaren Lago Johan Axel Wernstedt och Hanna Ringborg, Strängnäs. Han gifte sig 1918 med grevinnan Margareta Charlotta Funck. Melchior Wernstedt var elev vid Chalmers tekniska läroanstalt 1906-09. Studierna fortsatte vid Akademien i Stockholm 1909-10. Tillsammans med några studiekamrater avbröt han studierna i protest mot utbildningens konservativa utformning. Tillsammans med några andra elever bildade han i egen regi Klara skola, ledd av unga på den tiden framstående arkitekter. 

Melchior Wernstedt företog många studieresor runt omkring världen under åren. Han var förste arkitekturprofessor vid Chalmers mellan 1923-1951.

På 30-talet hade Chalmers fått ett nytt område för expansion, Nya Chalmers, vid Gibraltargatan. Där hade efter tävling byggts institutioner för kemi och fysik. Chalmerska byggnadskommittén bildades och den bestod av rektor, berörda professorer, det vill säga de som stod i tur att få nybyggnader, representanter från industrien, en arkitekt vald av SAR, samt Wernstedt som arkitekt för all nybyggnation. Chalmers hade förvärvat Gibraltar Herrgård, som kom att hysa Arkitektkontoret för Chalmerska byggnadskommittén. Denna fick sina statsanslag direkt från finansdepartementet utan Byggnadsstyrelsen som mellanhand. Wernstedt utarbetade alla planer för högskolans utbyggnad och skapade under ständig ekonomisk knapphet funktionell och miljömässigt god arkitektur.

Efter pensioneringen 1951 fortsatte Wernstedt att leda arkitektkontoret ända till 1962, då Byggnadsstyrelsen övertog ansvaret för vidare byggnation både vid Chalmers och KTH. Allt vad Wernstedt har ritat för Chalmers är överfört till Chalmers centralarkiv och det som är bevarat efter hans övriga uppdrag kan sökas på Regions- och stadsarkivet i Göteborg.

Taggar: