Jämställdhet, likabehandling och mångfald i utbildningen

Bild 1 av 1
Två människor som pratar utomhus

Som student på Chalmers ska du ges lika förutsättningar till lärande och alltid känna dig inkluderad i utbildningen. Du ska också få de kunskaper som krävs för att i din profession kunna bidra till jämställdhet, likabehandling och mångfald i samhället.

För att nå dessa mål har vi tagit fram en strategi kring jämställdhet, likabehandling och mångfald. Från och med läsåret 2022–23 har program på grundläggande nivå särskilda lärandemål och kurser med integrerade inslag om jämställdhet, likabehandling och mångfald. Våra masterprogram kommer få dessa inslag i kurser från och med läsåret 2023–24.

Detta innebär att du som student kommer att läsa minst en obligatorisk kurs som innehåller perspektiven jämställdhet, likabehandling och mångfald. Målet är att alla studenter som utexamineras från Chalmers ska ha med sig medvetenhet och kompetens för att kunna bidra till jämställdhet, likabehandling och mångfald i samhället. Det gäller både som ledare och kollega på en arbetsplats och i rollen som utvecklare, leverantör och förvaltare av produkter, system och tjänster. Utöver de obligatoriska inslagen kommer du också kunna läsa valbara kurser för att fördjupa dig inom området.

Inkluderande undervisning

I Chalmers strategi ingår även att undervisningen ska utformas och genomföras så att alla studenter får lika goda förutsättningar till lärande och examination oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och ålder samt social bakgrund. Undervisningen ska vara inkluderande för alla studenter, det vill säga inte förstärka stereotyper eller vara diskriminerande. Det kan även handla om att ge lika möjlighet till aktivt deltagande i lärandeaktiviteter, vilket är särskilt relevant för kurser där studenter förväntas samverka med varandra, som i seminarier, grupparbeten och projekt.

Efter varje avslutad kurs skickas en kursenkät ut där de studenter som läst kursen får möjlighet att utvärdera den och lämna feedback till Chalmers. För att fånga studenternas upplevelse av jämställdhet, likabehandling och mångfald i kursen, innehåller kursenkäten obligatoriska frågor om lika möjligheter till lärande samt möjligheten att känna sig välkommen och sedd i undervisningen.

Vi arbetar även aktivt med inkludering i studiemiljön och för att våra campus ska vara fria från diskriminering och trakasserier. För oss är det viktigt att alla som vistas på våra campus känner sig trygga och inkluderade, och det är något vi lägger stort fokus på att föra vidare till alla våra studenter.

Studie- och arbetsmiljö

På Chalmers ska inga studenter eller medarbetare riskera att drabbas av ohälsa eller skadas på grund av sin arbetsmiljö.

Trygg på Chalmers

Trygg på Chalmers är där du som anställd eller student kan lära dig mer om vad trakasserier och sexuella trakasserier är och rapportera oönskat beteende, både om du har upplevt det själv eller bevittnat det.

Jämställdhet

Chalmers grundläggande värderingar – kvalitet, öppenhet, delaktighet, respekt, mångfald – ska genomsyra hela vår verksamhet, från föreningslivet inom Chalmers studentkår till våra forskningssamarbeten med externa parter.