Arrangemang i sektionslokaler

Bild 1 av 1
personer inomhus

Om du planerar arrangemang eller en fest behöver du anmäla detta via formulär och följa Chalmers policy och regler.

Anmälan av arrangemang

Alla arrangemang/sammankomster där alkoholförtäring i studerandesektionens serveringsyta ingår ska anmälas via formuläret. Vid sådana arrangemang/sammankomster gäller bland annat att en nykter ansvarig person ska finnas på plats hela tiden. Chalmersvakten kommer i mån av tid att kontrollera anmälda fester.

Arrangemang/sammankomster i studerandesektionens serveringsyta där alkoholförtäring inte ingår får anmälas via formuläret, detta kan vara bra för att väktarna ska känna till att det pågår en aktivitet i lokalen. Innan arrangemang/sammankomst anmäls ska användandet vara godkänt enligt studerandesektionens rutiner.

Formulär för anmälan av arrangemang

Övriga arrangemang 

Vill du låna en annan lokal, eller en yta utomhus på Chalmersområdet, kontaktar du Serviceavdelningen för godkännande och avtal, salsbokningen@chalmers.se eller 031-7728800

Rutin för föranmälningar av manifestationer på campus

Arrangörer ska i förväg anmäla önskemål om att genomföra politiska manifestationer inom Chalmers campus och lokaler. Med politisk manifestation menas här en organiserad samling eller opinionsbildande aktivitet med syfte att framföra en åsikt av politisk karaktär. Anmälan skickas till Chalmers registrator, registrator@chalmers.se

Anmälan ska innehålla:

 • Arrangör (organisation och/eller ansvarig person) och kontaktuppgifter
 • Arrangemangets namn
 • Ändamål och format
 • Tidpunkt och plats för arrangemanget
 • Förväntat antal deltagare
 • Övrigt av vikt för bedömning av anmälan

Processen syftar till att komma överens med arrangören om ramar för genomförandet genom en dialog där tidpunkt, plats, format, och så vidare, diskuteras och att eventuella åtgärder för att säkra en trygg, öppen och inkluderande miljö vid arrangemanget vidtas samt kommunikation av aktiviteten.

Regler på campus

Svensk alkohollagstiftning gäller på campus, det innebär bland annat att utbildning i ansvarsfull alkoholhantering, SUS-utbildning, och tillstånd från kommunens tillståndsenhet krävs för att få servera alkohol. Tillståndsenhetens permanenta utskänkningstillstånd, som även omfattar servering till allmänheten, finns enbart i kårhuset.

På campus finns ytterligare tre pubar med permanent utskänkningstillstånd begränsat till studenter:

 • Kajsabaren i Elektrohuset
 • Golden-I på Vasa-området
 • 11:an på Lindholmen

I övrigt ges tillfälliga utskänkningstillstånd. Varje studerandesektion får maximalt tolv tillfälliga tillstånd per år. Festansvariga studenter och personal ska gå en SUS-utbildning och vara nyktra.
För anmälan av arrangemang i sektionslokalens serveringsyta eller bokning av utomhusytor och övriga högskolelokaler, se.

Alkohol och droger

En alkohol- och drogfri arbetsplats är en förutsättning för en god arbetsmiljö. Arbete och studier hör inte ihop med alkohol och droger. Chalmers accepterar inte att medarbetare, studenter eller annan som tjänstgör vid Chalmers, är påverkad av alkohol eller droger i tjänsten eller studierna.

Övergripande principer för Chalmers campus när det gäller alkohol och droger:

 • Alkoholfria alternativ ska alltid finnas
 • Alkoholhets får ej förekomma
 • I tjänst eller studier får man ej vara påverkad av alkohol eller droger
 • Vi engagerar oss och tar ansvar när en student eller medarbetare visar tecken på hög alkoholkonsumtion
 • Attityderna ska stötta en öppen diskussion om alkohol- och drogrelaterad hälsa
 • Högskolan har en restriktiv hållning till att upplåta lokaler till privatpersoner, såväl medarbetare som studenter

Serveringstillstånd

Chalmers Studentkårs styrdokument

Vid akut situation - ring 112

Vid akut situation larma ambulans, brandkår eller polis - ring 112. Behöver arrangören hjälp av Chalmersvakten, ring 031-7724499. Alla arrangemang ska organiseras så att risken för händelser som fordrar akut hjälp minimeras.

Säkerhet och krissituationer

Vid akut fara för liv, egendom och miljö: - Ring 112 för att nå ambulans, polis, räddningstjänst/brandkår, giftinformation, jourhavande läkare - Informera därefter även Chalmers på larmnummer 031–772 4488 - Vid behov av akut väktarstöd, ring Chalmersvakten (jourväktare) 031-772 4499