C A Adelskölds resestipendiefond vid Chalmers tekniska läroanstalt i Göteborg

Ett resestipendium för elktro-ingenjörer.

Stipendier till resor i utlandet åt svenskfödda elever från Chalmers tekniska läroanstalt i Göteborg, företrädesvis åt sådana som egna sig åt elektricitetens praktiska användning.

Vem kan söka stipendiet

Alla studenter vars utbildning är riktad mot Elektro kan söka. 
Följande är hämtat ur stadgarna:
"För stipendiets erhållande erfordras:

a) att ha gjort sig känd för sedlighet, flit och ett berömligt uppträdande, att äga god hälsa, att ha visat livligt intresse för ingenjörsyrket, erhållit tidsenlig allmänbildning och grundlig teknisk underbyggnad jämte nödvändig praktik, för att kunna ha fullt gagn av en studieresa i utlandet;

b) att vara högst trettio (30) år gammal, samt

c) att vara mäktig hälst två eller åtminstone ett av engelska, tyska eller franska språken. I sistnämnda fall är dock önskvärt, att stipendiaten kan meddela sig på det lättlärda Esperanto."

En student kan tilldelas stipendiet högst två gånger.

Ansökan

Ansökningsperiod: 15 december - 10 februari årligen.

Observera: Studieresen får ej påbörjas innan det att fonden lysts ut, 15 december.

Ansökan skall innehålla uppgift om resans syfte, preliminär resplan, kostnadskalkyl samt kontonummer (endast siffror). Till din ansökan bilägger du också betygsutdrag eller styrker på annat sätt uppnådda resultat. Inga särskilda ansökningsblanketter finns.

AnsökningsformulärAnsök genom denna länk. Ansökningsformulär öppnas upp i separat flik. Observera att länken endast fungerar under ansökningsperioden.

Tilldelning sker innan sommaren.

Birgitta Rorsman
  • Handläggare, Lednings- och högskolegemensamt stöd, Chalmers verksamhetsstöd

Historik

Major Claes Adelsköld upprättade i Stockholm i februari 1906 en resefond vid Chalmers med en donation om 20 000 kr. Donationsbrevet ger en mycket målande beskrivning av upprinnelsen till fonden:
 
”Under anställningsåren 1840 och 41, vid 3:dje batteriet af Kungl. Göta Artilleriregemente, bereddes mig, genom välvilligt tillmötesgående af dåvarande föreståndaren för ”Chalmerska Institutet”, professor Palmstedt, tillfälle att på lediga stunder från det militära tjänstgöringen, bevista lektionerna i ritning och maskinarbete vid detta institut.

Med aldrig glömd tacksamhet för denna undervisning, hvaraf jag sedermera såsom praktiserande ingeniör, haft den största nytta, och med vunnen erfarenhet om vikten af att de som egna sig åt de tekniska yrkena, erhålla en grundlig utbildning genom, ej blott omfattande teoretiska studier och praktiskt arbete utan äfven genom resor i främmande länder för vinnande av personlig bekantskap med framstående ingeniörer och inhämtande av kännedom om där förekommande storartade arbeten och anläggningar, tillåter jag mig till Chalmers tekniska läroanstalt i Göteborg donera ett belopp af tjugotusen (20,000) kronor till bildande af en fond, hvaraf räntan är afsedd att användas som bidrag till sådana studieresor.”

Adelsköld ger även läroanstalten rätt att inte bara utdela stipendiet i svenska kronor utan även i ”annan blivande svensk myntenhet”.  Adelsköld verkar ha varit en mycket internationellt sinnad man då han även uppmärksammar språket ”Esperanto, som nu börjas att talas öfverallt”.

Han önskade även att hans namn hemlighölls fram till sin död, då fondens skulle få hans namn.

Adelsköld föddes 1824 på Nolhaga i Alingsås. Han var löjtnant vid Värmlands fältjägarregemente och bildade väg-och vattenbyggnadskåren vid det samma. Han examinerades från Chalmers 1844. Under 26 års tid var Claes järnvägsbyggare och tog fram förslag på över 300 mil av Sveriges enskilda järnvägar och var själv med och byggde över 70 mil, samt uppförde byggnader i anslutning till dessa. 1862 blev han chef i norra väg- och vattenbyggnadsdistriktet samt major vid kåren. 1891 blev han ordförande i kanaldirektionen. Han var även ledamot av riksdagens första kammare 1875-93. Claes utsågs till preses (ordförande) för vetenskapsakademin 1879. Han ägde under några år Steninge slott där han förde ett rikt sällskapsliv, med bland annat prins Oscar (Oscar II), Claes flyttade senare tillbaka till Alingsås och slutligen till den nyuppförda Adelsköldska villan i Villastaden på Östermalm. Han skrev även en rad böcker.

-------------------------
Stiftelsen Claes Adolf Adelskölds resestipendiefond vid Chalmers tekniska läroanstalt i Göteborg förvaltas av Chalmersstiftelsen.

Den ingår i samförvaltningen "Anknutna stiftelser".

 

Utdelning 2019: Totalt delades fyra stipenier om 20 000 kr ut till fyra studenter (en har återbetalat). Två studenter på Elektroteknikprogrammet fick stipendium för ett års utlandsstudier vid Nanyang Technological University (NTU), Singapore för att studera bl a inbyggd digital teknik. En student på Elektroteknikprogrammet fick stipendium för att åka till University of New South Walesi i Australien och lära sig mer om solenergi-teknik. 
 
Utdelning 2018: Fyra studenter beviljades medel ur fonden för utlandsstudier. De delade på ett disponibelt belopp om 50 000 kr. En av studenterna kunde tyvärr inte genomföra resan och pengarna återgick då till fonden.  

Taggar: