A.H. Lindfors stipendiefond

Stipendium för studerande eller utexaminerade skeppsbyggare vid Chalmers.

Vem kan söka stipendiet

Alla Chalmerister som studerar det praktiska eller teoretiska skeppsbyggeriet är välkomna att ansöka ur fonden. Du skall dock vara född i Sverige, under 30 år och helst ha praktisk erfarenhet av skeppsbyggeri.

Grundkriterium:
Studier som är av särskilt intresse och av nytta för svensk sjöfartsnäring. Sökanden ska vara verksam vid Chalmers.

Vid konkurrens om tillgängliga medel prioriteras ansökningar där ämnet berör skeppsbyggnadsteknik/fartygskonstruktion/naval architecture (applicerat på alla typer av båtar, t.ex. fritidsbåtar, tävlingsbåtar, handelsfartyg, marina drönare).

Ursprungligt ändamål

”till de ynglingar, som ägna sig åt skeppsbyggeriyrkets praktiska utöfvande och utbilda sig såsom arbetsledare och verkmästare.” stipendiaten skall vara ”svensk född, ej öfver 30 år, hafva minst 18 månader praktiskt arbetat som arbetare med goda vitsord å skeppsvarv eller verkstad, där fartyg byggas, under minst ett år studerat vid Chalmers tekniska läroanstalts skeppsbyggeriafdelning”, ” hvarjämte sökande skall förbinda sig att under tolf månader efter stipendiets erhållande i Sverige eller utlandet praktiskt arbeta å fartygsbyggnad eller i pannverkstad såsom arbetare eller förman.”

Om lämplig sökande, som ämnar utbilda sig till arbetsledare, icke förefinnes vid ansökningstidens utgång, må stipendium utdelas till sökande, som antingen:
a) för sin vidare utbildning ämnar arbeta å ritkontor eller därmed jämförlig avdelning vid skeppsvarv, i vilket fall stipendiaten skall förbinda sig att efter stipendiets erhållande under 12 månader arbeta å sådant kontor eller avdelning samt att vid utgången av denna tid inkomma med skriftlig redogörelseför sina rön och erfarenheter från arbetet under stipendieåret; eller
b) ämnar idka studier inom något speciellt område eller av något särskilt ämne, tillhörande det praktiska eller teoretiska skeppsbyggeriet, som vid den ifrågavarande tidpunkten är av särskilt intresse och vars studium kan komma vår skeppsbyggerinäring till nytta.

Sökande som tilldelats stipendium för ovan nämnda specialstudier behöver inte förbinda sig att arbeta ett helt år efter mottagande men måste återkomma med skriftlig rapport efter användande av stipendiet.

Då det ursprungliga huvudändamålet knappast är tillämpbart idag utlyses fonden, efter bedömning av Rickard Bensow, Professor på Avdelningen för marin teknik, främst mot det sekundära ändamålet i punkt (b) ovan.

Ansökan

Ansökningsperiod 15 december - 10 februari, årligen.

Ansökan sker genom elektronisk ansökningsblankett genom länken nedan/Apply by using link below:

AnsökningsformulärAnsök genom denna länk. Ansökningsformuläret  öppnas upp i separat flik. Observera att länken endast fungerar under ansökningsperioden.

Till din ansökan skall du bilägga ett personligt brev som skall innehålla:

 

  • Motivering till varför du skall tilldelas stipendiet
  • Vad du praktiskt avser använda medlen till
  • Ansökt belopp och kostnadskalkyl
  • Vid vilken institution du är antagen och inom vilket program du läser, samt termin, eller när du utexaminerades
  • Kontonummer (endast siffror), gäller bara studenter
  • Till din ansökan skall också biläggas betygsutdrag eller annat som styrker dina uppnådda resultat

Kontakt

Birgitta Rorsman
  • Handläggare, Lednings- och högskolegemensamt stöd, Chalmers verksamhetsstöd

Historik

På professor A H Lindfors sextifemårsdag erhöll han 2000 kr i insamlade gåvor från: forna arbets- och verkstadskamrater, från före detta elever, nu ute i praktisk verksamhet, samt från redare, verkstäder, assurancebolag och andra vänner för att upprätta en fond vid Chalmers år 1910. Fonden erhöll senare ytterligare tilläggsdonationer och en särskilt stor donation på hans 70-årsdag om 17 000 kr från varvsindustrin Götaverken.

Anders Henrik Lindfors föddes 1850 i Lund och var son till kyrkoherde, fil. dr, akademiadjunkt Johan Otto Lindfors och C.C.J. Forshaell. Han tog skeppsbyggmästarexamen i Göteborg 1874 och fortsatte studera maskinbyggnad i Stockholm. Han gjorde ett flertal studieresor runt Europa och till USA. Han arbetade på mekaniska verkstäder och skeppsbyggeriskolan i Göteborg och tog sig 1881 till USA och arbetade på ritkontor där. 1894 blev han lektor i skeppsbyggeri vid Chalmers och 1911 professor. Han pensionerades 1916.

Särskilda arbeten som märktes är 3 000-tons flytdockan för Eriksberg och 12 000-tons flytdockan för Götaverken. Han ritade en rad anläggningar, pumpar, kompressorer, torvmaskiner, sågverk, ångare, kranar och 12 fartyg vid Kockums, bland mycket annat. ”Att Göteborg blev ett centrum för skeppsbyggeri i Sverige torde till mycket stor del räknas som ett resultat av Lindfors verksamhet, hans auktoritet och hans lärarkapacitet”, skriver Gösta Bodman i sin Chalmersmatrikel.

Utdelning 2021: ​Tre studenter fick dela på stipendier om sammanlagt 54 000 kr för genoimförande av examensarbeten.

Utdelning 2020:​ En student fick ett stipendium på drygt 17 000 kr för inköp av arbetsredskap.

-------------------------
Stiftelsen A. H. Lindfors´ stipendiefond förvaltas av Chalmersstiftelsen.
Den ingår i samförvaltningen "Anknutna stiftelser".

Taggar: