Nyheter: Trackshttp://www.chalmers.se/sv/nyheterNyheter från Chalmers tekniska högskolaTue, 05 Jul 2022 11:30:23 +0200http://www.chalmers.se/sv/nyheterhttps://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Tracks2021.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Tracks2021.aspxNytt koncept utbildar över gränserna<p><b>Tracks är ett nytt utbildningskoncept på Chalmers tekniska högskola som innehåller valbara, tvärdiciplinära kurser och utveckling av nya lärandemiljöer. Syftet är bland annat att möta studenternas behov av en mer individualiserad och flexibel studiegång. Det är en av de största satsningarna inom utbildningsområdet i Chalmers 190-åriga historia.​​ </b></p><div><span style="background-color:initial">Satsningen Tracks, som finansieras av Chalmersstiftelsen, erbjuder valbara Trackskurser för Chalmers studenter årskurs 2–5 och för Chalmers alumner. Inom ramen för Tracks utvecklas även en samlad lärandemiljö på Campus Johanneberg som bland ann</span><span style="background-color:initial">at kommer innehålla olika projektrum, verkstäder för olika material och datorresurser för maskininlärning. Här ska studenter, forskare och lärare från olika institutioner samverka under ett och samma tak. Om allt går enligt plan, blir det invigning i början av 2022.</span></div> <div> <h3 class="chalmersElement-H3"><span>Hållbar utveckling​ kräver samarbete</span></h3></div> <div><span style="background-color:initial"></span>I maj 2019 startade den första pilotomgången av Tracks och nu är kurserna i full gång. Chalmersstudenter från 31 av 40 masterprogram fanns representerade i Trackskursena förra året, och tanken är att studenterna ska mötas över programgränserna och ta sig an aktuella och verklighetsbaserade utmaningar tillsammans. </div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div>– Jag tror att många unga ingenjörer idag vill bidra till en hållbar utveckling och de problem vi står inför kräver ju systemförändringar. Därför måste vi vara förberedda på att arbeta gränsöverskridande om vi ska kunna bidra till en hållbar omställning, säger Tracksstudenten Emilia Sandolf, som till vardags läser masterpogrammet Industrial Ecology.</div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div>I Chalmers Trackskurser får studenter prova på ett tvärdisciplinärt arbetsätt. Det kan handla om att samarbeta kring aktuella utmaningar inom hälso- och sjukvårdssektorn, transportbranschen eller tillsammans ta sig an frågeställningar kopplade till etik och AI. Tracksläraren Kathryn Strong Hansen, som ansvarar för kursen <em>Emerging Technology – Ethics Through Fiction</em>, berättar om sin syn på Trackskonceptet:</div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div>– För mig handlar Tracks främst om samverkan. Studenter med olika bakgrunder delar kunskaper och perspektiv med varandra. Faktumet att de alla har olika infallsvinklar på problemen som de får jobba med gör att lösningarna som tas fram i kurserna verkligen har en stor bredd! Diskussionerna blir väldigt mångfacetterade och vi lär oss alla av varandra i de här Trackskurserna.<span style="background-color:initial"> </span></div> <div> </div> <h3 class="chalmersElement-H3">Flexibilitet och professionella färdigheter efterfrågas</h3> <div> </div> <div>Ungdomar idag vill gärna ha fler valmöjligheter och större flexibilitet i sin utbildning. Dagens programupplägg på Chalmers medger viss individualisering för studenten, men den är begränsad. Ingenjörs- och arkitektutbildningar har traditionellt sett organiserats per disciplin: maskinteknik, kemiteknik och så vidare. Djup ämneskunskap är nödvändig för ett kvalitativt arkitekt- och ingenjörsarbete, men arkitekter och ingenjörer behöver även utveckla kunskaper och färdigheter i tvärdisciplinärt arbetssätt, etik, kommunikation och entreprenörskap. Detta är något som Monica Ringvik, teknikchef på Astazero betonar. Hon är med i Tracks rådgivande kommitté och är själv Chalmersalumn. </div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div>– När jag gick på Chalmers fick man ofta en labbuppgift att utföra från a–ö. Den djupa och smala ämneskompetensen är jätteviktig i arbetslivet, men genom Tracks får studenterna också möjligheten att utveckla sina professionella färdigheter, som att arbeta i team, våga nätverka, arbeta självständigt och lösa abstrakta uppgifter tillsammans med andra! Det är en annan sorts kunskap som arbetsgivare verkligen efterfrågar idag, säger hon.<span style="background-color:initial"> </span></div> <div> <h3 class="chalmersElement-H3"><span>Nära koppling till forskning och näringsliv</span></h3></div> <div> </div> <div>Tracks knyter ihop många perspektiv och aktörer, inte minst från industrin. Kursen Structural battery composites genomfördes i samarbete med Airbus och kurserna som handlar om att utveckla teknik kopplat till det så kallade <a href="/sv/nyheter/Sidor/Chalmershindret-fem-ar-av-innovationer.aspx" title="artikel om chalmershindret" target="_blank">Chalmershindret</a> sker i samarbete med den svenska hästnäringen, både med förbunds- och företagsrepresentanter. En Trackskurs med fokus på <a href="/sv/nyheter/Sidor/Studenter-med-och-skapar-framtidens-vard.aspx" title="artikel om tracks hälsokurs" target="_blank">hälso- och sjuvårdsområdet</a> hade ett nära samarbete med aktörer från Västragötalandsregionen, exempelvis Högsbo specialistsjukhus. Att få möjlighet att utveckla sina professionella färdigheter i nära anslutning till arbetsliv och samhälle är en viktig ingrediens i Tracks. Det finns även en nära koppling till den senaste forskningen på Chalmers och Trackskurserna kan även fungera forskningsförberedande. </div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div>Leif Asp, professor och ansvarig för Trackskursen <em>Structural battery composites</em> berättar att studenterna i hans kurs får jobba tillsammans med forskare med <a href="/sv/institutioner/ims/nyheter/Sidor/Stort-genombrott-for-”viktlos”-energilagring.aspx" title="artikel Leif Asp" target="_blank">verkliga forskningsutmaningar</a>.</div> <div> </div> <div> – Man kan säga att kurserna både är forskningsnära och forskningsförberedande, i min kurs fick studenterna bland annat läsa många vetenskapliga artiklar och de får prova på att ta sig an stora tvärvetenskapliga forskningsfrågor. Trackskurserna ger studenterna möjlighet att jobba med större frågeställningar än de vanligtvis får, säger han. </div> <div> </div> <h3 class="chalmersElement-H3">En tjuvstart på karriären</h3> <div> </div> <div>Emilia Sandolf som är bioteknikstudent valde att läsa Trackskursen <em>Design of Sustainable Infrastructure &amp; Urban Transformation</em> för att prova på något nytt. </div> <div> </div> <div>– I vår kurs fick vi i uppgift att på valfritt sätt utveckla Chalmers campus på ett hållbart sätt med fokus på både teknik och arkitektur. Jag har under kursens gång bloggat om vårt projekt, diskuterat frågor om infrastruktur och Urban Spaces, och det har jag aldrig tidigare gjort i min utbildning. Tracks har breddat min bild av vad jag faktiskt skulle kunna jobba med som ingenjör, säger hon.</div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div>Emilias grupp arbetade med att ta fram en lösning kring flödet av människor på campus vilket mynnade ut i ett förslag på uppdatering av Chalmersappen Campus Maps där man med hjälp av sensorer ska kunna samla in information om rörelsemönster och använda denna information för att till exempel visa vart det finns lediga studieplatser och på så sätt optimera användningen av lokaler och minska trängsel. Enligt deras idé skulle det även gå att automatiskt optimera ventilation och temperatur och därmed även spara på energiresurser. </div> <div><br /></div> <div> </div> <div>– Som student tycker jag att du ska våga ta steget utanför din comfort zone, man kan inte utvecklas om man inte utmanar sig. Jag tyckte Trackskursen var ett jättebra sätt att utmana sig själv i en trygg miljö. Kursen blev som en brygga från utbildningens värld till livet efter examen!</div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div>Monica Ringvik håller med om resonemanget om brobyggande:</div> <div> <span style="background-color:initial">– Jag tror Tracks kan vara en stor konkurrensfördel. Dels för studenterna som ska ut och söka jobb, som på ett sätt får en tjuvstart på karriären med erfarenhet av arbetslivets arbetssätt genom Tracks. Dels tror jag att det är en konkurrensfördel för Chalmers i stort, som kan attrahera nya människor till ingenjörsyrket genom den här satsningen.</span></div> <div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <a href="/sv/utbildning/att-studera-pa-chalmers/tracks-valbara-kurser/Sidor/default.aspx" target="_blank" title="tracks utbildning"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" /><a href="/sv/utbildning/att-studera-pa-chalmers/tracks-valbara-kurser/Sidor/default.aspx" target="_blank" title="tracks utbildning"><div style="display:inline !important"><span style="background-color:initial">Läs mer om Tracks </span></div></a><br /></a> <div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><strong style="background-color:initial">Text:</strong><span style="background-color:initial"> Julia Jansson</span><br /></div> <div> </div> <div><span style="background-color:initial"><strong>Film:</strong> Torgil Störner ​</span></div>Mon, 24 May 2021 11:00:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Studenter-med-och-skapar-framtidens-vard.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Studenter-med-och-skapar-framtidens-vard.aspxStudenter är med och skapar framtidens vård<p><b>​​Dagens hälso- och sjukvårdssektor blir allt mer digitaliserad och teknikdriven. Hälsa är också ett område där Chalmers satsar stort. I kursen Here, there and everywhere – healthcare integrated in our everyday life and places samverkar studenter från olika program, lärare och branschaktörer med olika kompetensområden för att hitta nya lösningar på den globala hälso- och sjukvårdens utmaningar.</b></p>​<span style="background-color:initial">För att främja utvecklingen inom hälsosektorn behövs bidrag från olika kunskapsområden, inte minst gällande arkitektur, organisationsutveckling och e-hälsolösningar. </span><div><br /><span style="background-color:initial"></span><div>– Chalmers har studenter som är starka inom de här tre områdena men det betyder inte att de automatiskt är bra på att samarbeta med varandra, de behöver få öva på det! Det var själva utgångspunkten när vi startade den här Trackskursen, berättar Patrik Alexandersson som är kursansvarig (Läs mer om Chalmers satsning Tracks i faktarutan).</div> <div><img src="/SiteCollectionImages/20210101-20210631/SebastanRye_biltilltext.jpg" alt="sebastian rye, student" class="chalmersPosition-FloatRight" style="margin:5px;width:180px;height:180px" /><br /></div> <div>Chalmersstudenten Sebastian Rye deltog i höstas i första omgången av kursen <em>Here, there and everywhere – healthcare integrated in our everyday life and places</em>. Han läser idag sista året på Industriell ekonomi och skriver just nu sitt examensarbete där han undersöker hur användningen av artificiell intelligens på ett effektivt sätt kan organiseras inom sjukvården. <br /></div> <div><br /></div> <div style="font-size:14px">– Jag hade egentligen fyllt min kvot av valbara kurser men kombinationen av sjukvård, multidisciplinärt arbe<span style="font-family:&quot;open sans&quot;">te med blandade studentgrupper samt möjligheten att knyta kontakter ute i sjukvårdssektorn var lite för svår att motstå för mig. Det fick det bli en extra kurs helt enkelt.</span></div> <h3 class="chalmersElement-H3">Verkliga och aktuella utmaningar </h3> <div>Tracks är en stor satsning på utbildning och nya lärandemiljöer som finansieras av Chalmersstiftelsen. Tracks valbara kurser ska komplettera studenternas program, introducera dem till nya ämnesområden och ge dem möjlighet till mer tvärdisciplinärt arbete. </div> <div><br /></div> <div>Trackskurserna är också uppkopplade mot den senaste forskningen och näringslivet. I denna kurs presenterades ämnesområdet tillsammans med representanter för det framväxande specialistsjukhuset i Högsbo och med Sahlgrenskas digitala FoUI-enhet (forskning, utveckling, innovation). Chalmers centrumbildning Centre for Healthcare Improvement (CHI) står också bakom kursen och även patienter har deltagit och gett feedback på studenternas projektarbeten.</div> <div><br /></div> <div>Trackskurserna är tänkta att snabbt kunna anpassa sig för att möta aktuella utmaningar i arbetslivet och samhället, och ovan nämnda kurs är ett tydligt exempel på detta. Under våren 2020 började det nya coronaviruset spridas över världen och lärarna beslutade sig då för att inkludera ett case med fokus på pandemihantering i kursen, vilket inte var tänkt från början. Studenterna kunde välja på tre olika case att grupparbeta kring; pandemi, livshändelse cancer och ”virtual hospital”.</div> <div><br /></div> <div>Caset som kallades Livshändelse cancer satte ljuset på att mer än bara vård av patientens sjukdomstillstånd behövs vid ett omvälvande cancerbesked. En frågeställning studenterna diskuterade var hur och med hjälp av vilka verktyg patienten och dess anhöriga kan stöttas på bästa sätt genom hela vårdkedjan. </div> <div><br /></div> <div>Virtual hospital och virtuell vård i allmänhet är ett aktuellt ämne inom sjukvården idag. Vård kan bedrivas i många former och behöver inte vara knuten till en vårdbyggnad. Åsa Holmgren, projektledare för vårdverksamhet och arbetssätt på Högsbo specialistsjukhus menar att fler tekniska lösningar behövs, men att de noga behöver undersökas – vilka lösningar är användningsbara inom vården? Till vad och när kan de tillämpas? </div> <div><br /></div> <div>– Genom att lära oss mer om hur olika tekniska lösningar kan möta behov i hälso- och sjukvården kan också formerna för hur vård bedrivs förändras. Ett exempel kan vara patientens möjlighet till att göra kontroller och mäta olika värden i hemmet som vården sedan kan följa upp och hantera, det kan exempelvis leda till att behov av förändring i läkemedelsdosering upptäcks snabbare. Studenterna i kursen imponerade med många insiktsfulla och nytänkande förslag i sina avslutningspresentationer! säger Åsa Holmgren.</div> <div><br /></div> <div>Studenterna hade bland annat förslag på kontinuerliga mätningar av ett flertal hälsoparameterar hos patienter i hemmiljö. Detta är något man tror skulle kunna verka förebyggande, och ge patienten bättre kunskap om den egna hälsan samt bidra till mer gedigna beslutsunderlag för vårdgivaren. Även en ökad användning av Machine learning föreslogs, för att exempelvis kunna identifiera tidiga riskaparametrar för potentiell utveckling av cancersjukdom.</div> <div><div> </div> <div><span style="color:rgb(33, 33, 33);font-family:inherit;font-size:16px;font-weight:600;background-color:initial">Hoppas få fler intresserade av hälso- och sjukvårdssektorn</span></div></div> <div>När kursen Here, there and everywhere – healthcare integrated in our everyday life and places senast genomfördes deltog Chalmersstudenter från åtta olika program och till höstens kursomgång hoppas Patrik Alexandersson på fler.</div> <div><br /></div> <div>– Vi hoppas att vår kurs kan hjälpa till att få upp kunskapen om och intresset för sjukvård hos arkitekt- och ingenjörsstudenter. Genom att medverka på kursen får studenterna en väldigt god insikt i sektorns utmaningar och logik, vilket är enormt positivt både för dem själva, Chalmers och för samhället i stort.</div> <div><br /></div> <div>Sebastian Rye var redan innan kursstart intresserad av ämnet, och han tycker att möjligheten att välja en kurs baserat på eget intresse gav honom mycket på många plan. </div> <div><br /></div> <div>– Lärarna var alla otroligt engagerade och kunniga på området och guidade oss med tips genom hela kursen, samtidigt var det projektinriktat och mycket självstyre. Jag tyckte verkligen att kursen kompletterade mitt program bra, för i Trackskurserna får man applicera s​​aker man lärt sig på ett ämne som man själv är intresserad av. Det gör ju att kunskapen från tidigare kurser man läst fäster väldigt bra! </div> <div><br /></div> <div><br /></div> <a href="https://student.portal.chalmers.se/sv/chalmersstudier/tracks/Documents/Tracks-%20poster%20Health%202021.pdf" target="_blank" title="kurs poster"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" /></a><a href="https://student.portal.chalmers.se/sv/chalmersstudier/tracks/Documents/Tracks-%20poster%20Health%202021.pdf" target="_blank" title="kurs poster"><div style="display:inline !important">Läs mer och ansök till kursen</div></a>​<div></div> <a href="https://student.portal.chalmers.se/sv/chalmersstudier/tracks/Sidor/aktuella-kurser-inom-tracks.aspx" title="chalmers studentportal" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" /></a><a href="https://student.portal.chalmers.se/sv/chalmersstudier/tracks/Sidor/aktuella-kurser-inom-tracks.aspx" title="chalmers studentportal" target="_blank"><div style="display:inline !important"><div style="display:inline !important">Aktuella Trackskurser på Chalmers studentportal</div></div></a><br /><div><br /></div> <div><br /></div> <div><strong>Text:</strong> Julia Jansson</div> <div><strong>Bilder:</strong> Västfastigheter, Sjukhusen i väster, Högsbo specialistsjukhus, <span style="background-color:initial">Sebastian Rye​</span><br /></div> <div><span style="font-family:&quot;akzidenz for chalmers&quot;;font-size:11pt;background-color:initial"></span></div> ​</div>Fri, 09 Apr 2021 14:05:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/institutioner/m2/nyheter/Sidor/Flygande-bat-av-cashewnötter-vann-i-Italien.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/m2/nyheter/Sidor/Flygande-bat-av-cashewn%C3%B6tter-vann-i-Italien.aspxFlygande båt av cashewnötter vann i Italien<p><b>​Chalmers studenter fortsätter att prestera på topp i studentseglingstävlingen 1001VelaCup i Italien. I år var regattan inställd på grund av Corona men ersattes av en konstruktionstävling som Chalmers team vann.</b></p><div>​Omkring 30 studenter från olika årskurser och utbildningsspår har sedan höstterminen 2019 varit engagerade i projektet med att designa en kappseglingsbåt med slutmålet 1001VelaCup i Italien. Långt in på vårkanten var det fortfarande osäkert om det skulle bli någon segling i Italien. Tanken var att också bygga den tänkta båten men till slut kom beskedet. Regattan ställdes in och ersattes av en konstruktionstävling. </div> <div><br /></div> <div> </div> <div>Totalt 20 universitet bjöds in till tävlingen. I konkurrens med sex andra universitetslag från Tyskland och Italien skickade Chalmers lag in ritningar, tekniska detaljbeskrivningar, bilder, information om byggprocesser med mera samt en rapport på nästan 200 sidor. Det inskickade materialet bedömdes utifrån de tre aspekterna innovation, noggrannhet och presentation. </div> <div> </div> <h3 class="chalmersElement-H3">En extrem konstruktion </h3> <div> </div> <div>Konstruktionen var enligt Lars Larsson, professor vid Mekanik och maritima vetenskaper och handledare för Chalmers Formula Sailing, den klart mest extrema konstruktionen i tävlingen. Båten seglar på bärplan, vilka lyfter skrovet ur vattnet. </div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div>–  Den verkliga utmaningen var att åstadkomma nödvändig stabilitet i lyft tillstånd. Båten blir där extremt instabil. Genom en nyutvecklad metod med separata klaffar på styrbords- och babordssidan och ett avancerat mekaniskt kontrollsystem kunde båten göras lika stabil som utan bärplan, säger Lars Larsson. </div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div>Båten är byggd enligt R3 klass-regeln som begränsar båten i bredd, längd, segelyta och att det måste vara naturligt förnybara, alternativt återvinningsbara material. I Chalmers fall en högpresterande jolle för två seglare byggd av en bio-komposit som består av linnefiber, balsaträ och en härdplast baserad på cashewnötter. </div> <div> </div> <h3 class="chalmersElement-H3">Från ax till limpa </h3> <div> </div> <div>Chalmers Formula Sailing har bedrivits i form av en <span style="background-color:initial">Tracks-kurs. Det innebär att studenterna getts förutsättningar att skapa sig gränsöverskridande kompetenser enligt deras egna önskemål. Fabian Myrheim Ebbesson läser sista året på sin mastersutbildning Naval Architecture and Ocean Engineering. Han var Chalmers Formula Sailings teamledare och är mycket nöjd med både konstruktionen och utbildningsmomentet. </span></div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div>– Det känns väldigt roligt att få erkännandet från domarna för 1001 Vela Cup. Det är en bekräftelse på att det vi gjort håller hög nivå, inte bara i teknisk utveckling utan också i presentationen av det utförda arbetet. I det här projektet fick vi möjligheten att verkligen sätta oss in i ett komplext problem och driva utvecklingen från en idé till färdiga ritningar, säger Fabian Myrheim Ebbesson. </div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div>Detta var tredje året Chalmers deltog i tävlingen. Chalmers studenter vann regattan första året 2018, året efter blev de trea. I år tog de tillbaka platsen överst på pallen. </div> <div> </div> <h3 class="chalmersElement-H3">Bli en del av teamet </h3> <h2 class="chalmersElement-H2"> </h2> <div>Det är redan dags att sikta på kommande tävlingar. Du som är student och vill föra Chalmers Formula Sailing vidare kan registrera sig på länken nedan. </div> <div><br /></div> <div><a href="https://forms.gle/euhyS3rejyzLb52fA">Ansök till Chalmers Formula Sailing </a></div> <div><br /></div> <div>Chalmers söker också en ny projektledare efter Lars Larsson som nu går i pension. Om du idag arbetar på Chalmers och har intresse av att leda detta spännande projekt ska du kontakta Lars på <a href="mailto:lars.larsson@chalmers.se">lars.larsson@chalmers.se​</a> så snart som möjligt.</div> <h3 class="chalmersElement-H3">Läs mer<br /></h3> <div><a href="/sv/utbildning/att-studera-pa-chalmers/Sidor/Tracks-valbara-kurser.aspx">Tracks – valbara kurser och innovativa lärandemiljöer​​</a></div> <div><a href="/sv/nyheter/Sidor/naturbat-seglade-hem-tavling-i-italien.aspx">Naturbåt av cashew seglade hem tävling i Italien​</a></div> <div><a href="/sv/nyheter/Sidor/Organiskt-batbygge.aspx">Organiskt båtbygge i ett nötskal</a><br /><a href="/en/centres/sportstechnology/research/sports/sailing/Pages/Formula-Sailing.aspx">Projektet Chalmers Formula Sailing</a></div> <div><br /></div> <div><br /></div>Wed, 30 Sep 2020 08:30:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Musik-på-schemat.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Musik-p%C3%A5-schemat.aspxMusik på schemat<p><b>​En kurs som handlar om musik, där studenterna bland annat komponerar musik och tillverkar egna instrument. På Chalmers. Hur går det ihop? I en valbar så kallad Trackskurs möts studenter från olika utbildningsprogram för att lära sig mer om ämnet Music Engineering. </b></p><div><span style="background-color:initial">Vid närmare eftertanke är ingenjörskap inom området musik inte alls konstigt. Att bygga akustiska instrument, undersöka akustik, utveckla elektroniska musikprogram och använda sig av AI i arbetet med tonsättning, det är exempel på vad som ryms inom ämnet Music Engineering, och det är inte något nytt fenomen på Chalmers. Bland annat skapades under 90-talet embryot till det som idag är en global tillverkare av technosynthar och trummaskiner på Chalmers, nämligen Göteborgsbolaget Elektron. Många duktiga musiker forskar sedan länge på Chalmers och ljud i allmänhet finns det en lång forskningstradition kring. Nu har en kraftsamling och ett gemensamt grepp tagits kring ämnet Music Engineering i och med den nystartade kursen.</span></div> <div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div>Palle Dahlstedt, en av lärarna på kursen, är själv tonsättare. Han arbetar även en hel del med undervisning på högskolan för scen och musik på Göteborgs universitet. </div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <p class="chalmersElement-P">– Jag har genom åren slag​its av hur likt teknologi, ingenjörskap, musikskapande och konstnärliga skapandeprocesser är varandra, säger han. </p> <div> </div> <h3 class="chalmersElement-H3"><span>Storsatsning på nya former för utbildningen</span></h3> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div>Trackskursen Music Engineering hålls både på grundläggande och avancerad nivå. Chalmers nya utbildningssatsning Tracks gör det möjligt för studenterna att välja fristående och tvärvetenskapliga kurser efter eget intresse att komplettera sina ordinarie utbildningsprogram med. </div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div>– Tracks ger möjlighet att testa nya tvärvetenskapliga idéer, som det kanske inte riktigt funnits något självklart forum för tidigare. Även vi lärare kommer från olika utbildnings- och ämnesområden. Tillsammans experimenterar vi med studenterna och kanske sår vi ett frö till ett nytt, spännande forskningsområde, säger Palle Dahlstedt.</div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div><img src="/SiteCollectionImages/20200101-20200701/Music%20Engineering/Cornelis%20Törnquist%20Sjöbeck.jpg" class="chalmersPosition-FloatLeft" alt="" style="margin:5px;width:150px;height:150px" />Studenten Cornelis Törnquist Sjöbeck fyller i:</div> <div><br /></div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div>– Det är verkligen kul att träffa både lärare och studenter med olika bakgrunder och kunskaper. Eftersom alla valt den här kursen efter eget intresse blir både stämningen och nivån på allt som görs väldigt bra! </div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div>Cornelis Törnquist Sjöbeck har en kandidatexamen i IT och läser just nu Mastersprogrammet High-Performance Computer Systems. Han tycker att Trackskursen i Music Engineering är ett roligt inslag i utbildningen och dessutom väldigt relevant inför en framtida ingenjörskarriär. </div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div>– Musikskapande handlar ju mycket om problemlösning och kreativitet och det gör ju ingenjörsyrket också tycker jag.</div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <h3 class="chalmersElement-H3">Vad är Music Engineering?</h3> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div>Palle Dahlstedt betonar att det inte är en kurs i musik och ingenjörskap utan att ämnet heter just Music Engineering för att de är integrerade i varandra. Det kan handla om alltifrån olika aspekter av musikskapande, såsom programmering, materialutveckling, konstruktion av instrument, till vad som helst som har att göra med vår uppfattning om och upplevelse av musik. Till exempel så har studenterna under kursens gång fått dissekera vad ”Groove” egentligen är. Man behöver inte själv ha erfarenhet av att spela instrument för att delta i kursen, det går även bra att undersöka ljud kopplat till frågeställningar om hälsa och säkerhetsaspekter. Ett aktuellt sådant exempel på ljud som diskuteras allt mer bland ingenjörer är om och hur en el-bil borde låta för att inte vara för tyst och därmed innebära en trafikfara.</div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div>Kursen Music Engineering är uppdelad i fyra avsnitt med olika teman som alla har en tillhörande workshop:</div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div><ul><li><strong>Akustiska instrument: </strong>Ett kursmoment som fokuserar på fysiken bakom vanliga instrument och som ger studenterna möjligheten att testa på att själva bygga och spela instrument.  </li> <li><strong>Elektroniska instrument:</strong> Introduktion till ljudsyntes och hur man kan kontrollera det med hjälp av olika fysiska gränssnitt.</li> <li><strong>Musique Concrète: </strong>I detta kursmoment får studenterna lära sig hur ljud från vardagliga objekt kan användas för att skapa musik. Musique Concrète är en egen musikgenre som uppstod I Frankrike på 1950-talet. </li> <li><p class="chalmersElement-P"><strong>Human sound and music perception:</strong> Introduktion till hur människan uppfattar ljud och musik.</p></li></ul> <div><font color="#212121"><h3 class="chalmersElement-H3">En kurs som innehåller både konsert och lotteri </h3> <div>Under kursmomentet Musique Concrète tilldelas studenterna genom ett lotteri varsitt föremål att skapa ljud med. Det är alltifrån kaffebryggare, gummiband, ballonger och cyklar som studenterna får se sig tilldelade. Utmaningen blir en aha-upplevelse för många.</div> <div><br /></div> <div>– Det är en bra övning för att börja tänka kring ljud och dess inverkan på oss och vår miljö. Ljud finns överallt och påverkar oss mer än vi kanske tror, säger Palle Dahlstedt. </div> <div><br /></div> <div>Cornelis Törnquist Sjöbeck fick skapa ljud med hjälp av mat. Det resulterade i ett Zombie-inspirerat musikstycke skapat med hjälp av bland annat jordnötter och apelsiner.</div> <div><br /></div> <div>Ett annat spännande kursmoment är avsnittet om akustiska instrument. Förutom att gå på djupet angående den bakomliggande fysiken i akustiska instrument får studenterna själva ta klivet in i en verkstad och försöka bygga instrument som de under kursmomentets avslutande workshop får uppträda med i en slags konsert, där olika band bestående av studenter deltar.</div> <div><br /></div> <div>– Jag uppträdde inte själv under konserten men det var otroligt häftigt att se hur olika grupper framförde sin musik med sina egenbyggda instrument. De hade åstadkommit jättemycket på kort tid! säger Cornelis Törnquist Sjöbeck.</div> <h3 class="chalmersElement-H3">Snabb omställning till digital undervisning</h3> <div><span style="background-color:initial">I </span><span style="background-color:initial">och </span><span style="background-color:initial">med det påg</span><span style="background-color:initial">ående coronavirusutbrottet ställde Chalmers snabbt om till distansundervisning i början på mars. En utmaning för en praktiskt inriktad kurs som Music Engineering. Men det har gått över förväntan. Studenterna hann bygga sina egna instrument och slutföra det akustiska kursmomentet. Workshoppen i elektroniska instrument genomfördes online.</span><br /></div> <div><img alt="Printscreen musikprogram" src="/SiteCollectionImages/20200101-20200701/Music%20Engineering/Printscreen_750x340px_toppbild.jpg" class="chalmersPosition-FloatLeft" style="border-style:solid;width:750px;height:313px" /><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div>– Visst saknar man det personliga mötet där man kan titta över axeln och hjälpa till, men att mötas online funkar också, man får anpassa sig och utforma uppgifterna för att det ska fungera. Under workshoppen delade vi både ljud och skärm med studenterna. Det är faktiskt imponerande att se hur både lärare och studenter snabbt ställer om för att lösa situationen som uppstått, säger Palle Dahlstedt.  </div> <div><br /></div> <div><a href="https://student.portal.chalmers.se/sv/chalmersstudier/tracks/Sidor/aktuella-kurser-inom-tracks.aspx" target="_blank" title="Tracks studentportalen"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Läs mer om Tracks utbud, kurser och teman​</a></div> <div><br /></div> <div><br /></div> <div><strong>Text:</strong> Julia Jansson</div> <div><strong>Foto:</strong> Privat</div></font></div></div>Thu, 09 Apr 2020 15:00:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/institutioner/fysik/nyheter/Sidor/De-ar-pa-ratt-vag.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/fysik/nyheter/Sidor/De-ar-pa-ratt-vag.aspxStudenterna som är på rätt spår<p><b>De första tre första studenterna inom Chalmers stora utbildningssatsning Tracks har nu tagit examen. Tilda Sikström, Elin Lorin och Pontus Ljungqvist höll sina presentationer på Nya Ullevi i Göteborg i början av november 2019.</b></p><img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/F/Blandade%20dimensioner%20inne%20i%20artikel/tracks_examinerade750x.jpg" alt="" style="margin:5px" /><br /><br /><div>Deras uppdrag var att vidareutveckla mättekniken för <a href="/sv/nyheter/Sidor/Arets-Chalmershinder-mater-hastens-hastighet.aspx">Chalmershindret </a>och fysikdocent Magnus Karlsteen, </div> <div>ansvarig för Chalmers hästsportsatsning, var deras examinator. </div> <img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/F/Blandade%20dimensioner%20inne%20i%20artikel/MagnusKarlsteen_180130_270x170.jpg" class="chalmersPosition-FloatRight" alt="" style="margin:5px;height:107px;width:170px" /><div><span style="background-color:initial">Studenternas arbete togs emot mycket positivt av arrangörerna bakom Gothenburg Horse Show. </span><span style="background-color:initial">I projektet ingår mätutrustning för hästträning och denna​​ kommer att vidareutvecklas genom ett samarbete mellan Chalmers entreprenörsinitiativ och hästnäringen. </span></div> <div>​<br /></div> <div>Chalmers nya utbildningssatsning Tracks erbjuder ämnesöverskridande och individualiserade studier. Studenterna rustas för att lösa framtidens samhällsutmaningar och de <span style="background-color:initial">ges stora möjligheter att bredda sina kunskaper utanför sitt valda huvudområde.</span><span style="background-color:initial"> </span></div> <div><br /></div> <div>Text: Mia Halleröd Palmgren, <a href="mailto:mia.hallerodpalmgren@chalmers.se">mia.hallerodpalmgren@chalmers.se​</a></div> <div> </div> <div><a href="/sv/nyheter/Sidor/tracks-forbereder-studenter-for-framtiden.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Läs en tidigare nyhetsartikel om Tracks.</a></div> <div><a href="https://student.portal.chalmers.se/sv/chalmersstudier/tracks/Sidor/Tracks.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Läs mer om Tracks – <span style="background-color:initial">en av de största utbildningssatsningarna i Chalmers 190-åriga historia.​​</span></a></div>Thu, 14 Nov 2019 00:00:00 +0100https://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Ny-utbildningssatsning.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Ny-utbildningssatsning.aspxAI, transporter och sport blir först ut i ny utbildningssatsning<p><b>​Alla studenter ska få chans att individuellt kunna välja breda tematiska kurser. Så ska lärandet på Chalmers snabbt kunna anpassas till nya behov.</b></p><div>​Behovet av arbetskraft med färska och aktuella kunskaper ökar ständigt. Det gör också förväntningarna på att Chalmers ska leverera. Samtidigt vill studenternas kunna forma sina utbildningar och kunna anpassa sitt lärande efter det som man märker att man vill jobba med i framtiden. Svaret för att möta många av dessa önskemål är Tracks, Chalmersstiftelsens hittills största investering inom utbildningsområdet. </div> <br />Grundtanken i den nya tioåriga satsningen är att Chalmers i praktiken anpassar utbildningen genom att utöka utbudet med speciellt utformade kurser som, i paket, skapar tematiska spår mellan existerande utbildningar. Detta möter efterfrågan från samhället och ger studenterna ytterligare möjlighet att påverka sin egen utbildning. Idén är att kurserna kommer att vara valbara för alla studenter på Chalmers, och studenten kan välja en eller flera kurser inom ett spår – eller byta mellan spåren. <br /><br /><div>Under hösten 2019 ska de första pilotkurserna på grundläggande och avancerad nivå ges. De tre teman som har valts ut är AI, hållbara transporter samt hälsa och sportteknologi. Just nu pågår arbetet med att identifiera lämpliga projekt inom respektive tema. </div> – Temana kan vara olika sätt att närma sig samma sak: AI kan vara ”paraplyet” och hållbara transporter en del av sättet att närma sig AI – eller tvärtom, säger Kristina Henricson Briggs, som tillsammans med Mikael Enelund leder Tracks. <br /><br />Efter den första minipiloten i höst väntar ytterligare en pilotomgång. Om tre år hoppas hon att Chalmers kan er bjuda ett fullt utbud av tematiska kurser. <br />Tanken är att en Tracks-kurs ska komplettera det traditionella utbildningsutbudet genom att gå över ämnesgränserna, och träna studenter från olika inriktningar att arbeta tvärdisciplinärt både vad gäller personer och ämnen. <br />– Det skapar möjlighet för studenter med olika kunskaper och erfarenheter att samarbeta och ta sig an komplexa samhällsutmaningar tillsammans, säger Kristina Henricson Briggs. <br /><br /><div>Lärandemålen för kurserna – det vill säga vad man ska kunna efter att de avslutats – är fastlagda från början, men vägen dit – kursinnehållet – är öppet och kan formas närmare inpå kursstart än vanligt. </div> – Innehållet för att nå till kursmålen behöver inte vara fast, och ett tema kan innehålla olika inriktningar. Exempelvis skulle ”vatten” kunna innefatta allt från försörjning till energi. <br />Nya fysiska miljöer för lärande är det andra benet i Tracks-satsningen. Visionen är flexibla miljöer som kan anpassas efter kursinnehåll, med grupprum, labb och verkstäder för att bygga prototyper. Just nu försöker man identifiera var på campus Johanneberg den platsen kan finnas. <br />– Den samlade Tracks-miljön som vi så småningom hoppas få till ska vara ett skyltfönster utåt. Nyckelorden är hållbara lärandemiljöer – studenterna tillbringar mycket tid på Chalmers och då är det viktigt att de mår bra här. <br /><br />Från Chalmers studentkår är man positiv till Tracks, framför allt delen med lärandemiljöer. <br />– Bland det som önskades mest av studenterna var möjligheten att skapa nya, moderna lärandemiljöer som kombinerar det fysiska och det digitala, säger kårordförande Gustav Eriksson. <br />– Att vi dessutom kan förena detta med ett utmaningsdrivet kursinnehåll som ligger i den forskningsfront som Chalmers är en del av, gör det hela ännu mer spännande. <br /><br /><div>Gustav Eriksson hoppas också att satsningen med tiden kommer att färga av sig på lärosätet i stort. </div> – Det är viktigt att alla studenter på Chalmers får möjlighet att ta del av satsningen, både att läsa Tracks-kurser inom ramen för sitt utbildningsprogram och att studera i de nya miljöerna. Vi vill att satsningen ska märkas av hos alla studenter och på hela Chalmers. <br />Och även om det är svårt att veta exakt hur helheten kommer att utvecklas vågar Kristina Henricson Briggs säga att just detta kommer att ske. <br />– Vi siktar på att ungefär lika många studenter ska vara involverade i Tracks-kurser på ett år som vi har studenter som studerar utomlands, det vill säga runt 300. Precis som utlandsstudenterna kommer hem med nya erfarenheter och idéer kommer Tracks-studenterna också påverka sin omgivning. <br /><br />Det var strax före jul 2018 som Chalmersstiftelsen presenterade Tracks, som innebär att man satsar 200 miljoner kronor över tio år på utbildning och lärandemiljöer för framtiden. <br />– Jag tror att det är en jätteviktig investering, och att det kommer att finnas ett ”före” och ett ”efter” den här satsningen, säger Maria Knutson Wedel, avgående vicerektor för Chalmers utbildning, som i juni tar över som rektor för Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. <br />– Tracks passar också bra in i Chalmers ”dna”, då det handlar om att skapa, bygga, arbeta över gränser och lyhört ha örat utåt. <br /><div><br /></div> <div><a href="/chalmersmagasin"><em>Ur Chalmers magasin nr 1 2019.</em></a><em> </em><br /></div> <div><br /></div> Text: Erik Krång <br />Foto: Johan Bodell och Anna-Lena LundqvistThu, 20 Jun 2019 10:25:00 +0200https://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/tracks-forbereder-studenter-for-framtiden.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/tracks-forbereder-studenter-for-framtiden.aspxTracks förbereder studenter för framtiden<p><b>​Chalmers nya utbildningssatsning Tracks erbjuder ämnesöverskridande och individualiserade studier – redan i höst. Det gör studenterna bättre förberedda att lösa framtidens samhällsutmaningar som energiförsörjning, transporter och effektivare resursanvändning. </b></p>​<span>Tracks betyder spår, och det är just det utbildningsformen kan sägas innehålla: spår som studenten väljer själv, och spår mellan utbildningarna.</span><div>– Det handlar om att göra våra studenter anställningsbara för framtida behov, säger Kristina Henricson Briggs, vice ledare för Tracks.</div> <div><br /></div> <div>Tracks är en satsning över tio år från Chalmersstiftelsen – en av de största inom utbildningsområdet i högskolans 190-åriga historia.</div> <div>En stor del av studierna kommer att ske tvärdisciplinärt, det vill säga över utbildnings- och ämnesgränserna. Det ger studenterna stora möjligheter att bredda sina kunskaper utanför sitt valda huvudområde. Studierna sker till stor del i projektform, och studieplanen kan förändras och utvecklas utifrån nya omständigheter.</div> <div>– Vi skapar en arena för att träna studenterna att lösa de stora globala utmaningarna, säger Mikael Enelund, ledare för Tracks.</div> <div>Och globala utmaningar finns det gott om, inom områden som hållbarhet, transport och infrastruktur, energi, globala system och fordonssäkerhet.</div> <div>– Alla är områden där Chalmers sedan länge har stark forskning, säger Mikael Enelund.</div> <div><br /></div> <div><strong>Utmaningsdrivna kurser</strong></div> <strong></strong><div>Förberedelserna är i full gång, och redan under läsåret 2019/2020 kommer de första temana och projekten inom Tracks att köra igång. Därefter kommer fler och fler teman och projekt till.</div> <div>Modellen består av utmaningsdrivna kurser eller projekt, där studenter från olika program arbetar tillsammans för att förstå och lösa komplexa samhällsutmaningar och djupa forskningsdrivna utmaningar samt att utveckla, bygga, testa och förverkliga nya processer, produkter och system. Allt för att få gränsöverskridande och attraktiva kompetenser. </div> <div><br /></div> <div>Utbildningsformen ger möjlighet till en mer individualiserad studietid, där studenterna skapar sina egna utbildningsprofiler och utifrån sina intressen väljer en eller flera Tracks-kurser. De identifierar själva vilka förkunskaper de saknar och får möjlighet att tillgodogöra sig dem. </div> <div>Kursernas innehåll kan enkelt förändras genom att de generella lärandemålen är fastställda från början, medan det specifika innehållet slås fast senare för att vara så aktuellt som möjligt.  </div> <div><br /></div> <div><strong>Satsning på lärmiljöer</strong></div> <div>Tracks innehåller även en stor satsning på Chalmers lärandemiljöer. För att möta Tracks-kursernas behov ska Chalmers skapa framstående moderna arbetsmiljöer med till exempel datorresurser för maskininlärning och artificiell intelligens, AI. Andra exempel är labb där studenter kan  bygga och testa prototyper samt öppna kreativa ytor för grupparbete. </div> <div>– Eftersom Tracks både moderniserar utbildningen och lokalerna är det en väldigt spännande och viktig satsning för våra nuvarande och kommande studenter som vi är väldigt stolta att kunna erbjuda från Chalmers, säger Kristina Henricson Briggs.</div> <div><br /></div> <div><strong>Text:</strong> Erik Krång</div> <div><strong>Bild:</strong> Johan Bodell</div> <div>​<br /></div>Thu, 21 Mar 2019 13:00:00 +0100