Kemisk fysik

Bild 1 av 1
Kollage föreställande Kemisk fysiks medarbetare

Vid Kemisk fysik utför vi experimentell och teoretisk grundforskning och tillämpad forskning inom yt- och nanovetenskap. Projekten är huvudsakligen relaterade till hållbara energisystem som omfattar heterogen katalys för avgasrening och bränsleproduktion, energilagring, solceller och bränsleceller.

Forskning

Vår forskning är både experimentell och teoretisk. I de experimentella projekten utvecklas avancerade tillverkningstekniker och vakuumbaserade metoder och dessa används för att designa nya nanostrukturerade material. Sådana material uppvisar ofta unika fysikaliska, kemiska och optiska egenskaper som vi undersöker och använder. Ett exempel är användningen av lokaliserade ytplasmoner för att antingen stimulera fysiska och kemiska processer eller för att studera olika ytfenomen med hjälp av nanoplasmonik. Den teoretiska aktiviteten bygger på elektronstrukturberäkningar inom täthetsfunktionalteorin tillsammans med medelfältsmodellering och kinetisk Monte-Carlo-simuleringar för reaktionskinetik. Teoretisk spektroskopi används för att rationalisera experimentella observationer och metoder utvecklas för att koppla atomistiska första principen resultat med kinetisk modellering.

Forskningen vid Kemisk fysik finansieras av Vetenskapsrådet, Europeiska forskningsrådet (ERC), Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF), Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (MISTRA), Formas, Energimyndigheten, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Nordforsk och Europeiska unionen.

Forskningsledare vid Kemisk fysik

Publikationer

Här listas de senaste doktors-, licentiat- och mastersavhandlingarna vid Kemisk fysik. För en genomgripande översikt över våra publikationer, så som vetenskapliga artiklar, avhandlingar och konferensbidrag, se Chalmers Research.

Utbildning

Kemisk fysik deltar aktivt i utbildning vid Chalmers. Vi är involverade som föreläsare och examinatorer i Bachelor-, Master- och doktorandutbildningar.

Infrastruktur

Följande typer av infrastrukturverktyg används vid avdelningen för Kemisk fysik.

Alumni

Alumni vid Kemisk fysik och deras senast kända positioner. Listan är ej komplett.