Arkitekturens teori och metod

Bild 1 av 1
Trästruktur

Avdelningen för Arkitekturens teori och metod bedriver forskning och utbildning inom fältet teori, historia och metoder för arkitektur och planering. Detta inkluderar repertoarkännedom, designmetoder som till exempel de digitala och analoga verktyg arkitekter använder samt planeringsmetoder för stadsutveckling som exempelvis metoder för dialog mellan olika samhällsaktörer.

Fyra perspektiv karakteriserar avdelningen:

 • hållbarhet
 • mänskliga rättigheter
 • det transdisciplinära förfarandet
 • det konstnärliga förfarandet

Arbetet inom avdelningen inkluderar både praktiska och teoretiska färdigheter. Avdelningen fokuserar på olika aspekter av arkitektonisk gestaltning av den byggda miljön, såsom material och teknik, visualisering och modellering, teori och historia, samt dialog, demokrati och förändringsprocesser.

Fokusområden

 • Form och teknik
 • Process och dialog
 • Teori och historia

Forskargrupper

Arkitektur och teknik

Gruppens forskningsfrågor utgår från hur rum och arkitektoniskt uttryck växelverkar med material och lastbärande struktur.

Fyra grundelement karakteriserar gruppens arbetsmetod:

 • kontextuell förankring i samtida och historiska byggda referenser
 • matematisk modellering, simulering och optimering
 • undersökande experiment med en konstnärlig ansats
 • digitala representationer och prototyper för kommunikation i designprocessens olika skeden

Gruppens forskning syftar till att:

 • genom matematisk modellering och simulering undersöka potentialen hos nya material och nya produktionsmetoder inom arkitektur och ingenjörskonst
 • genom utveckling av digitala representationer och fysiska prototyper stödja arkitekters och ingenjörers kommunikation i en iterativ designprocess

Läs mer om gruppens arbete på archeng.se

 

Data fusion

Läs mer om forskargruppen på den engelska sidversionen

 

Spatial layers

Forskargruppen är inriktad på visualisering inom samhällsbyggnadsområdet. Spatial Layers står för ett koncept som möjliggör modellering, dialog, och reflektion i designprocesser. Viktiga målsättningar är att generera ökad kunskap om samverkan i förändringsprocesser, få nya bilder av hur man kan attackera problemen med hållbarhetsaspekter inom stadsutveckling, och tydliggöra värdekonflikter i de studerade processerna.

I några forskningsprojekt undersöks olika fenomen med hjälp av visualisering och verkliga miljöer jämförs med virtuella modeller. I andra projekt studerar vi vilka behov som finns och hur olika verktyg tillämpas för att förstå hur visualiseringsverktyg skulle kunna utvecklas. Metoder som tillämpas inom Spatial Layers är geovisualisering och geomodellering, Virtual och Mixed Reality (VR och MR), Augmented Reality (AR), Building Information Modelling (BIM), samt användning av spel för lärande och kommunikation om urban omvandling.


Visualisering och modellering lab ​

Hur förändrar digitala verktyg kunskapsbyggandet och arkitekturutövandet i relation till produktionen av den byggda miljön? Forskningen inom gruppen fokuserar på användandet av olika digitala verktyg/metoder för att stödja design- och dialogprocesser. Vår definition av visualisering är bred och omfattar olika verktyg och metoder, såsom 3D-visualisering och -simulering, geografisk informationsvisualisering, modellering, och spel.

Forskningsprojekten hanterar olika problem och metoder inom visualiseringsområdet. Ett av områdena handlar om hur rumslig representation, visualisering och olika interaktionsmetoder kan stödja processen kring förnyelse och omvandling av staden. Ett annat handlar om hur man inom parametrisk design kan laborera med olika materials egenskaper för att generera nya designlösningar. Kopplat till dessa områden är undersökandet av relationen mellan digitala processer och fysiska experiment, samt mellan verkliga och virtuella miljöer.

Nyckelord: Visualisering, 3D-modellering, Computational design, designverktyg, dialogverktyg, tidiga designfaser, inbäddade sensorer, Geografiskt Informationssystem (GIS), undersökande modellering, parametrisk design, representationer, simulering, Virtual Reality (VR), Virtual Environments (VE)

 

@urbs

Läs mer om forskargruppen på den engelska sidversionen

Medarbetare