Bro och fartyg

Transport

Ny kunskap för att möta transportrelaterade utmaningar i enlighet med globala mål för säker och hållbar utveckling.

Chalmers övergripande forskningsområden inom transport

Elbuss på Lindholmen

Transportteknik

Hållbara transportsystem kräver en övergång till nollutsläpp samt energieffektiv och robust transportteknik.

Vår forskning adresserar samhällsutmaningen att uppnå ett fossilfritt transportsystem. Vi tar oss an detta genom forskning och innovation inom tre övergripande områden inom alla transportslag: framdrivningssystem, fordonsdesign och tekno-miljöekonomiska bedömningar.

Humanmodell på datorskärm.

Trafik- och transportsäkerhet

Trafik- och transportsäkerhet inkluderar förebyggande åtgärder samt åtgärder för att mildra konsekvenser av olyckor, i strävan mot ett hållbart samhälle.

Vår forskning bygger på ökad förståelse av verkliga trafikmiljöer och beteenden genom insamling och analys av data. Detta ligger till grund för forskning om metoder och teknologier för att undvika olyckssituationer, om skadeförebyggande system och om säkerhet i ett multimodalt och uppkopplat transportsystem.

Containrar

Transport och logistik

Effektiva och hållbara transport- och logistiksystem bidrar till det hållbara samhället.

Vår forskning utgår från samhällsutmaningar och samspelet mellan aktörer och olika delsystem omfattande individers rörlighet, företags logistiksystem och försörjningskedjor. Relationen mellan transporteffektivitet och miljökonsekvenser av olika lösningar är också vägledande för forskningen.