Bro och fartyg

Transport

Ny kunskap för att möta transportrelaterade utmaningar i enlighet med globala mål för säker och hållbar utveckling.

Chalmers övergripande forskningsområden inom transport

Elbuss på Lindholmen

Hållbar fordonsteknik

Hållbara transportsystem kräver utveckling av energieffektiva fordonskoncept och framdrivningssystem som använder förnybara energikällor.

Vi fokuserar på forskning och innovation inom tre områden: framdrivningssystem, fordonsdesign och hållbarhetsbedömning. Detta för att undvika skadlig påverkan på klimat, hälsa och miljö inom alla transportslag.

Humanmodell på datorskärm.

Trafiksäkerhet

Trafiksäkerhet inkluderar förebyggande åtgärder samt åtgärder för att mildra konsekvenser av olyckor, i strävan mot ett hållbart samhälle.

Vår forskning bygger på ökad förståelse av verkliga trafikmiljöer och beteenden genom insamling och analys av data. Detta ligger till grund för forskning om metoder och teknik för att undvika olyckssituationer, om skadeförebyggande system och om säkerhet för ett multimodalt och uppkopplat transportsystem.

Containrar

Transport och logistik

Effektiva och hållbara transport- och logistiksystem bidrar till det hållbara samhället.

Vår forskning utgår från samhällsutmaningar och samspelet mellan aktörer och olika delsystem omfattande individers rörlighet, företags logistiksystem och försörjningskedjor. Relationen mellan transporteffektivitet och miljökonsekvenser av olika lösningar är också vägledande för forskningen.