Kungliga och Hvitfeldtska stiftelsen

Chalmers förklarar härmed ett antal stipendier från Kungliga och Hvitfeldtska stiftelsen öppna för ansökan.

Studenter som kan söka stipendiet

 • Nationella studenter inom både grundutbildning och mastersprogram på Chalmers.
 • Doktorander (se information under Ansökan nedan)

Stipendiebelopp: 15.000 kr, utbetalning sker i december.

Urval

Chalmers nominerar stipendiater och beslut tas av Kungliga och Hvitfeldska stiftelsens styrelse. Styrelsen beslutar vem som tilldelas stipendium enligt kriterierna nedan.

Kungliga och Hvitfeldtska stiftelsens kriterier:

 • Har slutbetyg från gymnasieskola i Göteborg eller Bohuslän.
 • Är född i Göteborgs stift eller var folkbokförd i Göteborgs stift när han/hon började i gymnasieskola.
 • Är mindre bemedlad.
 • Inger goda förhoppningar om framgång i vetenskapliga studier.
 • Minst 60 hp avslutade kurser inom grundutbildningen.

Chalmers kriterier:

 • Terminsregistrering både höst och vår aktuellt läsår krävs.
 • Nominering och rangordning baseras på studietakt och betygssnitt, så kallat viktat betyg.
 • En student måste ha avslutade kurser om minst 60 hp på Chalmers för att kunna nomineras.
 • En student som samma år tilldelats stipendium från Adlerbertska prioriteras ej i nomineringen.  

Urvalet baseras på alla kurser lästa på Chalmers, såväl på grundnivå som inom mastersprogram.

Kurser inom alla program, fristående samt tillgodoräknanden räknas med. Tillgodoräknade kurser utgör endast grund för studietakt, betyg tas ej i beaktande.

Kurser på förutbildningsnivå ingår ej så som exempelvis Tekniskt Basår samt kurser i matematik och engelska på gymnasial nivå.

Nomineringen baserat på föregående samt eventuellt tidigare läsårs resultat och således kan även studenter som inte längre är aktiva tilldelas. Att en student inte är registrerad på innehavande termin när stipendiet utbetalas påverkar ej nomineringen. Således kan en student som tagit examen nomineras.

Utsökning sker tidigast 15 arbetsdagar efter sista tentamensdag i omtentamensperioden i augusti. Det är studentens ansvar att betyg och tillgodoräknanden är inrapporterade vid denna tidpunkt. Efter detta datum finns inga skyldigheter att beakta inkomna resultat även om de tillhör rätt period. Dock kan eventuella felaktigheter eller ej inrapporterade poäng intygas av ansvarig personal. Dessa kan i mån om tid och tillgängliga medel beaktas ifall stipendiemedlen ej hunnit betalats ut.

Ansökan

Ansökningsperiod: Ansökningsperiod: 1 mars - 9 oktober 2024. Sena ansökningar tas ej emot! 

Skicka ansökan till:

Chalmers tekniska högskola

Studie- och systemadministration (SB3-huset vån 3)

412 96 Göteborg
Märk brevet med stipendiets namn.
Brevet skall innehålla:
 • ifylld ansökan
 • personbevis
 • kopia av gymnasiebetyg
 • bank- och kontouppgifter 

Doktorander

Doktorander fyller i blankett, Ansökan om Forskningsstipendium/Resestipendium för doktorander, som finns på hemsidan under Stipendier och anslag - Överskottsfonden - Stipendier till forskningsprojekt/resor för doktorander, och skickar tillsammans med intyg från handledaren ansökan direkt till Kungliga och Hvitfeldtska stiftelsen. 

Ansökan görs via Hvitfeldska stiftelsen:

Information och ansökningsblanketter hos Hvitfeldtska stiftelsen

Klicka vidare på Stipendier och anslag - Universitetsstipendier - Till ansökan - Universitets- och högskolestipendium - Särskild ansökningsblankett - Fyll i blankett Ansökan om Stipendium, Universitets- och högskolestipendium

(Öppnas i ny flik)

Kontakt

Vid frågor kontakta: stipendier.stodet@chalmers.se   

Taggar: