Donationsstipendierna

Stiftelsen Chalmers tekniska högskola förvaltar ett antal fonder/donationer vars medel delas ut i form av stipendier till studenter vid Chalmers. Några fonder/donationer hanteras separat medan vissa utlyses tillsammans under benämningen ”Donationsstipendierna”. Dessa hanteras gemensamt och det går inte att söka till en specifik fond/donation. 

Vem kan tilldelas stipendium

Nationella studenter inom mastersprogram på Chalmers.

Internationella mastersstudenter kan ej ansöka Donationsstipendierna, ansök istället Adlerbert Hospitality Foundation.​

Hur mycket och när betalas stipendiet ut

10.000 kr

Utbetalning sker runt månadsskiftet november/december. Information om tilldelning skickas till alla sökande via mailadressen angiven i Ladok under november månad.

Ansökan

Ansökningsperiod 7 februari - 30 augusti 2024. Sena ansökningar tas ej emot!

Bekräftelse på att din ansökan är gjord kommer upp direkt på din skärm efter skickad ansökan, inget bekräftelsemail skickas ut.

OBS! Kontrollera ditt angivna clearing- och kontonummer i ansökan en extra gång så att det är korrekt. Inga mellanslag mellan clearing- och kontonummer, inga streck, punkter eller kommatecken (-.,) ska användas. Det gäller även när du anger personnummer, postnummer osv. Om ditt kontonummer ändras ber vi dig göra en ny ansökan, senast inkomna ansökan sparas.

Vi kan inte garantera utbetalning om angivet kontonummer är felaktigt!​

Ansökan om stipendium från Donationsstipendierna

(Öppnas i ny flik)

Urval

Urvalet baseras på alla kurser inom senast registrerat mastersprogram på Chalmers samt eventuellt tillgodoräknade kurser inom samma mastersprogram. Studieresultat tillhörande grundutbildningen påverkar ej.

Baseras på viktat betyg. Viktat betyg beräknas utifrån kursens högskolepoäng, (5a i betyg på en kurs á 15 hp kurs är att jämföra med en 5a i betyg på två kurser á 7,5 hp.)

Nominell studietakt, dvs. 60 hp/120 hp eller mer, krävs för att bli tilldelas stipendium. Har studenten läst fler än 60 hp/120 hp inom program beräknas viktat betyg även på dessa överskridande poäng.

Minst 30 hp i avslutade kurser med sifferbetyg på Chalmers krävs för att kunna bli tilldelad stipendium.​

Terminsregistrering både höst och vår aktuellt läsår krävs.

Fristående kurser utanför program beaktas ej. Tidigare läsår (dvs. inom grundutbildning) på Chalmers eller annan högskola/universitet tas ej i beaktande. Eventuellt tillgodoräknade kurser inom programmet utgör endast grund för studietakt, betyg tas ej i beaktande. 

Stipendiet tilldelas under hösten och baserat på föregående samt eventuellt tidigare läsårs resultat på mastersprogram och således kan även studenter som inte längre är aktiva tilldelas. Att en student inte är registrerad på innehavande termin när stipendiet utbetalas påverkar ej urvalet. Således kan en student som tagit ut examen, tagit studieuppehåll eller avslutat sina studier under aktuell hösttermin för tilldelning erhålla stipendium.

Utsökning sker tidigast 21 kalenderdagar efter sista tentamensdag i omtentamensperioden i augusti som är sista tentamenstillfället för att avsluta kurser innan tilldelning. Det är studentens ansvar att betyg, tillgodoräknanden, terminsregistrering etc. är inrapporterade vid denna tidpunkt. Efter detta datum finns inga skyldigheter att beakta inkomna resultat även om de tillhör rätt period. Dock kan eventuella felaktigheter eller ej inrapporterade poäng intygas av ansvarig personal på Chalmers. Dessa kan i mån om tid och tillgängliga medel beaktas ifall stipendiemedlen ej hunnit betalats ut.

Samma student kan få stipendiet två gånger, efter första och andra året på avancerad nivå.

Hänsyn kan tas till de fonder/donationer vars stadgar riktar sig emot en viss studentgrupp.

Fonder och donationer som ingår i Donationsstipendierna

JD Cronlunds stipendiefond, Amanda och Hugo Frodes stipendiefond, Odd Alberts fond, Erland Eriksson, Carl och Hans Lundgrens stipendiefond, Erik Wijks stipendiefond, David Blomgrens fond, Emil Collins minnesfond, Martin Lindahls minnesfond, August Wijkanders stipendiefond, OJ Gavuzzis stipendiefond, Gibsonska donationsfonden, JA Anderssons premiefond, Ernst Brobeck, RC Cervins donationsfond, Gustaf Daléns stipendiefond, John Ericssons stipendiefond, Gustav Goldkuhls stipendiefond, F Hiorths donationsfond, Nils Verner Nilsons stipendiefond.
 
Stiftelsen Carl Alfred Creutz Testamentmedel, förvaltas ej av Stiftelsen Chalmers tekniska högskola, men behandlas tillsammans med Donationsstipendierna, det stipendiet uppgår till cirka 4 000 kr.

Kontakt

Birgitta Rorsman
  • Handläggare, Lednings- och högskolegemensamt stöd, Chalmers verksamhetsstöd

Taggar: