Fonden för internationellt samarbete inom plasmafysik

​Stöd till internationella Chalmerssymposier och för internationellt etablerade forskares gästvistelser vid Chalmers, inom området plasmafysik.

 

Ändamål enligt statuterna: "gagna den vetenskapliga utvecklingen på plasmafysikens område med dess tillämpningar, t ex genom anordnande av internationella Chalmerssymposier."

 

Ansökan:
Fonden finns utlyst under hela året och tar emot ansökningar löpande.
Den sökande skall vara  fast anställd med akademisk tjänst vid Chalmers.

Maximalt en ansökan per person och år.

Ansökt belopp skall vara mellan  50 tkr och 150 tkr. Ett större belopp kan sökas, t ex för att anordna en internationell konferens om ansökan anses relevant för fonden.


Till ansökan skall ett personligt brev bifogas som skall innehålla:
En kort beskrivning och motivering till syftet med ansökan
Avdelning och forskargrupp
Belopp och kostnadskalkyl

 

Ansökan görs elektroniskt genom länken nedan:

http://www.chalmers.se/sv/stiftelse/stipendier/Sidor/default.aspx?rmpage=job&rmjob=245&rmlang=SE

 

Ansökningar mottas löpande

 

Summary in english:

Support for international Chalmers Symposia and internationally established researchers guest stays at Chalmers, in the field of plasma physics. 

Statutes: "benefit the scientific development of the plasma field of physics and its applications, for example by organizing international symposia at Chalmers."

Application:
The fund is announced throughout the year and receive applications running.
The applicant must be a permanent employee with an academic post at Chalmers.

Maximum one application per person per year.

Amount applied to be between 50 thousand and 150 thousand SEK. A larger amount can be applied, for example, to organize an international conference, if the plasma Fund relevant Chalmers researchers stands behind the application.

The application must be a contain a personal letter with a brief description and justification for the purpose of the application.
Your department and research group
Amount applied and cost

 

Applications are made electronically through the link below:

http://www.chalmers.se/sv/stiftelse/stipendier/Sidor/default.aspx?rmpage=job&rmjob=245&rmlang=SE


Applications are accepted continually!


Historik:Plasmafonden skapades på initiativ av professor Hans Wilhelmsson. Hans var företrädare för Internationella Plasmafysikkonferensen 1982 och överskottet på 630 tkr överlämnades som en gåva för att skapa en fond för internationellt samarbete inom området plasmafysik. Int Plasmafysikkonferensen 1982 samlade 500 deltagare från 40 länder. Hans Wilhelmsson
Minnesord över Hans Wilhelmsson av Bo Lehnert i SvD 24 april 2011

 

Hans Wilhelmsson avled den 21 mars 2011 i Bordeaux, 82 år gammal. Närmast sörjande är hans hustru Julie. Han föddes i Göteborg 1929.


Efter avlagd civilingenjörsexamen vid Chalmers tekniska högskola (CTH) år 1952 och två års studier vid Lunds universitet och i Köpenhamn vid institutet Nordita och Niels-Bohrinstitutet, försvarade Wilhelmsson år 1959 sin doktorsavhandling vid CTH, med en docentur i elektrofysik som resultat. Därefter följde en vistelse vid Plasma Physics Laboratory i Princeton, USA, under 1960-61.
Som föreläsare i en kurs i plasmafysik i Varenna vid Lago di Como i Italien 1959 mötte jag bland deltagarna Hans Wilhelmsson för första gången. Det blev början på vår livslånga vänskap.

Efter sin återkomst till Sverige blev Hans observator vid CTH och på Råöobservatoriet i Onsala 1960-64, forskningschef vid Försvarets forskningsanstalt i Stockholm, 1964-67, samt laborator vid Uppsala universitet 1967-71.
Under 1971-2003 var Hans Wilhelmsson åter vid CTH som professor i elektromagnetisk fältteori, med många uppdrag bland annat som dekanus och inom Atomforskningsområdet och Naturvetenskapliga forskningsområdet. 

Fusionsforskningen har som målsättning en stor energikälla baserad på sammanslagning av lätta atomkärnor i en het gas (plasma), i analogi med energikällan i stjärnornas inre. Vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm höll denna forskning under 1970-talets början på att växa ur sin ekonomiska ram. På initiativ av dåvarande regeringen bildades därför 1976 en till Euratoms program i Bryssel ansluten svensk fusionsforskningsenhet, bestående av min institution i Stockholm, Hans Wilhelmssons institution i Göteborg, och en forskningsgrupp vid Manne-Siegbahninstitutet i Frescati.
Inom enheten svarade Hans Wilhelmssons institution för viktiga teoretiska bidrag.
Hans Wilhelmssons insatser är både mångfacetterade och av synnerligen hög kvalitet. De omfattar över 200 originalarbeten och ett tiotal böcker. Bland de hedersbetygelser, som visats honom, kan nämnas hans ledamotskap i Kungliga vetenskapsakademin 1974, Kungliga ingenjörsvetenskapsakademin 1978, Vetenskaps-och vitterhetssamhället i Göteborg 1983, Ukrainska vetenskapsakademin 1991, och Académie National des Sciences i Brordeaux 1994. Vidare har han hedrats med ett antal svenska och franska medaljer.

Sina sista år kom Hans att tillbringa i Bordeaux. Han fann sig väl tillrätta i den sydfranska miljön och inspirerades där till ett flertal nya vetenskapliga insatser.
Som forskningsledare och inspiratör var Wilhelmsson framgångsrik. Härom vittnar hans många framstående elever. Två speciella drag hade han gemensamt med sin lärare Olof Rydbeck, nämligen en lindrig entusiasm för byråkrati, samt förmågan att i timtal undfägna en åhörare med en entusiastisk stormflod av intressanta vetenskapliga idéer. Hans var en gladlynt, generös och vänlig person, som också lyssnade på andra.


Bo Lehnert
Professor emeritus  

(Minnesordet publiceras på chalmers.se med tillstånd från SvD Familj och Bo Lehnert) 


 

-----------

Utdelning 2019: 142 150 kr tilldelades Professor Tünde Fülüp, Fysik, för att arrangera en workshop med temat “Runaway electron mo-delling (REM)” 13-17 januari 2020. Det är en workshop som initierats av oss på Chalmers 2012 (med stöd fr ån den här fonden) och har gett upphov till många fruktsamma samarbeten,  gemensamma  artiklar  och  projekt.  I  januari  2020  vill  vi  arrangera  den  för  8:egången,  återigen på Chalmers.


Utdelning 2018: 135 000kr delades ut till Professor Hans Nordman, Rymd- Geo- och miljövetenskap för besök av en gästforskare, Prof. R Singh från Institute for Plasma Research, Indien.

150 000kr delades ut till Professor Tünde Fülüp, Fysik för att bjuda in och vara värd för internationella samarbetspartners och för att täcka kostnader i samband med ett Plasmafysik-symposium.


-------------------------
Fonden för internationellt samarbete inom plasmafysik förvaltas av Chalmersstiftelsen.
Den ingår i samförvaltningen av Stiftelsens gåvomedelsfonder.
 
 
Har du frågor angående stipendier kontakta:
Birgitta Rorsman 
031 - 772 27 33

Chalmers tekniska högskola
412 96 Göteborg
 


Sidansvarig Publicerad: ti 04 okt 2022.