The Osher Endowment

Barbro Osher
Genom Barbro Oshers Pro Suecia Foundation har Chalmers möjlighet att stödja forskares vistelse vid universitet i USA. Nytt sen hösten 2017 är också att medlen kan användas till stipendier för att täcka studieavgifter för amerikanska studenters mastersstudier på Chalmers. Bidrag från Chalmers alumner i USA via ”U.S. Friends of Chalmers” var en viktig grund för denna uppskattade donation.

Ändamål: Stöd till Chalmersforskares forskningsvistelser vid universitet i USA.

Forskare som vill utveckla sin forskning genom ny inspiration eller styra in den på nya banor, kan söka stöd för forskningsomkostnader i samband med vistelse hos samarbetskollegor vid universitet i USA. Medel kan sökas för vistelse i USA upp till max ett år, vistelsen kan dock delas upp i flera kortare perioder.

Med forskningsomkostnader avses exempelvis boende, reskostnader, försäkring och fördyrade levnadsomkostnader. Institutionen där forskaren är anställd förväntas stå för forskarens lönekostnader.

Den sökande skall vara anställd vid Chalmers, antingen som senior forskare, doktorand eller post doc. En senior forskare, professor eller docent, kan söka medel för en doktorand eller post doc i sin forskargrupp om det finns en tydlig nytta för gruppen som helhet. Vid beslut om stöd kommer stort avseende att fästas vid öppenhet för samarbete med andra grupper inom Chalmers samt en långsiktig plan för samarbete med värdlärosätet.
Alla utbetalningar sker genom Chalmers tekniska högskola AB och Chalmers tjänsterese-reglemente tillämpas för ökade levnadsomkostnader.


Ansökan
•    Skall vara tillstyrkt av prefekt (för doktorander krävs även ett godkännande av handledare)
•    Skall omfatta en kort beskrivning och motivering (ca 1 A4-sida) av syftet samt en specificerad kostnadsbudget.
•    Kan avse kostnader för en eller flera personer.

Fonden behandlar ansökningar löpande under året. Beslut om stöd fattas av Stiftelsen Chalmers tekniska högskola.

Ambitionen är att ge stöd till minst fem forskare varje år.

Vänligen uppge om ytterligare bidrag sökts och erhållits från annan finansiär.
Ansökningarna behandlas löpande under året och besked skickas ut snarast möjligt. 
För frågor kontakta:
Lillemor Kündig, 031-772 2569
 
Tidigare utdelningar, se nedan.
 
 
In English
Through the Barbro Osher Pro Suecia Foundation Chalmers is in a position to support researchers who intend to spend some time at a University in the United States. News from autumn 2017 is also that the funds can be used for scholarships to cover tuition fees for US students' master's programs at Chalmers. Contribution from Chalmers alumni in the United States via "U.S. Friends of Chalmers "was an important basis for this estimated donation.

This foundation is aimed at researchers who, in collaboration with leading research environments and colleagues at prominent universities in the USA, wish to develop their research by finding new inspiration or guiding it along new paths. They can now apply for funding to cover costs while spending time in the USA. The costs supported by the fund are research costs, as well as accommodation and travel expenses up to 12 months.
The department at which the researcher is employed will cover the researcher's normal salary costs.

Applicants should have a Ph.D., be employed at Chalmers and lead an established research group, including PhD students as well as other co-workers. Another researcher, PhD student, or post doc in the group can do the travelling, but there has to be a clear benefit to the entire group. In the decision process, considerable weight will be given to the openness to collaboration with other groups at Chalmers as well as a clear plan for continued collaboration with the counterpart in the USA. The application can include one or more people. The research period can only be up to one year, possibly divided into two stays.
The goal is to grant funds to a minimum of five researchers each year. You may apply any time during the year (not in July). The decision regarding the application will be taken by the Chalmers University Foundation.

The application should include a short presentation of the exchange and the aims (one A4 page) as well as a budget showing how the funds will be used. It must be approved by the Head of Department (for doctoral students, a supervisor's approval is also required). Cover costs for one or more people. 
Please state if you have applied and received funds from other sources.

The applications will be processed continuously during the year.
 

 
 
 
Questions:
Lillemor Kündig, 031-772 2569
Utdelning:
2018:
 
​​Stipend​iat Institution / Område​                                          ​Stipendium (kr)   
Henrik Berglund​ (resande: Marouane Bousfihas​, PhD)  ​Teknikens ekonomi och organisation ​125 000kr
​Maths Karlsson, Docent (resande: Post Doc Mikael Andersson) ​Ke​mi och kemiteknik ​232 000kr
​Erik Ström, Professor ​Elektroteknik ​46 200kr
​Dina Petranovic, Bitr. professor (reser tillsammans med Jens Nielsen, Professor) ​Biologi och bioteknik ​155 400kr
​Henrik Grönbeck, Professor  ​Fysik ​150 000kr​
​Bengt Nordén, Professor Emeritus ​Kemi och kemiteknik ​45 000kr
​Mohsen Esmaily, Dr ​Kemi och kemiteknik ​250 000kr
​Marcus Wilhemsson, Professor ​Kemi och kemiteknik ​87 500kr
​Thomas Abrahamsson, Professor ​Mekanik och maritima vetenskaper ​50 000kr
​Lars Öhrström, Professor ​Kemi och kemiteknik ​150 000kr
​Jens Nielsen, Professor (resande: Raphael Ferreira, PhD) ​Biologi och bioteknik ​73 747kr
​Nooshin Mortazavi, Dr ​Fysik ​135 000kr
​Totalt: 1 499 847kr
 
 
Utdelning:
2017:
Stipendiat                      Institution / Område  ​Stipendium 

Erik Ström, professor

Joakim Björkdahl

Klas Andersson

Joakim Dahlman

Pernilla Wittung-Stafshede

Sofia Rahiminejad

Kamyab Zandi

Totalt:
Elektroteknik 

Tekniken ekonomi och organisation

Rymd-, geo- och miljövetenskap

Mekanik och maritima vetenskaper

Biologi och bioteknik

Mikroteknologi och nanovetenskap

Arkitektur och samhällsbygnadsteknik

 

111 800

100 000

400 000

  75 000

  75 000

110 000

350 000

1 221 800 kr

 

Professor Erik Ström beviljades år 2013 samt år 2014 bidrag ur fonden för två ”tre-månaders vistelser” vid USC, Los Angeles. Professor Ström har nu, år 2017, blivit beviljad ytterligare 131 800 kr för att fortsätta den forsknings- vistelse som påbörjades 2013. Årets ansökan avser ett besök på 14 veckor (reducerat till 10 veckor) under perioden 19 juni – 22 september 2017 hos forskningspartnern Prof. Urbashi Mitra, vid USC. Bidrag till forskningsvistelsen har även sökts från annan fond utanför Chalmers.

Biträdande professor Joakim Björkdahl tilldelades 100 000 kr för en gästforskarvistelse vid Stanford University under våren 2018. Han studerar framförallt förändringar i hur företag skapar och approprierar värde, länken mellan ett företags aktiviteter för att skapa värde åt kund och att själva fånga (appropriera) värde brukar benämnas som företagets affärsmodell. Idag kretsar hans forskning kring olika aspekter av förändringar som företag gör med sina affärsmodeller för att i slutändan bli mer konkurrenskraftiga och lönsamma.
Joakim har fått en inbjudan att gästforska vid Stanford University i Kalifornien under första halvåret 2018. Då amerikansk industri och forskning ligger i framkant vad gäller innovativa affärsmodeller samt digitalisering, ger detta honom stora möjligheter att dra nya lärdomar i sin forskning som sedan kan komma svensk industri, utbildning och Joakims fortsatta forskning till gagn, inte minst genom nya samarbeten och med nya kontakter i Kalifornien.
Läs mer om : Joakim Björkdahl
 
Bitr. Professor Klas Andersson har tilldelats 400 000 kr för en vistelse vid Brigham Young University, Provo, Salt Lake City, Utah. Klas beviljades bidrag för boende, resa samt levnadsomkostnader för honom samt en post doc, Thomas Allgurén som ingår i projektet.
Sverige har uttalt ambitiösa mål för att minska de nationella koldioxidutsläppen där nollutsläpp bör uppnås före 2050. Detta är en enorm teknisk, ekonomisk och politisk utmaning, ännu mer globalt. För att våra utsläppsmål ska kunna uppnås är det därför klart att kostnadseffektiv teknik för att uppnå negativa koldioxidutsläpp är nödvändigt. Negativa utsläpp är möjliga när CO2 separeras och omvandlas till en produkt eller lagras, och när CO2 härstammar från biogena bränslen. För att möta dessa brådskande behov har en sökande och hans kollegor vid Chalmers tekniska högskola föreslagit en banbrytande teknik.  Brigham Young University (BYU) är känt för sin världsledande kompetens inom omvandlingsprocesser för värmeenergi. Klas har därför ambitionen att stärka samarbetet med ledande forskare vid BYU (prof. Andrew Fry, Brad Adams, Tom Fletcher och Dale Tree) för att påskynda utvecklingen och kommersialiseringen av den selektiva oxidationstekniken och de olika reaktorerna som behövs i processen.
Läs mer om: Klas Andersson
 
År 2016 tilldelades lektor Joakim Dahlman vid institutionen för Sjöfart och marin teknik ett bidrag om  250 000 kr(idag Mekanik och maritma vetenskaper) för en ettårig forskningsvistelese som gästprofessor vid Naval Postgraduate School (NPS), i Monterey, Kalifornien. Joakim har nu, år 2017, fått beviljat 75 000 kr för en förlängning av sin vistelse med 6 månader. Läs mer om Joakims forskning längre ner.
 
Professor, Pernilla Wittung-Stafshede, tilldelas 75 000 kr till stöd för merkostnader vid sin planerade forskningsvistelse vid California Insti-tute of Technology (Caltech) 20 juni till 20 augusti, 2018. Detta blir en kort sabbatical som uppföljning på hennes längre vistelse där 2015. Den vistelsen var mycket givande, och ledde till flera nya idéer och samarbeten som de nu jobbar vidare med. Ett samarbete med grupp på Caltech har redan resulterat i en artikel i prestigefulla tidningen Cell. Pernillas Caltech värd kommer igen att vara Jacqueline Barton, chef för Chemical Engineering Division. "Att få en bättre överblick på forskningsfronten i USA är mycket viktigt; detta för att kunna bedriva högklassig egen forskning, för att få nya uppslag för lokala samarbeten inom Chalmers, för att skapa sociala vetenskapliga nätverk, samt för mina olika uppdrag inom Kungliga Vetenskapsakademien. " menar Pernilla.
 
Teknisk doktor Sofia Rahiminejad, MC2 beviljas 110 000kr ur fonden för merkostnader för uppehälle i Kalifornien under sin Postdok för JPL, NASA samt Stanford University under ett år. Merkostnaderna innefattar boende och försäkringskostnader. Sofia blev beviljad Wenner-Gren stiftelsens stipendium sommaren 2017 för att göra postdoktoral tjänst utomlands i samarbete med två institutioner i USA, för att sedan starta en två-årig tjänst på Chalmers. Med Sofias bakgrund inom mikroteknologi av metamaterial för högfrekvenskomponenter syftar sammarbetet med JPL på att utveckla teknik som gör det möjligt att från rymden upptäcka vatten på andra planeter. Tillsammans med Stanford University och deras Nanofotonik grupp är syftet att utveckla en biosensor baserad på metamaterial för fotonik.
Läs mer om: Sofia Rahiminejad
 
Docent Kamyab Zandi, institutionen arkitektur och samhällsbyggnadsteknik har beviljats ett bidrag på totalt         350 000 kr för två forskarvistelser uppdelat på 6 månader vid Stanford University 2018 och 2019. Kamyab kommer att påbörja sin första vistelse i februari 2018.
Det övergripande målet med samarbetet är att utveckla och genomföra det nya konceptet "Digital Twin for Key Transport Infrastructures" och att etablera Chalmers som en europeisk ledare på detta område. Den gemensamma ansträngningen kommer att leda till ett tvärvetenskapligt forskningsområde som rör, men inte begränsat, stadsutveckling, rörlighet och informations- och kommunikationsteknologi, och bidrar starkt till att stärka sökandens forskningsgrupp och andra grupper på Chalmers.
Läs mer om: Kamyab Zandi
 
 
 
2016:
Stipendiat  Institution / Område  ​Stipendium (kr)
​Joakim Dahlman, lektor Sjöfart och marin teknik ​250 000
​Mustafa Özen, PhD ​MC2 ​92 000
250 000 kr tilldelades lektor Joakim Dahlman vid institutionen för Sjöfart och marin teknik för en ettårig forskningsvistelese som gästprofessor vid Naval Postgraduate School (NPS), i Monterey, Kalifornien. Stipendiet möjliggör en fördjupning inom Joakims forskningsområde och öppnar upp för möjligheter att utöka samarbetet mellan Chalmers och NPS inom flera områden men i synnerhet marin och humanvetenskaplig forskning. NPS är ett av två universitet som finansieras av US Navy och Department of Defence. Dahlman bidrar med kompetens inom medicin och psykofysiologisk forskning och i gengäld får han tillgång till en unik forskningsmiljö ombord på Amerikanska Marinens fartyg och till ledande forskare inom arbetsmiljö och arbetsförhållanden ombord.
Läs mer om: Joakim Dahlman 

 
Özen92 000 kr tilldelades dr Mustafa Özen vid institutionen för mikroteknologi och nanaovetenskap för att delfinansiera en forskningsvistelse vid University of California, San Diego under två år.
Syftet med forskningsresan är att utveckla samverkan inom professor Peter Asbecks (USCD) och profesor Christian Fagers (Chalmers) forskningsområden, samt närliggande forskargrupper inom S2 och DoIT, för att skapa nya ideér och påskynda innovation inom nästa generations trådlölsa radiosändare (5G och bortom). 
Läs mer om: Mustafa Özen
 
 
2015:
Stipendiat  Institution / Område  ​Stipendium (kr)
​Torbjörn Lundh, bitr prof Matematiska vetenskaper  ​282 000
​Karin Hedlund, konst.adjunkt ​Arkitektur ​280 000
​Alexander Dmitriev, docent Teknisk fysik 170 000


282 000 kr delades ut till biträdande professor Torbjörn Lundh, Matematiska vetenskaper, för en forskningsvistelse vid Stanford University, Kalifornien. Syftet med forskningsresan är att ytterligare fördjupa och utveckla intresset i medicinteknik-utvecklingen med hjälp av generella matematiska angreppssätt för kardiovaskulära problem.
Torbjörn Lundh kommer att arbeta tillsammans med professor Christopher Cheng i Vibe grupp, under en 10 månaders period, med start sommaren 2015.
 
Läs mer om: Torbjörn Lundh
 
170 000 kr delades ut till docent Alexander Dmitriev vid Teknisk fysik för en forskningsvistelse vid Stanford för ett projekt inom Nano-optik. Förhoppningen är att Chalmers skall bli en framtida ”hub” in om avancerad världsledande optoelektronik inom IT och energi. 
 
 
280 000 kr delades ut till konstnärlig adjunkt Karin Hedlund vid Arkitektur för en forskningsvistelse under tre terminer vid Southern California Institute of Architecture, SCI-Arc. Syftet med forskningsutbildningen är att fördjupa kunskaper inom relationen mellan teknik och design. Med hjälp av detta nya kunskapsområde för institutionen kommer Chalmers framöver visa vägen inom arkitektvärlden genom innovativt och rigoröst tvärvetenskapligt arbete. Utveckling, tillämpning och forskning inom digitala tillverkningstekniker och är en av flera nycklar till detta.
 
 
 
2014:
Stipendiat  Institution / Område  ​Stipendium (kr)
​Marcus Holgersson, dr Teknikens ek. och org.  ​145 000
​Alejandro Russo, docent Data-och informationsteknik 105 000
 
145 000 kr delades ut till tekn dr Marcus Holgersson vid teknikens ekonomi och organisation, för en forskningsvistelse vid Stanford University, Kalifornien.  Dr Holgersson har inbjudits till en sex månaders gästforskarvistelse vid Scandinavian Consortium for Organizational Research från januari till juni 2015 i syfte att forska inom ”Intellectual Property Management”.

 Läs mer om: Marcus Holgersson
 
 
 
 
 
105 000 kr delades ut till docent Alejandro Russo vid institutionen för data- och informationsteknik som gästforskare från september 2014 till augusti 2015 vid Stanford University of California. Han skall forska om hur tredjepartsapplikationer i mobila system (Appar) hanterar användarnas privata data de fått tillgång till genom ett eget spårsystem, LIO.
Läs mer om: Alejandro russo  
 
 
 
 
 
2013:
Stipendiat  Institution / Område  ​Stipendium (kr)
​Erik Ström, prof  (2013+2014) Signaler och system  ​150 721
​Lina Bertling Tjernberg Energi och miljö 50 000
 

2012:
Stipendiat  Institution / Område  ​Stipendium (kr)
​Anna Martinelli, dr   ​Kemi- och bioteknik 62 000

 
 
2011:
Stipendiat  Institution / Område  ​Stipendium (kr)
​Frances Sprei, dr ​Fysisk resursteori ​100 000
​Anders Hellman, dr Teknisk fysik 50 000
​Joakim Björkdahl, dr ​Teknikens ekonomi och org ​50 000
​Martin Persson ​Energi och miljö ​169 892
​Axelson, Fisk, Zuyev Matematiska vetenskaper ​75 108
​Mats Karlsson ​75 000
Alejandro Russo D.o.IT 18 000

 
2010:
Stipendiat  Institution / Område  ​Stipendium (kr)
​Paulo Falcone, dr ​Signaler och system ​43 500

 
2009:
Stipendiat  Institution / Område  ​Stipendium (kr)
​Daniel Västfjäll, fo ass ​Teknisk akustik ​100 000
​Tord Claeson, prof em ​MC2 ​35 000
​Genkai Zhang ​Matematiska vetenskaper 50 000
​Goutham Vemuri Kemi- och biokemi 47 000

 
2008:
​Stipendiat  Institution / Område  ​Stipendium (kr)
​Cathy Horellou, doc ​Onsala rymdobservatorium ​70 000
​Uta Klement, prof ​Yt- och mikrostrukturteknik ​37 000
​Anders Hellman, proj ledare ​Kemisk fysik ​40 000
​Magnus Karlsson, bitr prof ​Fotonik ​50 000
​Martin Andersson, fo ass  ​Teknisk ytkemi ​50 000
Per-Erik Josephson Construction management​ 40 000
  
 
 
 
-------------------------
The Osher Endowment förvaltas av Chalmersstiftelsen.
Den ingår i samförvaltningen "gåvomedelsfonderna".
 
 
Har du frågor angående stipendier kontakta:
Lillemor Kündig, tel 772 25 69
Administratör
e-post: lillemor.kundig@chalmers.se 
 
Har du frågor angående stiftelsen kontakta:
Mattias Königsson, tel 772 26 05
Ansvarig Stiftelser & Gåvomedel
e-post: mattias.konigsson@chalmers.se
 
 

Publicerad: må 14 sep 2015. Ändrad: on 20 feb 2019