The Osher Endowment

Barbro Osher
Resestipendier beviljas under förutsättning att alla aktuella restriktioner följs, både i Sverige och i ett eventuellt mottagarland. Mer information kring vad som gäller för tjänsteresor finns Chalmers Intranät.

Genom Barbro Oshers Pro Suecia Foundation har Chalmers möjlighet att stödja forskares vistelse vid universitet i USA. Nytt sen hösten 2017 är också att medlen kan användas till stipendier för att täcka studieavgifter för amerikanska studenters mastersstudier på Chalmers. Bidrag från Chalmers alumner i USA via ”U.S. Friends of Chalmers” var en viktig grund för denna uppskattade donation.

Ändamål: Stöd till Chalmersforskares forskningsvistelser vid universitet i USA.

Forskare som vill utveckla sin forskning genom ny inspiration eller styra in den på nya banor, kan söka stöd för forskningsomkostnader i samband med vistelse hos samarbetskollegor vid universitet i USA. Medel kan sökas för vistelse i USA upp till max ett år, vistelsen kan dock delas upp i flera kortare perioder.

Med forskningsomkostnader avses exempelvis boende, reskostnader, försäkring och fördyrade levnadsomkostnader. Institutionen där forskaren är anställd förväntas stå för forskarens lönekostnader.

Den sökande skall vara anställd vid Chalmers, antingen som senior forskare, doktor eller post doc. En senior forskare, professor eller docent, kan söka medel för en doktorand eller post doc i sin forskargrupp om det finns en tydlig nytta för gruppen som helhet. Vid beslut om stöd kommer stort avseende att fästas vid öppenhet för samarbete med andra grupper inom Chalmers samt en långsiktig plan för samarbete med värdlärosätet.
Alla utbetalningar sker genom Chalmers tekniska högskola AB och Chalmers tjänsterese-reglemente tillämpas för ökade levnadsomkostnader.


Ansökan
•    Skall vara tillstyrkt av prefekt (för doktorander krävs även ett godkännande av handledare)
•    Skall omfatta en kort beskrivning och motivering (ca 1 A4-sida) av syftet samt en specificerad kostnadsbudget.
•    Kan avse kostnader för en eller flera personer.

Fonden behandlar ansökningar löpande under året. Beslut om stöd fattas av Stiftelsen Chalmers tekniska högskola.

Ambitionen är att ge stöd till minst fem forskare varje år.

Vänligen uppge om ytterligare bidrag sökts och erhållits från annan finansiär.
Ansökningarna behandlas löpande under året och besked skickas ut snarast möjligt. 
För frågor kontakta:
Birgitta Rorsman 
031 - 772 27 33

Tidigare utdelningar, se nedan.
 
 
In English

NOTE! Stipends for travel will be granted on condition that all restrictions are followed, both locally and, if applicable, in the host country. More information about Chalmers travel policy can be found on the intranet.

Through the Barbro Osher Pro Suecia Foundation Chalmers is in a position to support researchers who intend to spend some time at a University in the United States. News from autumn 2017 is also that the funds can be used for scholarships to cover tuition fees for US students' master's programs at Chalmers. Contribution from Chalmers alumni in the United States via "U.S. Friends of Chalmers "was an important basis for this estimated donation.

This foundation is aimed at researchers who, in collaboration with leading research environments and colleagues at prominent universities in the USA, wish to develop their research by finding new inspiration or guiding it along new paths. They can now apply for funding to cover costs while spending time in the USA. The costs supported by the fund are research costs, as well as accommodation and travel expenses up to 12 months.
The department at which the researcher is employed will cover the researcher's normal salary costs.

Applicants should have a Ph.D., be employed at Chalmers and lead an established research group, including PhD students as well as other co-workers. Another researcher, PhD student, or post doc in the group can do the travelling, but there has to be a clear benefit to the entire group. In the decision process, considerable weight will be given to the openness to collaboration with other groups at Chalmers as well as a clear plan for continued collaboration with the counterpart in the USA. The application can include one or more people. The research period can only be up to one year, possibly divided into two stays.
The goal is to grant funds to a minimum of five researchers each year. You may apply any time during the year (not in July). The decision regarding the application will be taken by the Chalmers University Foundation.

The application should include a short presentation of the exchange and the aims (one A4 page) as well as a budget showing how the funds will be used. It must be approved by the Head of Department (for doctoral students, a supervisor's approval is also required). Cover costs for one or more people. 
Please state if you have applied and received funds from other sources.

The applications will be processed continuously during the year.
 

Questions:
Birgitta Rorsman, 031-772 2733

Utdelning 2019:

​Stipendiat ​Institution / Område ​Stipendium (kr)
Christian Fager ​MC2 ​37 000 kr
​Bengt Nordén ​Kemi och kemiteknik ​91 500 kr
​Alexandra Angerd ​Data och informationsteknik ​99 000 kr
​Alejandro Russo ​Data och informationsteknik ​75 000 kr
​Erik Ström ​Elektroteknik ​16 279 kr
​Marcus Holgersson ​Teknikens ekonomi och organisation ​75 000 kr
​Sebastien Rauch ​Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik ​50 000 kr
​Andreas Nygren ​Mekanik och maritima vetenskaper ​44 000 kr
​Maximilian Algehed ​Data och informationsteknik  ​125 000 kr
​Jonas Flygare ​Elektroteknik ​98 700 kr
​Mikael Enelund ​​Mekanik och maritima vetenskaper ​50 000 kr
​Kamyab Zandi ​​Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik ​175 000 kr
​Alexandra Paul ​Biologi och bioteknik ​90 840 kr
 
Biträdande Professor Christian Fager, Inst. för Mikroteknologi och Nanovetenskap beviljas ett bidrag på 37 000 kr för en två veckor lång forskningsvistelse hos Prof. Wang vid Georgia Tech, Atlanta. 
Christians forskning består huvudsakligen av att undersöka och utveckla nya typer av radiosändare för mobil kommunikation. Prof. Wang leder forskningen vid Georgia Tech Electronics and Micro-Systems Lab (GEMS) och är etablerad som en av USA:s pionjärer inom avancerade radiosystem för kommunikation vid millimetervågsfrekvenser. Detta är den inriktning som Christian fokuserar på i sin forskargrupp och han tror att denna vistelse kan ge stort mervärde gällande framtida samarbete och nätverkande med världsledande forskare inom området. 

Professor Bengt Nordén beviljades ett bidrag på 91 500 kr för en resa till USA för att besöka forskningslaboratorier vid Berkeley University under oktober-november 2019 samt att i mars deltaga i Biophysical Society´s årliga konferens i Baltimore 1 - 6 mars 2019.
Bengt kommer även tillsammans med rektorn för UCSB, Chancellor Henry Yang att leda ett diskussionsmöte kring ”forskningsstrategi i Nobelklass” i november. 

Alexandra Angerd, doktorand på datorteknik vid Institutionen för Data- och informationsteknik beviljades ett bidrag på 99 000 kr för omkostnader vid ett sex månaders långt forskningsbesök vid University of Southern California i USA. Alexandras forskning fokuserar på att effektivisera grafikprocessorer genom att identifiera och eliminera beräkningar som inte är kritiska för slutresultatet. Professor Annavaram vid USC är expert inom energieffektiva datorsystem som faller inom ramen för Chalmers styrkeområde IKT. Målet med vistelsen är en gemensam publikation samt att långsiktigt skapa förutsättningar för liknande samarbeten i framtiden.

Alejandro Russo, bitr. professor vid Institutionen för Data- och informationsteknik beviljades tillsammans med doktoranden Elisabet Lobo-Vesga ett bidrag på 75 000 kr för omkostnader vid ett tjugo dagar långt (uppdelat på två tillfällen) forskningsbesök vid University of California Berkeley.
Målet med vistelsen är att fortsätta det samarbete som startades vid mötet mellan Professor Russo och Prof. Marco Gaboardi, som är ledande expert inom DPella, vilket är namnet på projektet ”Differential Privacy with Accuracy” där man försöker skydda privata uppgifter i de datamängder som samlas in av olika organisationer. 
För att fortsätta samarbetet ansöker man nu om medel för att kunna göra två besök under 2019 till UC Berkeley.
 
Professor Erik Ström tilldelas ett bidrag om 16 279 kr för ett femte besök vid University of Southern California (USC), Los Angeles, 16 juni – 21 augusti 2019, där han kommer att fortsätta sin forskning (Erik beviljades år 2013, år 2014 samt år 2017 samt 2018) hos forskningspartnern Prof. Urbashi Mitra, vid USC, Los Angeles. Hon är en IEEE-fellow och är väldigt känd och respekterad forskare. Prof. Mitra och USC är världsledande inom kommunikations- och signalbehandling. Forskningsprojektet syftar till att utveckla ”state-of-the-art” för att uppskatta och förutsäga fordonstrafikkanaler. Denna funktion är nödvändig i någon praktisk radiomottagare och är av största vikt för att göra trådlösa system effektiva. Fordonskommunikation är en möjliggörande teknik för kooperativa intelligenta transportsystem (C-ITS), dvs. när vägfordon och väginfrastruktur samarbetar för att göra trafiken säker och och effektiv (grön). C-ITS anses vara en viktig applikation för 5G.  

Docent Marcus Holgersson på Teknikens ekonomi och organisation beviljades 75 000 kr för en gästforskarvistelse på UC-Berkely under två månader sommaren 2019.
Marcus studerar hur värde från innovationer skapas och tillgodogörs av företag, universitet, industrier och nationer genom att analyser och utveckla styrningen av och med immateriella tillgångar. Han har under flera år byggt upp ett samarbete med UC Berkeley och nu fått en inbjudan till en gästforskarvistelse där. 

Biträdande professor Sebastien Rauch vid Vatten och miljöteknik, Arkitektur och samhällsbyggnad har beviljats ett bidrag på 50 000 kr för att tillsammans med forskaren Ekaterina Sokolova besöka UC Berkeley under ca en vecka i september 2019. 
Doktoranden Zhenhua Sun är på studiebesök där i fyra månader under hösten och Sebastien är hennes huvudhandledare och Ekaterina hennes bihandledare. Syftet med besöket är att Zhenhuas framsteg i forskningen ska diskuteras samt att fortsatt samarbete mellan universiteten ska utvecklas. 

Doktorand Andreas Nygren på Mekanik och maritima vetenskaper har beviljats ett bidrag om 44 000 kr för en gästforskarvistelse på Penn State University in Pennsylvania från augusti till november 2019.
Andreas forskning handlar om matematisk modellering av spray- och förbränningsprocessen inuti kraftiga motorer samt om tillämpning av modellerna för att utveckla effektivare och renare motorer för en hållbar framtid.
Andreas ansökan stöds av prefekt Angela Hillemyr samt huvudhandledare Adj.prof Anders Karlsson. 

Maximilian Algehed, doktorand vid Institutionen för Data- och informationsteknik beviljades ett bidrag på 125 000 kr för omkostnader till en forskningsresa uppdelat på tre tillfällen (2 veckor, 2 mån och 2 mån) under ett år till University of California Santa Cruz (UCSC). 
Maximilians forskning fokuserar på projektet Ghost som är ett projekt som identifierar gränserna för transparenta säkerhetsmekanismer. Projektet syftar till att utveckla både den teori och de verktyg som krävs för att informera den framtida forskningen om öppen säkerhet. Maximilian har tillsammans med Professor Alejandro Russo, Chalmers och Professor Cormac Flanagan (UCSC) varit med i projektet i två år vilket har varit framgångsrikt och resulterat i flera publikationer vid olika konferenser. 

Jonas Flygare, doktorand vid Institutionen för Rymd- Geo och Miljövetenskap, avdelningen Onsala Rymdobservatorium beviljades ett bidrag om 98 700 kr för en sex månaders lång forskningsresa till Universitetet California Institute of Technology (CalTech) i Kalifornien, USA. Där kommer han att genomföra delar av sina doktorandstudier i Dr. Sander Weinrebs grupp för mikrovågsteknik. Dr Weinreb har varit världsledande pionjär inom förstärkarteknologi och bredbandiga antenner för radioastronomi i mer än 35 års tid.
Jonas forskning syftar på att förbättra känsligheten i radioastronomiska teleskop och mottagare genom att öka effektiviteten av antennerna men också genom att minska bruset i de elektroniska förstärkarna, samtidigt som man maximerar bandbredden av frekvenser. Jonas har varit framgångsrik under sina tre år som forskarstuderande och fått flera publikationer publicerade i framstående tidskrifter samt presenterat flertal papper på internationella konferenser. 
Målet med vistelsen i Dr. Weinrebs grupp är flera, varav en publikation samt att fördjupa den kontakt och det samarbete som är etablerat mellan Chalmers och CalTech inom mikrovågsteknik och radioastronomi. Vistelsen faller i linje med Chalmers forskningsstrategi att samarbeta med de bästa forskargrupperna både nationellt och internationellt, publicera i de mest framstående tidskrifterna samt söka utmaningar som driver utvecklingen framåt i våra vetenskapliga ämnen. Forskningsvistelsen börjar i februari 2020.

Mikael Enelund, bitr. professor vid Mekanik och maritima vetenskaper beviljades ett om bidrag om 50 000 kr för en tre månader lång vistelse vid Stanford University för doktorand Johan Bondessons räkning. Johan är inskriven på forskarskolan men är egenfinansierad i nuläget, dock med godkända anställningsförhållanden. 
Läsåret 2015/2016 spenderade Professor Torbjörn Lundh, Matematiska vetenskaper, Chalmers på Stanford då han genomförde en ”sabbatical” delvis finansierad av Barbro Oshers stipendium, ett av målen med hans forskningsvistelse var att integrera chalmersstudenter inom området för medicintekniks innovation och utifrån detta formades ett exjobb med dåvarande mastersstudenten Johan Bondesson. Exjobbet slutfördes 2017, varpå Johan fortsatte forska på uppdrag av kollegorna i USA, i nära samarbete med Torbjörn Lundh. 
Sedan Johan antogs som forskarstudent på forskarskolan för solid- och strukturmekanik på M2 med bitr. Professor Mikael Enelund som examinator och huvudhandledare har bl a tre vetenskapliga artiklar färdigställts samt att arbetet har presenterats i flera olika sammanhang internationellt och nationellt. 
Målet med vistelsen är att Johans forskning ska fortlöpa enligt plan och då kommer han att behöva göra ytterligare resor till Stanford University. Ansökan avser täcka forskningsomkostnader i samband med vistelsen i USA.

Kamyab Zandi, docent vid konstruktionsteknik, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik beviljades ett bidrag på 175 000 kr för en 6 månaders forskningsvistelse till Stanford University in 2020. Denna vistelse är en fortsättning på den ansökan Kamyab fick beviljat bidrag år 2017 för att åka till Stanford och påbörja forskningssamarbetet. Han vistades där under totalt 12 månader uppdelat på 6 månader under år 2018 och 2019.
Den tidigare forskningsvistelsen ledde till samarbete mellan universiteten inom initiativet ”Digital Twin Lab” som nu inkluderar 3 professorer, 4 doktorander och 2 studenter från både Chalmers och Stanford. 
Med kommande vistelse önskar man både att utveckla Digital Twin till en fullskalig struktur i en utomhusmiljö, tidigare har den endast visats inomhus. Man önskar också att utöka samarbetet mellan doktorander och gemensamma ansökningar från US och EU samt öppna gemensamma laboratorier. 
Kamyab ansöker om kostnader för i samband med resa och boende för 6 månader under år 2020. 

Alexandra Paul, doktorand vid kemisk biologi, institutionen för Biologi och bioteknik beviljades ett bidrag på 90 840 kr för en tolv månaders lång vistelse vid Texas Universitet i Austin. 
På Chalmers är Elin Esbjörner Winters, docent i kemisk biologi, Alexandras vetenskapliga rådgivare. Elins forskargrupp är inriktad på forskning kring bl a Alzeimersdemens. På universitetet i Texas, Austin, dit Alexandra skall åka på sin forskningsresa ska ett av världens ledande laboratorium inom området finnas med en teknik som ännu inte används i Sverige. 
Målet med vistelsen är att öppna möjligheten för ett långvarigt samarbete mellan de två universiteten. 
Alexandra planerar att genomföra sin forskarvistelse under två år, jan 2020 – jan 2022, men söker nu bidrag för resekostnader samt hyra och försäkring för de första tolv månaderna. 

Utdelning:
2018:
​​Stipend​iat Institution / Område​                                          ​Stipendium (kr)   
Henrik Berglund​ (resande: Marouane Bousfihas​, PhD)  ​Teknikens ekonomi och organisation ​125 000kr
​Maths Karlsson, Docent (resande: Post Doc Mikael Andersson) ​Ke​mi och kemiteknik ​232 000kr
​Erik Ström, Professor ​Elektroteknik ​46 200kr
​Dina Petranovic, Bitr. professor (reser tillsammans med Jens Nielsen, Professor) ​Biologi och bioteknik ​155 400kr
​Henrik Grönbeck, Professor  ​Fysik ​150 000kr​
​Bengt Nordén, Professor Emeritus ​Kemi och kemiteknik ​45 000kr
​Mohsen Esmaily, Dr ​Kemi och kemiteknik ​250 000kr
​Marcus Wilhemsson, Professor ​Kemi och kemiteknik ​87 500kr
​Thomas Abrahamsson, Professor ​Mekanik och maritima vetenskaper ​50 000kr
​Lars Öhrström, Professor ​Kemi och kemiteknik ​150 000kr
​Jens Nielsen, Professor (resande: Raphael Ferreira, PhD) ​Biologi och bioteknik ​73 747kr
​Nooshin Mortazavi, Dr ​Fysik ​135 000kr
​Totalt: 1 499 847kr
 
Henrik Berglund, docent vid Institutionen för Teknikens ekonomi och organisation, tilldelades 125 000kr för stödja doktoranden Marouane Bousfihas vistelse vid Stanford. Henrik leder en forskargrupp där Marouane Bousfiha tillsammans med Henrik forskar kring akademiskt entreprenörsskap. Marouane har blivit inbjuden till SCANCOR vid Stanford för att samla data inom området, han kommer även att medverka i doktorandkurser samt interagera med andra forskare. Vistelsen äger rum mellan januari och april 2019. Bidraget syftar till att täcka kostnader för forskningsomkostnader för bl a resor, anmälningsavgifter och försäkring.

Maths Karlsson, Docent vid Kemi och kemiteknik tilldelades ett bidrag på 232 000 kr för PostDoc Mikael Anderssons uppehälle under sin vistelsetid vid National Institute of Standards and Technology, NIST, Center for Neutron Research NCNR, in Gaitherburg, USA mellan juni 2018 – maj 2019. Bidraget syftar till att täcka kostnader för försäkring och forskningsomkostnader för resor, konferenser samt kemikalier och lab-utrustning under ett års vistelse. 
Dr. Andersson tilldelades International Postdoc Grant från Vetenskapsrådet (Vetenskapsrådet) i slutet av 2017 - ett prestigefyllt treårigt bidrag som kräver minst att han bor två år på ett universitet eller ett laboratorium utomlands. Han började sin postdoktorand på Chalmers i april i år (2018) och kommer i juni 2018 att flytta till NCNR, där han kommer att vara baserad för en period över två år innan han kommer tillbaka i juni 2020 till forskningsgruppen på Chalmers. Dr Anderssons projekt är experimentell i naturen och fokuserar på användningen av neutronspridningstekniker för att studera de dynamiska egenskaperna hos väte (H) i energirelaterade material, såsom protonledande keramik och material som används för att lagra väte. Utvecklingen av båda dessa materialklasser är centralt för utvecklingen av miljövänliga teknologier, såsom bränsleceller och batterier, och Dr. Anderssons forskningsprogram bidrar därmed till omvandlingen till ett mer resurseffektivt och hållbart samhälle.

Professor Erik Ström tilldelas ett bidrag om 46 200 kr för ett fjärde besök vid University of Southern California (USC), Los Angeles, 27 juni – 21 augusti, där han kommer att fortsätta sin forskning. Erik beviljades år 2013, år 2014 samt år 2017, det senaste för ett besök på 14 veckor under perioden 19 juni – 22 september 2017, hos forskningspartnern Prof. Urbashi Mitra, vid USC, Los Angeles. Hon är en IEEE-fellow och är väldigt känd och respekterad forskare. Prof. Mitra och USC är världsledande inom kommunikations- och signalbehandling. Forskningsprojektet syftar till att utveckla ”state-of-the-art” för att uppskatta och förutsäga fordonstrafikkanaler. Denna funktion är nödvändig i någon praktisk radiomottagare och är av största vikt för att göra trådlösa system effektiva. Fordonskommunikation är en möjliggörande teknik för kooperativa intelligenta transportsystem (C-ITS), dvs. när vägfordon och väginfrastruktur samarbetar för att göra trafiken säker och och effektiv (grön). C-ITS anses vara en viktig applikation för 5G.  

Associate Professor Dina Petranovic och Professor Jens Nielsen, institutionen för Biologi och bioteknik beviljades 155 400 kr i bidrag för att besöka University of Southern California, i Los Angeles, USA från den första september till mitten av december 2018.
Huvudsyftet med forskningsresan är att etablera nya samarbetsprojekt genom att besöka Prof Valter Longos grupp på University of Southern California. Prof. Longo har varit nominerad till Chalmers Jubileumsprofessor och har besökt Dinas och Jens forskargrupper fler gånger under 2016-2017.Prof Longo använder både jäst och mänskliga celler för att studera hur näringsreglering och signalering påverkar utvecklingen av sjukdomar och tillstånd som åldrande, neurodegeneration och cancer. Gruppen Dina Petranovic fokuserar på att använda jäst som en modell för att studera åldrande och mänskliga sjukdomar, och det var det främsta skälet att bjuda in prof Longo till Chalmers och inleda en dialog om våra gemensamma intressen.  Jens Nielsens grupp fokuserar på mänsklig metabolism och hur dess reglering leder till cancer och andra sjukdomstillstånd. Under Prof Longos besök i Chalmers började Jens och Valter identifiera några ämnen och kompletterande metoder som kan leda till framtida samarbeten om ämnen av gemensamt intresse. Detta skulle vara en möjlighet för två grupper att utveckla samarbetsprojekt och följa upp de första diskussionerna och grundarbetet som initierades under Longos vistelse på Chalmers.
Dina planerar också att besöka Prof. Daniel Jarosz på Stanford University som är kopplad till projekten och Jens planerar att besöka Prof. Bernhard Palsson, USCD i San Diego under perioden. 

Professor Henrik Grönbeck, avdelningschef vid Kemisk fysik har tilldelats ett bidrag om 150 000 kr för en av hans medarbetare Dr Lars Hellberg, för att genomföra en sabbatical-vistelse vid Advanced Light Source (ALS), Lawrence Berkeley National Laboratory, USA. Längden på vistelsen är planerad till sex månader med start i början på maj 2018. Bidraget skall täcka kostnader för b la bostad och resa, se bifogad ansökan och budget. 
Under vistelsen kommer Lars att arbeta vid ett strålrör/ändstation för infraröd (IR)-spektroskopi och IR-mikroskopi (NanoIR) under ledning av Dr. Michael Martin. Strålröret är världsledande när det gäller att koppla nanoIR till en ljuskälla. Lars har en bakgrund inom ytfysik, särskilt kemiska reaktioner och reaktionsdynamik vid ytor ligger nära de frågeställningar som kan studeras med IR-spektroskopi. Projektet har också en intressant bäring på ett projekt som professor Per Uvdal i Lund driver gällande ett möjligt IR-strålrör vid MAX IV med intressenter på Chalmers. Vistelsen skulle kunna utgöra en komponent för att stärka kopplingen mellan Chalmers och MAX-lab inom IR-spektroskopi.

Professor Emeritus Bengt Nordén, Kemi och kemiteknik har tilldelats ett bidrag om 45 000 kr för att  bl a besöka ett symposium ”Molecular Puzzles of Life” i USA, vid MIT i Boston, 15-17 november 2018. Där kommer Bengt att träffa nobelpristagaren Steven Chu för att planera uppsättning av symposier vid flertalet andra kaliforniska universitet. Vidare besöker Bengt UCSDs rektor Henry Yang, med vem han har haft ett längre samarbete med kring frågor om evaluering av excellens och vetenskapliga insatser.
Bengt Nordén forskar på biologiskt intressanta DNA-strukturer där de nyligen upptäckt en ny, utsträckt konformation som kan ändra på teorierna för hur arvsmassan en gång i tiden utvecklades. Bengt samarbete med forskare vid bl a Berkeley (C. Bustamante), Caltech (F. Arnold) och Stanford (R. Zare) som ska besökas. Han leder ett program för att entusiasmera ungdomar för vetenskapliga studier, framför allt inom de molekylära vetenskaperna: ”Molecular Frontiers” som, under de 11 år organisationen existerat, anordnat ett 20-tal symposier i Sverige och andra länder. För första gången anordnas i höst ett symposium i USA, vid MIT i Boston 15 - 17 november 2018, ”Molecular Puzzles of Life”, med som vanligt ett flertal Nobelpristagare - det är sannolikt delvis på grund av Bengts tidigare roll som ordförande i Nobelkommittén för kemi som de lyckas få så många framstående talare att ställa upp. Nobelpristagaren Steven Chu har därtill bett Bengt att planera för Molecular Frontiers-symposia också vid kaliforniska universitet: Berkeley, Stanford och Caltech, vilka han ska besöka för att diskutera sådana upplägg. Förutom Steven Chu själv, kommer Bengt att träffa Harry Atwater vid Caltech och Paul Alivisatos vid Berkeley som ska svara för organiseringen. Han kommer slutligen även att besöka UCSD, vars rektor Henry Yang jag länge har haft ett samarbete med kring frågor kring evaluering av excellens och vetenskapliga insatser.

Dr. Mohsen Esmaily, institutionen för Kemi och kemiteknik, har tilldelats ett ett bidrag på 250 000 kr för en forskarvistelse vid Massachusetts Institute of Technology (MIT), Boston under 18 månader med start den 1 augusti 2018. Mohsen söker bidrag för att kunna utföra experiment inom hans forskningsområde under tiden han vistas på MIT. Det övergripande målet med detta projekt är att utveckla en konceptuell ram för rationell förbättring av materialets korrosionsegenskaper genom att förstå vattentransporter i oxider. För att uppnå detta ambitiösa mål är det nödvändigt att förstå mikrostrukturen hos oxiderna vid nanoskalan och att kartlägga fördelningen av väte i oxider. Trots dess betydelse finns det fortfarande ingen tillförlitlig metod som kan kartlägga väte i oxiderna, på grund av flera komplexiteter förknippade med naturen av detta lättaste element. Mohsens senaste preliminära resultat visar att det i princip är möjligt att kartlägga väte i oxider
Han kommer att undersöka vattentransporter genom två tekniskt avgörande material, aluminium (Al) och magnesium (Mg) oxider, och utforska även de associerade korrosionsmekanismerna. Kunskapen om vatten / oxid interaktioner kommer att få stora konsekvenser för att utveckla korrosionsbeständiga Mg-legeringar. Vid höga temperaturmaterial som bildar Aloxid vid höga temperaturer, kommer resultaten att vara avgörande för landbaserad gasturbiner samt framväxande energitekniker som ”gröna” kraftkedjor, termisk solenergi och solid oxidbränsleceller.

​Bitr. professor Marcus Wilhelmsson, Kemi- och kemiteknik  tilldelades 87 500 kr för merkostnader i samband med hans planerade sabbatical vid University of California San Diego (UCSD) under 2.5 månader under perioden september-november 2018. Värdskapet, kommer Yitzhak Tor, som är världsledande inom sitt fält att stå för. Yitzhak och Marcus har de senaste åren tagit sif an ett antal viktiga gemensamma utmaningar (startat och framgångsrikt fortsatt driva en konferensserie, FB3, och varit editorer för och författare av en Wiley-bok) för att ytterligare påskynda utvecklingen i vårt expansiva vetenskapsfält (metodutveckling inom DNA/RNA- och läkemedelsområdet). Yitzhaks grupp, UCSD och San Diego-området i allmänhet utgör en mycket stark och spännande miljö med duktiga studenter, världsklassforskare samt en av världens mest blomstrande biotech-företagsområden. Här ligger även det starka The Scripps Research Institute samt San Diego State University. Han planerade bl a att besöka både David Millars och Floyd Romesbergs grupp på Scripps samt Byron Purses på SDSU. 

Professor Thomas Abrahamsson, M2, har tilldelats ett bidrag på 50 000 kr för att förverkliga en kortare vistelse under tidig 2019 vid University of Southern California – Viterbi School of Engineering efter en inbjudan av Professor Erik A. Johnson. Johnson är professor vid Sonny Astrani Department of Civil and Environmental Enginering med specialité inom strukturdynamik. Hans forskningsfält inkluderar smarta strukturer med inbäddad vibrationsreglering, vibrationsmonitorering, aktivt kontrollerbara vibrationsdämpare, stokastisk vibrationsanalys och effektiva algoritmer för simulering av olinjära strukturdynamiska förlopp. Hans forskningsintressen sammanfaller i mycket med Thomas. Genom hans omfattande forskningssamarbete med japanska forskare inom jordbävningsorsakad strukturdynamik har han mycken erfarenhet som är komplementär till min, som främst relaterar till vibrationer i maskintekniska produkter eller fordon och farkoster.
Med vistelsen söker han ny inspiration samt nya infallsvinklar att tillfoga sitt läromedel Calibration and Validation of Structural Dynamics Models som används i masterskursen Structural Dynamics – Model Validation (TME230). Modellkalibrering (systemidentifiering) är ett forskningsintresse de även delar med andra grupper inom Chalmers, främst Professor Tomas McKelvey och professor Jonas Sjöberg. Speciellt professor Johnsons arbete med jordbävningstestdata kan vara mycket relevant för Sjöbergs arbete med olinjära system.
Beroende på den aktuella forskningssituationen i professor Johnsons grupp kan det eventuellt också bli aktuellt med samförfattande av en vetenskaplig artikel. Inget ytterligare bidrag har sökts från annan finansiär.

Professor Lars Öhrström, Kemi- och kemiteknik, tilldelades 150 000 kr för att besöka University of California – Berkeley. Ansökan inkluderar utöver professor Lars Öhrström även en PostDoc, en doktorand samt personal från Kemi och kemiteknik avdelningen. 
Gruppen skall vid uppdelade tillfällen, under vår och höst år 2019 besöka Professor Yaghis  forskargrupp vid Berkeley och arbeta i hans labb. Professor Yaghis forskningsgrupp är världsledande inom detta område (dvs. Wolf Prize 2018.2 KVA Aminoff-pris 20193). Syntes och förståelse för både MOF och COF är deras specialitet, men de arbetar även med direktansökningar. En är en soldriven MOF-baserad enhet som kan skörda vatten från ökenluft, och det är för närvarande under kommersiell utveckling.
Retikulär kemi är kemi av nätverksmaterial, mest framträdande bland dessa är MetalOrganic Frameworks (MOF) och kovalenta organiska ramar (COF), material med miljontals variationer för olika potentiella applikationer, som består av upprepande enheter eller små strukturer. När det gäller MOFs är strukturerna metallklyvningar med nanostorlek med organiska molekyler som knyter samman dem, och i fallet med COF är byggnadsenheterna endast organiska. Besöken kommer att vara uppdelade i två- till fyra veckors intervall under året. Syftet är att genom samarbete är att få ett försprång inom forskningsområdet samt att underlätta för andra samarbeten mellan Yaghis grupp och Chalmers. 

Professor Jens Nielsen, Biologi- och bioteknik har beviljats 73 747 kr för för att täcka kostnader för en doktorands vistelse under tre månader, hösten 2018 vid MIT Koch Institute, Boston, USA.
Raphael Ferreira är en mycket framstående doktorand vid Institutionen för Biologi och bioteknik. Raphael Ferreira arbetar inom divisionen Systems and Synthetic Biology. Hans doktorsavhandling är inriktad mot tillämpning av genomredigeringsteknik med för närvarande ett särskilt intresse för att hitta och karakteriserar potentiella cancerbiomarkörer. Han kommer att besöka Professor Matthew Vander Heiden, som är världsledande forskare inom cancermetabolism vid sitt laboratorium på MIT, Boston. Genom utveckling och samarbete inom området kommer denna vistelse att leda till att vidga perspektivet och förståelsen för hur cancerforskningsprojekt av denna typ åtgärdas experimentellt.

Doktor Nooshin Mortazavi vid institutionen för fysik, Chalmers, beviljades 135 000 kronor från Barbro Oshers Pro Suecia Foundation. Bidraget ska täcka forskningskostnader under hennes första år vid Harvard University i Boston, USA. 
Baserat på ett VR-internationellt postdocbidrag ska Nooshin utföra PostDoc under ledning av professor David Clarke vid Handelshögskolan vid Harvard University på en period av 2 år . Hon kommer att utveckla kunskapsbaserad materialdesign för novelnanostrukturerad högtemperatur termoelektrisk (TE) oxider, som erbjuder stora löften för att skörda elkraft från de enorma mängderna av spillvärme som dagligen utmatas som termiska förluster till atmosfären.
Nooshin arbetar med högtemperaturoxideringsbeteende eller avancerade rostfria stål med applikationer inom kraftproduktionsteknologi, till exempel kedjor som avfyras vid biomassa och avfall. Källor avfyrade av biomassa och kommunalt avfall, fastoxidbränslecell och värmeväxlare är några exempel på teknik för produktion av grön el. Nooshin försöker förstå oxidationsmekanismer av aluminiumoxid- och krombildande legeringar när de exponeras i höga och låga syreaktiva ämnen vid höga temperaturer. Hon använder analysverktyg med hög upplösning, inklusive SEM / EDX, EBSD, FIB, TEM SIMS, etc., för att studera oxidskalorna i mikrostruktur och mikrostruktur eller nanostorlek. Nooshin är också en expert i transmissionsmetoden Kikutchi diffraction (TKD). Hon har utformat en dedikerad provhållare och optimerade förvärvsparametrar för att uppnå datarika TKD orienteringskartor.

Utdelning:
2017:
Stipendiat                      Institution / Område  ​Stipendium 

Erik Ström, professor

Joakim Björkdahl

Klas Andersson

Joakim Dahlman

Pernilla Wittung-Stafshede

Sofia Rahiminejad

Kamyab Zandi


Totalt:Elektroteknik 

Tekniken ekonomi och organisation

Rymd-, geo- och miljövetenskap

Mekanik och maritima vetenskaper

Biologi och bioteknik

Mikroteknologi och nanovetenskap

Arkitektur och samhällsbygnadsteknik

 
111 800

100 000

400 000

  75 000

  75 000

110 000

350 000


1 221 800 krProfessor Erik Ström beviljades år 2013 samt år 2014 bidrag ur fonden för två ”tre-månaders vistelser” vid USC, Los Angeles. Professor Ström har nu, år 2017, blivit beviljad ytterligare 131 800 kr för att fortsätta den forsknings- vistelse som påbörjades 2013. Årets ansökan avser ett besök på 14 veckor (reducerat till 10 veckor) under perioden 19 juni – 22 september 2017 hos forskningspartnern Prof. Urbashi Mitra, vid USC. Bidrag till forskningsvistelsen har även sökts från annan fond utanför Chalmers.

Biträdande professor Joakim Björkdahl tilldelades 100 000 kr för en gästforskarvistelse vid Stanford University under våren 2018. Han studerar framförallt förändringar i hur företag skapar och approprierar värde, länken mellan ett företags aktiviteter för att skapa värde åt kund och att själva fånga (appropriera) värde brukar benämnas som företagets affärsmodell. Idag kretsar hans forskning kring olika aspekter av förändringar som företag gör med sina affärsmodeller för att i slutändan bli mer konkurrenskraftiga och lönsamma.
Joakim har fått en inbjudan att gästforska vid Stanford University i Kalifornien under första halvåret 2018. Då amerikansk industri och forskning ligger i framkant vad gäller innovativa affärsmodeller samt digitalisering, ger detta honom stora möjligheter att dra nya lärdomar i sin forskning som sedan kan komma svensk industri, utbildning och Joakims fortsatta forskning till gagn, inte minst genom nya samarbeten och med nya kontakter i Kalifornien.
Läs mer om : Joakim Björkdahl
 
Bitr. Professor Klas Andersson har tilldelats 400 000 kr för en vistelse vid Brigham Young University, Provo, Salt Lake City, Utah. Klas beviljades bidrag för boende, resa samt levnadsomkostnader för honom samt en post doc, Thomas Allgurén som ingår i projektet.
Sverige har uttalt ambitiösa mål för att minska de nationella koldioxidutsläppen där nollutsläpp bör uppnås före 2050. Detta är en enorm teknisk, ekonomisk och politisk utmaning, ännu mer globalt. För att våra utsläppsmål ska kunna uppnås är det därför klart att kostnadseffektiv teknik för att uppnå negativa koldioxidutsläpp är nödvändigt. Negativa utsläpp är möjliga när CO2 separeras och omvandlas till en produkt eller lagras, och när CO2 härstammar från biogena bränslen. För att möta dessa brådskande behov har en sökande och hans kollegor vid Chalmers tekniska högskola föreslagit en banbrytande teknik.  Brigham Young University (BYU) är känt för sin världsledande kompetens inom omvandlingsprocesser för värmeenergi. Klas har därför ambitionen att stärka samarbetet med ledande forskare vid BYU (prof. Andrew Fry, Brad Adams, Tom Fletcher och Dale Tree) för att påskynda utvecklingen och kommersialiseringen av den selektiva oxidationstekniken och de olika reaktorerna som behövs i processen.
Läs mer om: Klas Andersson
 
År 2016 tilldelades lektor Joakim Dahlman vid institutionen för Sjöfart och marin teknik ett bidrag om  250 000 kr(idag Mekanik och maritma vetenskaper) för en ettårig forskningsvistelese som gästprofessor vid Naval Postgraduate School (NPS), i Monterey, Kalifornien. Joakim har nu, år 2017, fått beviljat 75 000 kr för en förlängning av sin vistelse med 6 månader. Läs mer om Joakims forskning längre ner.
 
Professor, Pernilla Wittung-Stafshede, tilldelas 75 000 kr till stöd för merkostnader vid sin planerade forskningsvistelse vid California Insti-tute of Technology (Caltech) 20 juni till 20 augusti, 2018. Detta blir en kort sabbatical som uppföljning på hennes längre vistelse där 2015. Den vistelsen var mycket givande, och ledde till flera nya idéer och samarbeten som de nu jobbar vidare med. Ett samarbete med grupp på Caltech har redan resulterat i en artikel i prestigefulla tidningen Cell. Pernillas Caltech värd kommer igen att vara Jacqueline Barton, chef för Chemical Engineering Division. "Att få en bättre överblick på forskningsfronten i USA är mycket viktigt; detta för att kunna bedriva högklassig egen forskning, för att få nya uppslag för lokala samarbeten inom Chalmers, för att skapa sociala vetenskapliga nätverk, samt för mina olika uppdrag inom Kungliga Vetenskapsakademien. " menar Pernilla.
 
Teknisk doktor Sofia Rahiminejad, MC2 beviljas 110 000kr ur fonden för merkostnader för uppehälle i Kalifornien under sin Postdok för JPL, NASA samt Stanford University under ett år. Merkostnaderna innefattar boende och försäkringskostnader. Sofia blev beviljad Wenner-Gren stiftelsens stipendium sommaren 2017 för att göra postdoktoral tjänst utomlands i samarbete med två institutioner i USA, för att sedan starta en två-årig tjänst på Chalmers. Med Sofias bakgrund inom mikroteknologi av metamaterial för högfrekvenskomponenter syftar sammarbetet med JPL på att utveckla teknik som gör det möjligt att från rymden upptäcka vatten på andra planeter. Tillsammans med Stanford University och deras Nanofotonik grupp är syftet att utveckla en biosensor baserad på metamaterial för fotonik.
Läs mer om: Sofia Rahiminejad
 
Docent Kamyab Zandi, institutionen arkitektur och samhällsbyggnadsteknik har beviljats ett bidrag på totalt         350 000 kr för två forskarvistelser uppdelat på 6 månader vid Stanford University 2018 och 2019. Kamyab kommer att påbörja sin första vistelse i februari 2018.
Det övergripande målet med samarbetet är att utveckla och genomföra det nya konceptet "Digital Twin for Key Transport Infrastructures" och att etablera Chalmers som en europeisk ledare på detta område. Den gemensamma ansträngningen kommer att leda till ett tvärvetenskapligt forskningsområde som rör, men inte begränsat, stadsutveckling, rörlighet och informations- och kommunikationsteknologi, och bidrar starkt till att stärka sökandens forskningsgrupp och andra grupper på Chalmers.
Läs mer om: Kamyab Zandi
 
 
 
2016:
Stipendiat  Institution / Område  ​Stipendium (kr)
​Joakim Dahlman, lektor Sjöfart och marin teknik ​250 000
​Mustafa Özen, PhD ​MC2 ​92 000
250 000 kr tilldelades lektor Joakim Dahlman vid institutionen för Sjöfart och marin teknik för en ettårig forskningsvistelese som gästprofessor vid Naval Postgraduate School (NPS), i Monterey, Kalifornien. Stipendiet möjliggör en fördjupning inom Joakims forskningsområde och öppnar upp för möjligheter att utöka samarbetet mellan Chalmers och NPS inom flera områden men i synnerhet marin och humanvetenskaplig forskning. NPS är ett av två universitet som finansieras av US Navy och Department of Defence. Dahlman bidrar med kompetens inom medicin och psykofysiologisk forskning och i gengäld får han tillgång till en unik forskningsmiljö ombord på Amerikanska Marinens fartyg och till ledande forskare inom arbetsmiljö och arbetsförhållanden ombord.
Läs mer om: Joakim Dahlman 

 
Özen92 000 kr tilldelades dr Mustafa Özen vid institutionen för mikroteknologi och nanaovetenskap för att delfinansiera en forskningsvistelse vid University of California, San Diego under två år.
Syftet med forskningsresan är att utveckla samverkan inom professor Peter Asbecks (USCD) och profesor Christian Fagers (Chalmers) forskningsområden, samt närliggande forskargrupper inom S2 och DoIT, för att skapa nya ideér och påskynda innovation inom nästa generations trådlölsa radiosändare (5G och bortom). 
Läs mer om: Mustafa Özen
 
 
2015:
Stipendiat  Institution / Område  ​Stipendium (kr)
​Torbjörn Lundh, bitr prof Matematiska vetenskaper  ​282 000
​Karin Hedlund, konst.adjunkt ​Arkitektur ​280 000
​Alexander Dmitriev, docent Teknisk fysik 170 000


282 000 kr delades ut till biträdande professor Torbjörn Lundh, Matematiska vetenskaper, för en forskningsvistelse vid Stanford University, Kalifornien. Syftet med forskningsresan är att ytterligare fördjupa och utveckla intresset i medicinteknik-utvecklingen med hjälp av generella matematiska angreppssätt för kardiovaskulära problem.
Torbjörn Lundh kommer att arbeta tillsammans med professor Christopher Cheng i Vibe grupp, under en 10 månaders period, med start sommaren 2015.
 
Läs mer om: Torbjörn Lundh
 
170 000 kr delades ut till docent Alexander Dmitriev vid Teknisk fysik för en forskningsvistelse vid Stanford för ett projekt inom Nano-optik. Förhoppningen är att Chalmers skall bli en framtida ”hub” in om avancerad världsledande optoelektronik inom IT och energi. 
 
 
280 000 kr delades ut till konstnärlig adjunkt Karin Hedlund vid Arkitektur för en forskningsvistelse under tre terminer vid Southern California Institute of Architecture, SCI-Arc. Syftet med forskningsutbildningen är att fördjupa kunskaper inom relationen mellan teknik och design. Med hjälp av detta nya kunskapsområde för institutionen kommer Chalmers framöver visa vägen inom arkitektvärlden genom innovativt och rigoröst tvärvetenskapligt arbete. Utveckling, tillämpning och forskning inom digitala tillverkningstekniker och är en av flera nycklar till detta.
 
 
 
2014:
Stipendiat  Institution / Område  ​Stipendium (kr)
​Marcus Holgersson, dr Teknikens ek. och org.  ​145 000
​Alejandro Russo, docent Data-och informationsteknik 105 000
 
145 000 kr delades ut till tekn dr Marcus Holgersson vid teknikens ekonomi och organisation, för en forskningsvistelse vid Stanford University, Kalifornien.  Dr Holgersson har inbjudits till en sex månaders gästforskarvistelse vid Scandinavian Consortium for Organizational Research från januari till juni 2015 i syfte att forska inom ”Intellectual Property Management”.

 Läs mer om: Marcus Holgersson
 
 
 
 
 
105 000 kr delades ut till docent Alejandro Russo vid institutionen för data- och informationsteknik som gästforskare från september 2014 till augusti 2015 vid Stanford University of California. Han skall forska om hur tredjepartsapplikationer i mobila system (Appar) hanterar användarnas privata data de fått tillgång till genom ett eget spårsystem, LIO.
Läs mer om: Alejandro russo  
 
 
 
 
 
2013:
Stipendiat  Institution / Område  ​Stipendium (kr)
​Erik Ström, prof  (2013+2014) Signaler och system  ​150 721
​Lina Bertling Tjernberg Energi och miljö 50 000
 

2012:
Stipendiat  Institution / Område  ​Stipendium (kr)
​Anna Martinelli, dr   ​Kemi- och bioteknik 62 000

 
 
2011:
Stipendiat  Institution / Område  ​Stipendium (kr)
​Frances Sprei, dr ​Fysisk resursteori ​100 000
​Anders Hellman, dr Teknisk fysik 50 000
​Joakim Björkdahl, dr ​Teknikens ekonomi och org ​50 000
​Martin Persson ​Energi och miljö ​169 892
​Axelson, Fisk, Zuyev Matematiska vetenskaper ​75 108
​Mats Karlsson ​75 000
Alejandro Russo D.o.IT 18 000

 
2010:
Stipendiat  Institution / Område  ​Stipendium (kr)
​Paulo Falcone, dr ​Signaler och system ​43 500

 
2009:
Stipendiat  Institution / Område  ​Stipendium (kr)
​Daniel Västfjäll, fo ass ​Teknisk akustik ​100 000
​Tord Claeson, prof em ​MC2 ​35 000
​Genkai Zhang ​Matematiska vetenskaper 50 000
​Goutham Vemuri Kemi- och biokemi 47 000

 
2008:
​Stipendiat  Institution / Område  ​Stipendium (kr)
​Cathy Horellou, doc ​Onsala rymdobservatorium ​70 000
​Uta Klement, prof ​Yt- och mikrostrukturteknik ​37 000
​Anders Hellman, proj ledare ​Kemisk fysik ​40 000
​Magnus Karlsson, bitr prof ​Fotonik ​50 000
​Martin Andersson, fo ass  ​Teknisk ytkemi ​50 000
Per-Erik Josephson Construction management​ 40 000
  
 
 
 
-------------------------
The Osher Endowment förvaltas av Chalmersstiftelsen.
Den ingår i samförvaltningen "gåvomedelsfonderna".
 
 
Har du frågor angående stipendier kontakta:
Birgitta Rorsman
031 - 772 27 33

Chalmers tekniska högskola
412 96 Göteborg

 

Sidansvarig Publicerad: lö 16 okt 2021.