Fond för industrisamverkan

Ändamål: Bidrag till forsknings-och utveklingsverksamhet vid Institutionen för teknikens ekonomi och organisation. Medlen skall användas till att stärka samverkan mellan näringsliv och högskola.

 

Fonden syftar till att ge bidrag till forsknings- och utvecklingsverksamhet vid Institutionen för teknikens ekonomi och organisation. Medlen skall användas till att stärka samverkan mellan näringsliv och högskola.

Fonden stödjer dels tidiga faser av forskning som har relevans för företag (pilotstudier som innefattar arbete att etablera samverkan med flera aktörer), dels aktiviteter som bidrar till att redan befintlig vetenskaplig kunskap når ut till det omgivande samhället (industri, offentlig verksamhet). Fonden kan tex bevilja kostnadsbidrag för att möjliggöra studiebesök, nätverksaktiviteter och forskningsutbyten (dock ej konferenser och traktamenten).
Vi ser även gärna att bidragen stödjer skrivprojekt som syftar till att nå utanför akademin såsom bokkapitel, populärvetenskapliga texter eller debattartiklar.
Medel kan sökas av doktorander och seniora forskare vid Institutionen för teknikens ekonomi och organisation vid Chalmers tekniska högskola.
 
Projekten kan även ske i samarbete med Stiftelsen Chalmers Industriteknik (CIT).
 
Bidrag ges upp till max 40 000 kr och kan ej täcka lönekostnader.
Ett ansökningstillfälle per år ges. Ansökningsperiod 20 april - 9 juni, 2022.
 
Ansökan sker genom elektronisk ansökningsblankett genom länken nedan:
http://www.chalmers.se/sv/stiftelse/stipendier/Sidor/default.aspx?rmpage=job&rmjob=289&rmlang=SE​
 
 
Ansökan ska innehålla en kort beskrivning av projektet, motivering och tydliggörande av hur projektet svarar mot fondens syfte samt en övergripande budget (totalt max 2 sidor).
Beslut fattas av Chalmersstiftelsen på förslag av en granskningskommitté bestående av Prof. Sofia Börjesson, Prof. Anna Dubois och Prof. Patrik Jonsson.
Riktlinjen är att 2-3 bidrag kommer delas ut årligen.
Deadline för ansökan 2020 är 15 november.
 
Har du frågor? Kontakta Sofia Börjesson, sofia.borjesson@chalmers.se

Utdelning 2018: Ida Gremyr och Árni Halldórsson för att …: genomföra studiebesök med företag med utmaningar inom tjänsteutveckling samt anordna en session med round table en workshop med representanter från ett urval av dessa företag. Projektet utgör en fortsättning på tidigare aktiviteter för att etablera området ”ledning av tjänsteutveckling” vid Chalmers och utgör en pilotsatsning för framtida samverkansprojekt med involvering av berörda aktörer. (25.000kr)
 
Kamilla Kohn Rådberg (tillsammans med forskargruppen MIB) för att ...: genomföra studieresa i syfte att lära om samverkansmodell vid RTWH Aachen University samt studiebesök vid Josephs Open Innovation Lab i Nuremberg, ett nytt initiativ från Frauenhofer, för att ta del av nya former för samverkan inom ramen för öppen innovation. Projektet utgör en viktig aktivitet för att knyta forskare vid TME till nydanade miljöer (30.000kr)

Utdelning 2017: Ida Gremyr, Árni Halldórsson and Andrea Birch-Jensen tilldelades 32 000 kr för att genomföra studiebesök samt anordna en workshop med praktiker verksamma inom tjänsteledning. Projektet utgör en aktivitet för att stärka relationerna med industrin inför flera samskapande forskningsprojekt på temat digitala tjänster där involvering och engagemang av praktiker är en viktig framgångsfaktor.
 
 
Utdelning 2016: Totalt delades 38 000 kr ut under året. 
Naghmeh Taghavi tilldelades 18 000 kr för att genomföra ett antal företagsbesök i Stora Enso-koncernen i ett samverkansprojekt runt energieffektivisering. Studiebesöken syftar till att sprida etablerad kunskap om energieffektivisering och samtidigt ta del av etablerade praktiker inom Stora Enso. Projektet syftar också till att producera en kort text till Stora Enso, primärt avsedd för lärande.
 
Kamilla Kohn Rådberg tilldelades 20 000 kr för att tillsammans med Susanne Ollila genomföra ett studiebesök på RWTH Technology and Innovation, University of i Aachen. Besöket syftar till att förstå och lära av Aachens nya modell för innovation i samverkan ’firm- firm – university’. Särskilt villkor för beviljande av medel är att forskarna – efter besöket – ger ett inspirationsseminarium vid Institutionen i syfte att sprida erfarenheterna om samverkan till en bredare krets.
 
Utdelning 2015: 20 000 tilldelas Torbjörn Jacobsson för att arbeta med industriella angreppssätt i sjukvården och särskilt framtagningen av ett praktikfall, för att korta väntetiden på en akutmottagning.
Kamilla Kohn Rådberg tilldelas 20 000 kr för att tillsammans med Susanne Ollila och Anna Yström genomföra Work shops med aktörer på svenska science parks om frågeställningar kring värdeskapande i samverkansmiljöer.
Andreas Hellström tilldelas 20 000 kr för att etablering av ett alumninätverk kring förbättringskunskap inom hälso- och sjukvård.
Fonden delade sammanlagt ut 60 000 kr.

 

Utdelning 2014:

Bo Blomquist och Thomas Engström för ”inledande av kunskapsöverföring av etablerade metoder från ett pågående projekt vid Skaraborgs sjukhus till NU sjukvården”. 20 000 kr


Lars Medbo för ”inledande aktiviteter mot samverkansforskning med Volvo Cars China där metodanvändning i nytt kontext och etablerandet av lokalt kontaktnät är viktiga aspekter”. 14 800 kr


Kristian Siverbo för ”spridning av kunskap om förändringsarbete kring organisatoriska innovationer till ny sektor – besöksnäringen”. 16 000 kr


Anna Yström, tillsammans med Kamilla Kohn Rådberg och Susanne Ollila, för ”genomförandet av en work shop riktad mot praktiker med syftet att sprida kunskap om ledarskap för samverkan över organisationsgränser”. 20 000 kr.

Mats Winroth för "testning av modell som utgör en fas efter ett forskningsprojekt men som kan leda till ny samverkan och värde för ett 20-tal tillverkande företag i södra Sverige." - 20.000 kr


Ingo Rauth beviljades 17 300 kr för ett bokprojekt. Efter att ha blivit inbjuden att skriva ett kapitel i ett kollaborativt projekt med 28 andra författare i Europa kommer författarna att träffas gemensamt för att diskutera kapitlen i sitt sammanhang.

 

Historik: Fonden bildades 1989 genom en donation av Bjarne Holmqvist, bestående av 50 000 kr, genom hans bolag Componenta Dynapac AB.
 
Fond för industrisamverkan förvaltas av Chalmersstiftelsen.
Den ingår i samförvaltningen "Gåvomedelsfonder".
 
-------------------------
Har du frågor angående stipendier kontakta:
Birgitta Rorsman 
031 - 772 27 33

Chalmers tekniska högskola
412 96 Göteborg

 
 

Sidansvarig Publicerad: fr 13 maj 2022.