Solveig och Karl G Eliassons tilläggsfond

(Tilläggsfonden har samma ändamål som minnesfonden men med ett tillägg om medicinsk teknik).


OBS! En ansökan till minnesfonden eller tilläggsfonden gäller för båda fonderna så endast en ansökan behövs!
 

Fonden beviljar stöd till forskare vid elektrotekniska avdelningen, för

inköp och installation av apparater,
publikationsverksamhet 
studieresor 
gästföreläsningar
föreläsningsprov
och andra liknande ändamål inom det elektrotekniska området.

stöd för medicinsk diagnostik och terapi samt medicinsk teknik

 

Sökande forskare kan återfinnas på institutionerna för E2 samt MC2 .

 

Ändamål: Fonden skall ”användas till främjande av den vid högskolans elektrotekniska avdelning bedrivna verksamheten i form av bidrag till inköp och installation av apparatur och material, bestridande av kostnader för arbetshjälp, publikationsverksamhet och studieresor ” samt ”gästföreläsningar, föreläsningsprov och andra liknande ändamål inom det elektrotekniska området”.

Tilläggsfonden har även syftet ”för forskning och utvecklingsarbete inom de delar av tekniken som är av betydelse för medicinsk diagnostik och terapi eller det verksamhetsområde som benämns medicinsk teknik.”

 

Ansökningsperiod: 25 mars- 9 maj, 2022
Till ansökan skall ett personligt brev bifogas med följande innehåll:

•Motivering till varför du skall tilldelas stipendiet 
•Din avdelning och forskargrupp 
•Vad du praktiskt avser att använda stipendiet till
•Vid ansökan om rese- eller konferensbidrag skall konferensens syfte och namn anges, samt reseplan och tidsplanering
•Ansökt belopp och kostnadskalkyl

OBS! Resestipendier beviljas under förutsättning att alla aktuella restriktioner följs, både i Sverige och i ett eventuellt mottagarland. Bidrag beviljas ej för traktamente (lön och mat) ochan kan inte söka stipendium för en konferens som ägt rum före fondens utlysningsdatum.


Historik: Denna fond är en tilläggsdonation till ”Solveig och Karl G Eliassons fond” och tillkom efter Karl Eliassons bortgång, 1951, som en gåva från Solveig Eliasson-Skantze 1967. Fonden tog även senare del av Solveig Eliassons dödsbo. Gåvan bestod av en fastighet på Vallgatan. Tilläggsfonden har lite ändrade urvalskriterier än ursprungsfonden. Se minnesfonden för mer information angående Karl Eliasson.
Frågor kan ställas till:
Birgitta Rorsman
031 - 772 27 33

--------------- Summary in English  

NOTE! Due to the ongoing pandemic, travel grants will be granted on condition that all restrictions are followed, both locally and, if applicable, in the host country. More information about Chalmers travel policy can be found on the intranet.

The yield from the fund is to be used to promote work within electrical engineering in the form of grants for the purchase and installation of equipment, publication activities, educational visits, arrangement of lectures and similar purposes in the field of electrical engineering.   

The fund also supports research and development in areas of technology that are of significance to medical diagnostics and therapy or operating areas classified as medical technology.

Application period: March 25th - May 9th, 2022

NOTE: If you apply for either one of S.o.KG. Eliassons minnesfond or tilläggsfond your application will count for both so you only need to submit one application.

Further information: A personal letter including the following information should be attached to your application:
• Motivation as to why you should be awarded the scholarship
• How the trip brings in-depth knowledge in the field
• A time- and travel plan
• Amount applied for (SEK) and detailed budget  
• Your department, division and research group  

Allowance for subsistence ("traktamente") is not granted. It is not possible to apply for a grant retroactively for a trip that has already been started at the time of the announcement of the funds (September 15th).

For more information contact:
Birgitta Rorsman
031-772 27 33
birgitta Rorsman@chalmers.se  

To apply click on the link below:
http://www.chalmers.se/sv/stiftelse/stipendier/Sidor/default.aspx?rmpage=job&rmjob=287&rmlang=SE
------------------------------------------

Utdelning 2019: Totalt delades 199 500 kr ut till två forskare vid Elektroteknik för köp av VNA-utrustning för hypertermisystem samt till publikationskostnader. 


Utdelning 2018: Totalt delades 265 100 kr ut till forskare för konferens och studieresor inom Asien, Europa  Amerika och Australien. Även medel för inköp av medicinsk utrustning delades ut. 

-----------------------

Stiftelsen Solveig och Karl G Eliassons tilläggsfond förvaltas av Chalmersstiftelsen.
Den ingår i samförvaltningen "Anknutna stiftelser".
 
 
Har du frågor angående stipendier kontakta:
Birgitta Rorsman
031 - 772 27 33

Sidansvarig Publicerad: ti 04 okt 2022.