Chalmers vänners studentstipendier

Utlyses ej längre (vilande)!​


Studenter vid Chalmers tekniska högskola kan via utbildningsprojekt söka stipendium från medel insamlade via Chalmers Vänners insamlingskampanjer för deltagande i projekt som bedöms vara viktiga för din karriär och för Chalmers.

Varje år genomför Chalmers Vänner en kampanj där studenter under några veckor ringer upp alumner för att berätta vad som händer på Chalmers och fråga om man skulle vilja hjälpa till att stödja Chalmers studenter och unga forskare i deras utveckling. Dessa välvilliga donationer från andra chalmerister utgör basen för stipendier som kan sökas av unga forskare och studenter.

För studentstipendier gäller nedanstående:
a)     stipendierna söks som gruppansökning via ett utbildningsprojekt, och
b)     prioritet ges våren 2016 till projekt kopplade till sportteknologi och/ eller venture creation.

Detta innebär att du som vill söka medel från Chalmers Vänners fond att användas i sådant projekt kontaktar examinator/handledare eller din programansvarig om det gäller ett projekt som inte är direkt kopplat till en kurs. Examinatorn/handledaren/programansvarig behöver vara den som godkänner er ansökan innan den skickas in. Observera att det är studenterna, inte examinatorn, som har ansvaret att sammanställa ansökan med nedanstående information. 
  
Ansökan ska innehålla nedanstående information i ett dokument som laddas upp som en ensam pdf-fil.
1.      Kortfattad översikt över projektet?
2.      Vilka institutioner / projekt / ev företag / personer är involverade?
3.      Varför är detta bra för
         a. Chalmers?
         b. deltagande studenter?
4.      Vilken tidsperiod avses?
5.      Vilken summa ansöks om, inklusive budgetnedbrytning (hur ska medlen användas?)
6.      Vad händer om inte hela beloppet kan uppnås, kan kompletterande finansiering ske?
7.      Stipendierna är möjliga tack vare välvilliga donationer från tidigare studenter vid Chalmers och det är viktigt
         att vi kan visa på hur deras generositet har gjort en skillnad hos den som fått stipendium. Hur planerar ni att 
         återkoppla vad som uppnåtts så att Chalmers Vänner kan förmedla detta till givarna?
 
Ansökan sker elektroniskt via länken nedan:

(presenteras vid utlysningstillfället)

 

Ansökningsperiod:  Ingen utlysning under 2017.
 
Viktigt att tänka på
Chalmers Vänners studentstipendier kan inte beviljas retroaktivt. Vid godkänd ansökan betalas medel ut till examinators/handledares institution, som fördelar medlen i enlighet med vad som angivits i ansökan.


Om projektet av någon anledning inte skulle bli av, eller inriktningen ändras signifikant, måste Chalmers Vänner kontaktas för att diskutera ett eventuellt alternativ.
 
Frågor
Kontakta examinator/handledare eller Chalmers Vänners stipendieansvarig:
Birgitta Rorsman
birgitta.rorsman@chalmers.se
031 – 772 2733. 

 

Summary in english:

Students at Chalmers can apply for educational grants from the fund "Friends of Chalmers" for participation in projects deemed to be important for your career and for Chalmers.

Every year the "Friends of Chalmers" fund launches fundraising campaigns with th help of students. The students calls alumni students to tell then what happens at Chalmers and ask if they would like to help and support Chalmers students and young scientists in their development. These benevolent donations from other Chalmerists forms the basis for grants to young researchers and students.


Instructions for student scholarships:
a) scholarships are granted for group applications, through a projekt linked to your educational program, and
b) priority is given, in spring 2016, to projects related to sport technology and/ or venture creation.


If you are interested in applying for a grant for a project, as described above, contact your examiner / supervisor or program manager. He or she needs to be the one that approves your application before it is submitted. Note that it is the students, not the examiner, who has the responsibility to compile the application with the information below.

The application must include the following information in a document that is uploaded as a single pdf file.
1. Brief overview of the project
2. Which departments / projects / companies / persons are involved?
3. Why is this good for
          a. Chalmers?
          b. The participating students?
4. The projects time period?
5. Amount applied for, including the budget breakdown (how will the funds be used?)
6. What happens if the whole amount appyed for is not achieved, additional funding?
7. Scholarships are possible thanks to benevolent donations from former students at Chalmers and it is important
     that we can show how their generosity has made a difference in the granted scholarships. 
     How do you plan to reconnect, what has been achieved, so that the fund can communicate this to the donors?

Applications are made electronically via the link below:
(The web link is availible during the aplication period)

Application period: No applications during 2017
 
Important to remember:
The Friends of Chalmers student scholarships can not be awarded retroactively. Upon approved application, funding will be paid to the examiners / supervisors department, which distributes the funds in accordance with what is stated in the application.

If the project, for some reason, can't take place, or if the direction changes significantly, contact the Fund to discuss possible alternatives.
 
Questions:
Contact your examiner / supervisor or

Friends of  Chalmers:
Birgitta Rorsman
birgitta.rorsman@chalmers.se
031-772 27 33


-------------------------
Fonden Chalmers vänner förvaltas av Chalmersstiftelsen.
Den ingår i samförvaltningen "Gåvomedelsfonder".
 
 
Har du frågor angående stipendier kontakta:
Lillemor Kündig, tel 772 25 69
Administratör
e-post: lillemor.kundig@chalmers.se
 
Har du frågor angående fonden kontakta:
Mattias Königsson, tel 772 26 05
Ansvarig Stiftelser & Gåvomedel
 

Sidansvarig Publicerad: ti 08 okt 2019.