MVEX01-16-19 ”Case-kontroll”-analyser

Detta projekt handlar om så kallade ”case-control” studier, det vill säga studier som har som syfte att identifiera faktorer som är associerade med huruvida ett studieobjekt är ett ”fall” (case) eller inte. I dessa sammanhang, är den typiska modelleringsansatsen att konstruera regressionsliknande modeller som förklarar risken att man är ett fall eller, alternativt, tiden tills man blir ett fall (”överlevnads”-tiden). Många gånger är studiedimensionen potentiellt stor men antalet observerbara fall är relativt litet, t. ex. antalet dödsfall eller patienter med en ovanlig biverkan inom en viss tid efter en behandling. I dessa situationer så väljer man ofta att inte studera hela experimentpopulationen, utan koncentrera sig på alla fall och ett urval av kontroller. Det är de olika sätten att välja ut dessa kontroller, och konsekvenserna av vilket sätt man väljer för kvaliteten på analyserna man gör, som är huvudfrågeställningen i projektet.

Projektet är tänkt att i ganska hög grad vara baserat på simuleringar, med hjälp av vilka man kan jämföra egenskaper hos olika samplingstekniker, och hur dessa tekniker beter sig i olika idealiserade situationer. Förutom att själva teoribakgrunden i projektet kräver en hel del inläsning så är det också tänkt att vi skall se lite extra på skattnings och testprocedurer som är baserade på observation av kombinationer av flera kontrollpopulationer med olika sampling-designer hörande till samma grupp av cases.

Det finns ett antal ganska rättframma läroböcker som projektet skall utgå från. Case-kontroll metoder kan, bland annat, tillämpas inom trafiksäkerhet. Där är statistisk modellering av olycksorsaker (riskfaktorer) för speciella olyckskategorier i naturalistiska körstudier ett mycket hett område med stor framtidspotential. Projektet kan, om gruppen vill, i slutdelen innebära visst samarbete med forskare på SAFER, en Chalmersbaserad samarbetsplattform inom trafiksäkerhetsområdet belägen på Chalmers Lindholmen

Obs! För GU-studenter räknas projektet som ett projekt i Matematisk Statistik (MSG900/MSG910).
 
Projektkod MVEX01-16-19
Gruppstorlek 3-4
Handledare Prof. Olle Nerman, 031-7723565 , nerman@math.chalmers.se
Examinator Maria Roginskaya
Institution Matematiska vetenskaper

Sidansvarig Publicerad: fr 11 aug 2017.