Nyanställda


Axel Ringh, forskarassistent vid Avdelningen för tillämpad matematik och statistik

Axel Startdatum: 1 september 2021

Min forskning återfinns inom olika områden av tillämpad matematik, med koppling till områden som kontrollteori, signalbehandling, inversa problem, samt maskininlärning. I synnerhet är jag intresserad av beräkningsmetoder för optimaltransport, framförallt olika typer av Sinkhorn-iterationer och dess koppling till andra områden, och tillämpningar av optimaltransport. Det senare inkluderar problem inom styrning och estimering för system med flera agenter, dynamiska flödesproblem, samt olika tillämpningar inom maskininlärning.


Ai-Linh Nguyen, ekonom för Matematiska vetenskaper

Ai-Linh NguyenStartdatum: 1 juni 2021

Ai-Linh kommer att arbeta som ekonom med ansvar för redovisning, budget, uppföljning, prognoser och bokslut för avdelningen Tillämpad matematik och statistik.

Ai-Linh har senast arbetat inom Core Facilities vid Sahlgrenska akademin.

 


Anneli Andersson, kommunikationspartner för Matematiska vetenskaper

Anneli AnderssonStartdatum: 1 mars 2021

Jag är institutionens kommunikationspartner på den nya centrala kommunikationsavdelningen. Jag kommer att arbeta med planering och genomförande av kommunikationsinsatser både internt och externt, och tillsammans med Setta Aspström ansvara för institutionens webbsidor.

 

 


Guillaume Bellier, doktorand vid Avdelningen för analys och sannolikhetsteori

Guillaume BellierStartdatum: 1 februari 2021

Jag är en doktorand som arbetar med operatoralgebrateori, med en del interaktion med gruppteori. Jag studerar stabiliteten för grupper och C*-algebror och jag kommer särskilt att fokusera på den "mjuka" deformationen av redan kända C*-algebror.

Jag har en mastersexamen i matematik från Metz universitet i Frankrike som jag erhöll 2020 och en mastersexamen i tillämpad matematik från ENSIMAG som jag erhöll 2014.

 

Johan Ulander, doktorand vid Avdelningen för tillämpad matematik och statistik

Johan UlanderStartdatum: 11 januari 2021

Mitt doktorandprojekt kommer att handla om numerisk analys av stokastiska partiella differentialekvationer.

Jag har en masterexamen i matematik från ETH i Zurich och jag förväntar mig att blir klar med min civilingenjörsexamen i teknisk matematik (masterprogram engineering mathematics and computational science) från Chalmers i december 2020.

 

Tatiana Shulman, universitetslektor vid Avdelningen för analys och sannolikhetsteori

Tatiana ShulmanStartdatum: 1 januari 2021

Mina forskningsintressen är inom funktionalanalys, mer specifikt operatoralgebror, och även deras koppling till kvantinformationsteori. Inom operatoralgebror är jag särskilt intresserad av strukturteorin för C*-algebror, olika aspekter av icke-kommutativ topologi och samspelet mellan operatoralgebror och gruppteori.

​ ​

Sidansvarig Publicerad: fr 02 jul 2021.