Forskningsstipendium till Erik Broman

​Erik Broman har beviljats ett stipendium om 25 000 euro från Ruth och Nils-Erik Stenbäcks stiftelse för forskning.

Figur snöflingorErik Bromans forskningsområde är diskret sannolikhetsteori och speciellt statistisk mekanik, där han studerar fasövergångar. Fysikaliska system har ofta en eller fler parametrar, och en fasövergång är en drastisk förändring av en egenskap hos detta system när en parameter passerar en kritisk punkt. Ett vardagligt exempel är när vatten går från en solid fas (is) till flytande form då parametern temperatur passerar igenom den kritiska nollpunkten. Erik har de senaste åren fokuserat på fasövergångar hos slumpmässiga fraktaler och modeller inom kontinuumperkolation med oändlig räckvidd.

Slumpmässiga fraktaler har två primära fasövergångar. Erik har här kunnat fastställa vilken fas fraktalerna tillhör vid de kritiska punkterna för dessa fasövergångar, och i det ena fallet har han bestämt det exakta värdet för den kritiska punkten. I studiet av modeller med långväga beroende har han tillsammans med Johan Tykesson visat avsaknaden av en fasövergång vad gäller global konnektivitet för den så kallade Poisson cylinder modellen i Euklidiska rum. Förenklat har de visat att denna aspekt av modellen kvalitativt ser likadan för alla värden på den relevanta parametern. Detta skall ses i ljuset av att inget sådant uppträdande står att finna i någon modell med kortväga beroenden.

Figuren visar hur snöflingor av olika storlekar (mellan diameter 0.1 och 1) har landat på marken. Det vita området är den del som ännu ej täckts av snöflingor. Genom att ta med snöflingor av alla storlekar kommer det vita området att krympa och i detta fall bli en fraktal mängd av dimension lägre än 1.

Ruth och Nils-Erik Stenbäcks stiftelse

Stiftelsen delar årligen ut stipendier åt yngre finländska och svenska forskare inom områdena matematik, fysik och kemi. Stipendieförslaget görs av Finska Vetenskaps-Societeten i samarbete med Kungliga Vetenskapsakademien i Sverige, och enligt stiftelsens stadgar skall framför allt unga forskare premieras. ​Stipendiet delas ut i samband med Finska Vetenskaps-Societetens årsmöte i Helsingfors den 27 april.

Sidansvarig Publicerad: sö 01 apr 2018.