Centrum för grundläggande vetenskaper invigs

​Centret, som på engelska fått namnet Gothenburg Centre for Advanced Studies in Science and Technology, är ett gemensamt initiativ mellan Chalmers och Göteborgs universitet för att synliggöra och stärka grundforskningen. Det ska stödja grundforskningen i hela regionen, men även bistå den mer tillämpade forskningen samt verka opinionsbildande.

​Den 5 maj kl 18.00–20.00 invigs centret i Palmstedtsalen av prorektorerna Helena Lindholm Schulz (GU) och Mats Viberg (Chalmers). Som föredragshållare får vi höra professor Richard Zare, Stanford University, som kommer att tala om möjligheter och hot för samhället. Professor Stefan W. Hell, University of Göttingen, erhöll Nobelpriset i kemi 2014 och han kommer att berätta om sin forskning. Tillsammans belyser de vikten av grundforskning för en framgångsrik långsiktig forskning inom naturvetenskap och teknik.

Mattias Marklund och Gunnar Nyman− Det har varit ett stort fokus på tillämpad forskning från både forskningsråd och universitet under en ganska lång tid nu, menar Mattias Marklund (professor i fysik, Chalmers) och Gunnar Nyman (professor i fysikalisk kemi, GU), som är föreståndare för det nya centret. Ekonomiska medel har förskjutits till att premiera forskning med ett resultat på kort sikt, men man måste ha med sig att även om man vill ha fokus på tillämpningarna så bygger de på att det långt tidigare har gjorts grundvetenskapliga upptäckter. Dagens grundvetenskapliga forskning är alltså avgörande för framtidens tillämpningar och vi hoppas få en bättre balans i fördelningen av resurser.

Tankarna på ett centrum för grundläggande vetenskaper har funnits några år, ungefär sedan Chalmers utsåg sina nuvarande styrkeområden. Man bjöd in Göteborgs universitet och bildade en skrivargrupp med företrädare för olika vetenskaper på de båda lärosätena som fick i uppdrag att formulera hur arbetet skulle bedrivas. Redan för fem år sedan utlyste Chalmers två forskarassistenttjänster inom ”basic sciences” för att stärka grundforskningen. Det har sedan blivit ytterligare två tjänster som sedermera inlemmats i centret, och framöver kommer det att utlysas ytterligare forskarassistenttjänster som handhas av centret.

Till de mer omedelbara planerna hör även den pågående utlysningen av en ”chair”, en professur med tillhörande programverksamhet på 1–3 månader. I denna ska 10–15 gästforskare och forskare från Chalmers och GU verka inom något tematiskt området. Tanken är att det ska bli en mötesplats relaterad till en viss frågeställning snarare än forskningsområde, för att ny kompetens och kunskap ska uppstå. Utöver detta blir det stöd till gästforskare och workshops, där man kan få både ekonomiska bidrag och administrativt stöd.

Utlysningar för gästprofessur och programverksamhet >>

Centrets webbplats >>

 

Text och foto: Setta Aspström


Sidansvarig Publicerad: må 29 apr 2019.