Årsberättelse 2016

Licentiatexamina: 6 (5 Chalmers, 1 GU)
Doktorsexamina: 9 (8 Chalmers, 1 GU)
Refereegranskade vetenskapliga artiklar: 205 (160 Chalmers och sampublicerade Chalmers/GU, 45 GU)
Refereegranskade konferensbidrag: 18 (12 Chalmers och sampublicerade Chalmers/GU, 6 GU)

Antal helårsstudenter: 1802 (1354 Chalmers, 438 GU)
Antal anställda: 171 (132 Chalmers, 39 GU)
Intäkter (mnkr): 209 (157 Chalmers, 52 GU)

 

Under en lång följd av år har Institutionen för matematiska vetenskaper kunnat blicka tillbaka över det senaste året som ett framgångsrikt år, både för institutionen som helhet och alldeles särskilt för några av våra medarbetare, och det gäller även 2016.

Robert Berman blev invald i Kungliga vetenskapsakademien, som nu har sju medlemmar från vår institution. Vi är också mycket glada över att Marija Cvijovic har utnämnts till en av Framtidsledare i SSFs program för unga forskare, och över att Orsola Tommasi tilldelades den Naturvetenskapliga fakultetens vetenskapliga pris. Också många andra pris och bidrag har gått till institutionens forskare under året, något man kan läsa om på Matematiska vetenskapers nyhetssida.

Årets kanske största händelse inom grundutbildningen var en konferens om matematikutbildning för blivande ingenjörer, som ordnas vartannat år av SEFI Mathematics Working Group, och som samlade ca 90 personer från 14 olika länder i Göteborg strax efter midsommar. Konferensens tema var matematiska kompetenser, och rörde bland annat frågor om hur studenter kan aktiveras, hur övergången från gymnasium till högskola kan underlättas, och om nya tekniska hjälpmedel.

Utöver SEFI-konferensen har MV varit värd för ytterligare sex konferenser och workshops inom nästan hela institutionens verksamhetsområde.

Matematiska vetenskaper är värd för GoCAS, Centrum för grundläggande vetenskaper, en centrumbildning som är gemensam för Chalmers och GU. Förutom att ge stöd för att ordna konferenser och att bjuda in gästforskare är en av de viktigaste programpunkterna att finansiera en gästprofessor, som under ca en månad får resurser och administrativt stöd för att organisera ett forskarprogram med anknytning till verksamheter vid Naturvetenskaplig fakultet och Chalmers. Det första av dessa program gick av stapeln under 2016: Professor Leonardo Testi organiserade då ett program ”Origins of habitable planets”, med ca 35 gäster från ett flertal länder, och många deltagare från Göteborg.

Matematiska vetenskaper har under många år haft två vetenskapliga avdelningar, men nu är de tre: Algebra och geometri, Analys och sannolikhetsteori, och Tillämpad matematik och statistik. Indelningen är motiverad av forskningsämnena, men även grundutbildningen påverkas av omorganisationen, som förhoppningsvis skall hjälpa oss att möta nya utmaningar, både inom forskning och grundutbildning.

Bernt Wennberg, prefekt

Sidansvarig Publicerad: må 05 okt 2020.