Syntolkning: Dekorativ bild
​Foton tillhandahållna genom Lindholmen Science Park

eNursing – IT-lösningar som stödjer sjuksköterskornas vardag

​Den senaste tiden har sjuksköterskornas många gånger ansträngda arbetssituation belysts i media. Med syfte att stödja och underlätta för sjuksköterskor och vårdteam i deras dagliga vård- och omsorgsarbete, inom teamen och med patienterna, har begreppet eNursing formulerats och börjat fyllas med innehåll.
​Med finansiering från Vinnova har ett forskningsprojekt lett av Chalmers institution för Signaler och system pågått under 2016 för att bland annat skapa en arena för samverkan mellan aktörer och olika discipliner med koppling till eNursing – från företag och vårdgivare till akademi. I november arrangerades ett första eNursing Forum på Lindholmen Science Park i Göteborg, där ett 30-tal deltagare delade kunskap med syfte att driva området framåt.

Bengt Arne Sjöqvist, Professor of Practice vid Chalmers institution för Signaler och system, är projektledare och ansvarig för eNursing Forum.

Vad är eNursing?
– eNursing handlar om nya innovativa IT-stöd som är specialdesignade för att användas i vårdpersonalens dagliga arbete på sjukhus, äldreboenden och när det finns vårdbehov i hemmet. Vi definierade eNursing som begrepp 2015 i samband med vårt första examensarbete inom området – det saknades då helt enkelt en bra beskrivning. För att lära och förstå har vi sedan dess haft tre examensarbeten knutna till institutionen för Signaler och system. De har studerat en sjukhusvårdavdelning, ett särskilt boende för äldre samt stöd till mödravård på landsbygden i Ghana.

Vad är syftet med eNursing?
– eNursing syftar till att underlätta omvårdnadsarbetet för sjukvårdspersonalen. Genom att vårdteamen får tillgång till anpassade IT-stöd kan vårdkvalitén och patientsäkerheten öka samtidigt som arbetet kan bedrivas effektivare. Risken för vårdskador minskar, och i ett större perspektiv reduceras även samhällets kostnader.

Vad kan eNursing användas till?
– eNursing fokuserar på informations- och kommunikationsteknik som stödjer vård och omsorg, men omfattar däremot inte medicinsk diagnos och uppföljning. Användningsområdena är många, exempelvis teknik som underlättar dokumentation, samarbete och överlämning inom vårdteamet. Det kan vara mobila enheter där personalen direkt har tillgång till den samlade vårdinformationen, i form av vårdplaner, patientjournaler, labbsvar och liknande. eNursing handlar också om sensorer som informerar om patientens aktiviteter och status, samt om smarta textilier och teknik för smarta hem som används i vårdmiljö.

eNursing är på många sätt stödjande för personalen men kan det inte också upplevas störande av vårdtagaren?
– Patientens hälsa, välbefinnande och säkerhet kommer alltid i första rummet och eNursing påverkar detta positivt. Dessutom skapas nya möjligheter att erbjuda en mer individanpassad vård där patienten blir mer delaktig. Vi ser inte heller att vi tillför något som på avgörande sätt kan påverka integritet eller etiska frågor. Det vi gör är att öka säkerheten och mer strukturerat, och digitaliserat, hantera den information som behövs för att leverera bra vård och omsorg.

Vad är eNursing Open Arena?
– I dagsläget är det en pilotaktivitet initierad inom Vinnova-projektet eNursing, där förebilden kommer från nu etablerade Prehospital ICT Arena på Lindholmen Science Park. eNursing Open Arena ska vara en öppen samverkansplattform där alla intressenter, som vill medverka till att driva utveckling och innovation av gemensamt intresse för eNursing, är välkomna att medverka. Som en del av arenan finns mötesplatsen eNursing Forum för informations- och kunskapsutbyte, samt identifiering av gemensamma utmaningar och projektförslag som kan utveckla branschen.

Nu är första steget i forskningsprojektet avrapporterat. Vad blir nästa steg?
– Just nu är vi i en fas där vi utvärderar resultaten från det första projektsteget och eNursing Forum. Vi har identifierat ett antal nya aktörer och frågeställningar, som vi vill dra nytta av i ett eventuellt nästa steg. Som förberedelse planeras därför ett nytt eNursing Forum till våren.

> Läs mer om eNursing Forum och eNursing Open Arena


eNursing Forum
Sidansvarig Publicerad: to 14 nov 2019.